ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unfriendly-

AH0 N F R EH1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unfriendly, *unfriendly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfriendly(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: มุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly
unfriendly(adv) อย่างไม่เป็นมิตร, See also: อย่างมุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj., adv. ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย, มีอคติ, ไม่เป็นผลดี, ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable, cold, chilly

English-Thai: Nontri Dictionary
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร, มุ่งร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfriendlyCan you figure out why the boss is so unfriendly this week?
unfriendlyHe looked unfriendly at first.
unfriendlyHe took an unfriendly attitude toward me.
unfriendlyHe was impatient with her unfriendly attitude.
unfriendlyI dislike her unfriendly attitude.
unfriendlyMary looks unfriendly, but she is really very kind at heart.
unfriendlyOld homes, especially traditional Japanese ones, can be damp and unfriendly to modern life.
unfriendlyShe had an unfriendly attitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกบุญไม่รับ(adj) unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai Definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNFRIENDLY AH0 N F R EH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfriendly (j) ˌʌnfrˈɛndliː (uh2 n f r e1 n d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfriendly \Un*friend"ly\, a.
   1. Not friendly; not kind or benevolent; hostile; as, an
    unfriendly neighbor.
    [1913 Webster]
 
   2. Not favorable; not adapted to promote or support any
    object; as, weather unfriendly to health.
    [1913 Webster] -- {Un*friend"li*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfriendly
   adj 1: not easy to understand or use; "user-unfriendly" [ant:
       {friendly}]
   2: not disposed to friendship or friendliness; "an unfriendly
     coldness of manner"; "an unfriendly action to take" [ant:
     {friendly}]
   3: not friendly; "an unfriendly act of aggression"; "an inimical
     critic" [syn: {unfriendly}, {inimical}]
   4: very unfavorable to life or growth; "a hostile climate"; "an
     uncongenial atmosphere"; "an uncongenial soil"; "the
     unfriendly environment at high altitudes" [syn: {hostile},
     {uncongenial}, {unfriendly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top