Search result for

admiral

(64 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admiral-, *admiral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiral[N] นาวิกโยธิน
admiral[N] ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
admiral[N] พลเรือเอก
admiral[N] เรือธงที่มีผู้บังคับการกองเรืออยู่, Syn. flagship
admiralty[N] หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
admiral of the fleetผู้บัญชากองเรือรบของอังกฤษ
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)
rear admiraln. นายพลเรือตรี
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.

English-Thai: Nontri Dictionary
admiral(n) พลเรือเอก
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
REAR rear admiral(n) พลเรือตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admiraltyศาลพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Admiral.ท่านพลเรือ Rising Malevolence (2008)
- Admiral, status report.-ท่านพลเรือ รายงานสถานการณ์มา Destroy Malevolence (2008)
Admiral, order our ships to stop firing.ท่านพลเรือ สั่งให้ยานทุกลำหยุดยิง Destroy Malevolence (2008)
Right. Admiral, let me know if you hear from Rex.ก็ได้ ท่านพลเรือ ถ้าได้ข่าวจากเร็กซ์แล้วรายงานข้าด้วย Rookies (2008)
Thank you, Admiral.ขอบคุณ ท่านพลเรือ Shadow of Malevolence (2008)
Admiral, warn that station what's coming.พลเรือเอก เตือนสถานีนั่นว่าเกิดอะไรขึ้น Shadow of Malevolence (2008)
This is Admiral Yularan. You are cleared for hyperspace jump.นี่คือพลเรือเอกยูลาราน ตอนนี้ พร้อมเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซแล้วครับ Shadow of Malevolence (2008)
- Thanks, Admiral.- ขอบใจมาก ท่านพลเรือเอก Shadow of Malevolence (2008)
Aye-aye, Admiral Bitch.อ๊า-ฮ๊า อีพี่จอมบ่นเอ้ย Day of the Dead (2008)
Madam President, Tim Woods and Admiral Smith are here to see you.เอด(สายภายใน): ท่านประธานาธิบดี, ทิม วู๊ด และพลเรือเอกสมิธ มาขอเข้าพบ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Admiral Smith?นายพลเรือสมิธ? Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'll notify Admiral Smith the target is located and confirmed.ฉันจะแจ้งนายพลเรือสมิธ ว่ายืนยันที่ตั้งเป้าหมาย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล.อ.อ.[N] Admiral, See also: Adm., Syn. พลเรือเอก
พลเรือเอก[N] Admiral, Example: พลเรือเอกธีระ ห้าวเจริญ เข้ารับตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541, Count unit: นาย, Thai definition: ยศระดับสูงสุดของนายทหารเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายพล[n.] (nāi phon) EN: general ; flag officer ; admiral   FR: général [m]
นายพลเรือ[n. exp.] (nāi phon reūa) EN: admiral   FR: amiral [m]
ผีเสื้อแดงอินเดีย[n. exp.] (phīseūa daēng Indīa) EN: Indian Red Admiral   
พลเรือ[n.] (phonreūa) EN: rear admiral   
พลเรือเอก[n. exp.] (phonreūa ēk) EN: admiral ; four-star admiral   FR: amiral [m]
พลเรือตรี[n. exp.] (phonreūa trī) EN: rear admiral   
พล.อ. (พลเรือเอก)[] (phølø.ø. (phonreūa ēk)) EN: Admiral ; Adm.   FR: amiral [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRAL    AE1 D M ER0 AH0 L
ADMIRALS    AE1 D M ER0 AH0 L Z
ADMIRAL'S    AE1 D M ER0 AH0 L Z
ADMIRALTY    AE1 D M ER0 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiral    (n) (a1 d m @ r @ l)
admirals    (n) (a1 d m @ r @ l z)
admiralty    (n) (a1 d m @ r @ l t ii)
admiralties    (n) (a1 d m @ r @ l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Admiral {m}admiral [Add to Longdo]
Admiralstab {m}naval staff [Add to Longdo]
Großadmiral {m}Admiral of the Fleet [Br.] [Add to Longdo]
Seerecht {n} [jur.]admiral law [Add to Longdo]
Admiral {m} [zool.]red admiral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドミラル[, adomiraru] (n) admiral [Add to Longdo]
海軍将官[かいぐんしょうかん, kaigunshoukan] (n) admiral; flag officer [Add to Longdo]
海事裁判所[かいじさいばんしょ, kaijisaibansho] (n) admiralty court [Add to Longdo]
海将[かいしょう, kaishou] (n) Vice-Admiral (Maritime Self-Defence Force of Japan) (defense) [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P) [Add to Longdo]
将官[しょうかん, shoukan] (n) general; admiral [Add to Longdo]
少将[しょうしょう, shoushou] (n,adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P) [Add to Longdo]
赤立羽蝶[あかたてはちょう, akatatehachou] (n) red admiral (butterfly) [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
中将[ちゅうじょう, chuujou] (n) lieutenant general; vice-admiral; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海军总司令[hǎi jūn zǒng sī lìng, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄗㄨㄥˇ ㄙ ㄌㄧㄥˋ, / ] admiral [Add to Longdo]
金钟[jīn zhōng, ㄐㄧㄣ ㄓㄨㄥ, / ] Admiralty, Hong Kong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admiral \Ad"mi*ral\, n. [OE. amiral, admiral, OF. amiral,
   ultimately fr. Ar. am[imac]r-al-bahr commander of the sea;
   Ar. am[imac]r is commander, al is the Ar. article, and
   am[imac]r-al, heard in different titles, was taken as one
   word. Early forms of the word show confusion with L.
   admirabilis admirable, fr. admirari to admire. It is said to
   have been introduced into Europe by the Genoese or Venetians,
   in the 12th or 13th century. Cf. {Ameer}, {Emir}.]
   1. A naval officer of the highest rank; a naval officer of
    high rank, of which there are different grades. The chief
    gradations in rank are admiral, vice admiral, and rear
    admiral. The admiral is the commander in chief of a fleet
    or of fleets.
    [1913 Webster]
 
   2. The ship which carries the admiral; also, the most
    considerable ship of a fleet.
    [1913 Webster]
 
       Like some mighty admiral, dark and terrible, bearing
       down upon his antagonist with all his canvas
       straining to the wind, and all his thunders roaring
       from his broadsides.         --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A handsome butterfly ({Pyrameis Atalanta}) of
    Europe and America. The larva feeds on nettles.
    [1913 Webster]
 
   {Admiral shell} (Zool.), the popular name of an ornamental
    cone shell ({Conus admiralis}).
    [1913 Webster]
 
   {Lord High Admiral}, a great officer of state, who (when this
    rare dignity is conferred) is at the head of the naval
    administration of Great Britain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admiral
   n 1: the supreme commander of a fleet; ranks above a vice
      admiral and below a fleet admiral [syn: {admiral}, {full
      admiral}]
   2: any of several brightly colored butterflies

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 admiral
   admiral
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Admiral [atmiːraːl] (n) , s.(m )
   admiral
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top