Search result for

-undermine-

(24 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: undermine, *undermine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undermine[VT] ทำให้กร่อน, See also: ถูกกัดเซาะ, Syn. sabotage, subvert, wreck, Ant. reinforce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undermine(อันเดอะไมนฺ') vt. ขุด,ขุดอุโมงค์,เซาะ,ทำให้อ่อนลง,ทำลายทีละน้อย,ทำลายอย่างลับ, See also: underminer n., Syn. sap,weaken

English-Thai: Nontri Dictionary
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ... Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
And, can I just say on a personal note, Martin, that type of wild speculation undermines the work of the police force and ultimately does a disservice to members of the public who support it.และ ผมขอพูดอะไร เป็นการส่วนตัวนะ มาร์ติน การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน และหมิ่นประมาทการทำงานของตำรวจ Harry Brown (2009)
You undermined my authority as her maker.คุณทำให้ผมเสียอำนาจการปกครอง ทั้งที่ผมเป็นผู้สร้าง Scratches (2009)
But how do we respond to forces that block, undermine,แต่เราจะตอบรับกับพลังงานที่ปิดกั้น กัดกร่อน Scratches (2009)
- Look, this is obviously someone trying to undermine the Colonel's authority.- มันชัดเจนว่า บางคน พยายามทำลาย อำนาจของผู้การ Justice (2009)
What you ask for will undermine the whole operation.สิ่งที่คุณขอ จะทำลายแผนการของเราทั้งหมด Terminator Salvation (2009)
And this is why your investigative efforts have either been ignored or undermined and why you and I will be quietly disposed of before any case against the bank ever reaches a court of law.นี่ล่ะคือสาเหตุ ว่าทำไมความพยายามของพวกคุณ ...ถึงกลายเป็นหมัน ไม่มีใครแยแส ไม่แน่คุณกับผม อาจถูกหมกท่อที่ไหนซักแห่ง The International (2009)
This is obviously someone trying to undermine the colonel's authority.นี้ก็แน่ชัดแล้วว่ามีบางคนพยายามที่จะ \ กำจัดอำนาจของผู้พันออกไป Space (2010)
Apparently I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.อันที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะพิสูจน์ความเกี่ยวพัน การสมคบคิดในรัฐบาลของคุณที่จะทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
I'm not the only one who can prove that elements in your government conspired to undermine the peace process.ผมไม่ใช่คนเดียว ที่สามารถพิสูจน์ เรื่องนั้น \ ในรัฐบาลของท่าน การคบคิดกัน ทำลายกระบวนการสันติภาพ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
So you would sacrifice your life in prison just to undermine my case.งั้นเธอยอมเสียสละชีวิตอยู่ในคุก เพียงเเค่ต้องการทำลายคดีของฉันสินะ NS (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undermineConfidence in management practices was undermined by the crash.
undermineOld age has undermined her memory.
undermineThe house was undermined by the flood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่อนทำลาย[V] undermine, See also: subvert, Example: พ่อค้ายาเสพติดบ่อนทำลายความสงบสุขของประเทศ, Thai definition: แทรกซึมเข้าไปเพื่อทำลายหรือนำไปในทางที่ผิดอยู่ภายในทีละน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เสื่อมลง[v. exp.] (thamhai seūam long) EN: undermine   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERMINE    AH1 N D ER0 M AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undermine    (v) (uh2 n d @ m ai1 n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undermine \Un`der*mine"\, v. t.
   1. To excavate the earth beneath, or the part of, especially
    for the purpose of causing to fall or be overthrown; to
    form a mine under; to sap; as, to undermine a wall.
    [1913 Webster]
 
       A vast rock undermined from one end to the other,
       and a highway running through it.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To remove the foundation or support of by
    clandestine means; to ruin in an underhand way; as, to
    undermine reputation; to undermine the constitution of the
    state.
    [1913 Webster]
 
       He should be warned who are like to undermine him.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undermine
   v 1: destroy property or hinder normal operations; "The
      Resistance sabotaged railroad operations during the war"
      [syn: {sabotage}, {undermine}, {countermine}, {counteract},
      {subvert}, {weaken}]
   2: hollow out as if making a cave or opening; "The river was
     caving the banks" [syn: {cave}, {undermine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top