ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-wallet-

W AO1 L AH0 T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wallet, *wallet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallet[N] กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก, Syn. billfold, pocketbook
wallet[N] โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet[N] ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack

English-Thai: Nontri Dictionary
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
would you hold my wallet while I take the test?ผมฝากกระเป๋าตังค์ ไว้กับคุณได้มั้ยครับ? Spies Like Us (1985)
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน Dirty Dancing (1987)
He pockets the dough, throws the wallet away.ชั้นทำเองค่ะ Hero (1992)
A reward for this wallet he found.อ๊ะ คุณป้าที่ทำคุ้กกี้ไม่อร่อยหนิ Hero (1992)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
Now, wallets out!ตอนนี้สตางค์ออก! Pulp Fiction (1994)
Now, with the rest of those wallets and the register, that makes this a pretty successful little score, huh?ขณะนี้มีส่วนที่เหลือของกระเป๋าเหล่านั้นและลงทะเบียนที่ ที่ทำให้คะแนนน้อยที่ประสบความสำเร็จสวยฮะ? Pulp Fiction (1994)
That was a big surprise for Mr. Murdock, whose passport and wallet were stolen 16 days ago at the Helsinki-Airport.แปลกใจมาก หนังสือเดินทางของเขา หายไปที่สนามบินที่เฮลซิงกิ - เมื่อ 16 วันก่อน The Jackal (1997)
Hey, hey, you´re the one who threw the wallet out the fuckin´ window.แกเป็นคนขว้างกระเป๋าทิ้งเอง ฉลาดตายล่ะ Nothing to Lose (1997)
Oh, I forgot I left my wallet at homeตายจริง ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน Spygirl (2004)
How many Yen were in my wallet to begin with?ยังเหลือกี่เยนในกระเป๋าหว่า Nobody Knows (2004)
- She's a wallet model.- เธอเป็นนางแบบให้กับยี่ห้อกระเป๋าเงิน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walletA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
walletAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
walletAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
walletDid you see a brown wallet around here?
walletDon't put the wallet on the top of the heater.
walletFather had his wallet picked in the bus.
walletGet out your wallet.
walletHe clutched his wallet in his hand.
walletHe felt in his pocket for his wallet.
walletHe had his wallet stolen.
walletHe recovered his stolen wallet.
walletHere's my wallet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าธนบัตร[N] wallet, See also: purse, case, Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน, Example: ผมล้วงเงินในกระเป๋าธนบัตรส่งให้เขาแต่เขายังไม่กล้ารับและแสดงความขัดเขิน, Count unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าสตางค์[N] purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซองใส่ธนบัตร[n. exp.] (søng sai thanabat) EN: wallet   

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLET W AO1 L AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallet (n) wˈɒlɪt (w o1 l i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}wallet | wallets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallet \Wal"let\, n. [OE. walet, probably the same word as OE.
   watel a bag. See {Wattle}.]
   1. A bag or sack for carrying about the person, as a bag for
    carrying the necessaries for a journey; a knapsack; a
    beggar's receptacle for charity; a peddler's pack.
    [1913 Webster]
 
       [His hood] was trussed up in his walet. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A pocketbook for keeping money about the person.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything protuberant and swagging. "Wallets of flesh."
    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wallet
   n 1: a pocket-size case for holding papers and paper money [syn:
      {wallet}, {billfold}, {notecase}, {pocketbook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top