ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุ่งร้าย

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งร้าย-, *มุ่งร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ่งร้าย[V] bear ill will, See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody, Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: มีคนมุ่งร้ายคอยใส่ความเขาอยู่เสมอ, Thai definition: มุ่งจะทำร้าย
มุ่งร้ายหมายขวัญ[V] bear ill will, See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone, Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, Ant. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี, Example: นางอิจฉามักจะมุ่งร้ายหมายขวัญนางเอกผู้ไร้เดียงสา, Thai definition: มุ่งจะทำร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุ่งร้ายหมายขวัญก. คิดปองร้าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They are malefic, negative and destructive.-เป็นพวกมุ่งร้าย, คิดในทางลบ และชอบทำลาย. Suspiria (1977)
Your Majesty, I intend you no harm.ฝ่าพระบาท หม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาจะมุ่งร้าย Anastasia (1997)
This violent and unparalleled assault to our security will not go undefended.ความรุนแรงที่มุ่งร้ายและเป็นภัยยิ่ง ต่อความมั่นคงของชาติเรานี้... ...จะไม่ได้รับการปกป้อง V for Vendetta (2005)
However, the fact that you discharged a deadly weapon during the commission of the crime suggests malice to me.อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณพกอาวุธอันตราย ระหว่างก่ออาชญากรรมนั้น แสดงถึงความมุ่งร้าย Pilot (2005)
God knows what someone with experience and ill intent could achieve.ใครจะรู้ว่าคนเก่งแต่ มุ่งร้ายจะทำอะไรได้บ้าง Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
I meant no harm...ผมไม่ได้มุ่งร้าย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม The Itch (2008)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่ The Itch (2008)
I've never laid a hand on anyone with malice in my life.ฉันไม่เคยมุ่งร้ายใครเลยในชีวิตของฉัน Demonology (2009)
If it's not the Separatists, it's a malevolentenemy nonetheless.ถึงมันจะไม่ใช่พวกแบ่งแยก ยังไงก็ตาม มันก็เป็นศัตรูที่มุ่งร้ายและก้าวร้าว Trespass (2009)
Hostile takeover.เขาถูกคนมุ่งร้ายEpisode #1.24 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baleful[ADJ] มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ, See also: ทำให้เกิดอันตราย, Syn. baleful, baneful, harmful
illy[ADJ] คิดร้าย, See also: มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร
malevolent[ADJ] มุ่งร้าย, See also: ประสงค์ร้าย, Syn. malicious, vengeful, ill-wishing, Ant. benevolent
malicious[ADJ] มุ่งร้าย, See also: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท, Syn. spiteful, malevolent
spite[VT] มุ่งร้าย, See also: ทำร้าย, Syn. harm, vex
unfriendly[ADJ] ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: มุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
malevolent(มะเลฟ'ะเลินทฺ) adj. มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,ชั่ว,เลว,เป็นภัย, See also: malevolently adv., Syn. hostile
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top