ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sustenance-

S AH1 S T AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sustenance, *sustenance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sustenance(n) การบำรุงเลี้ยง, See also: การยังชีพ, การค้ำจุน, Syn. nourishment, nutrition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ, การบำรุงเลี้ยง, วิธีการดำรงชีพ, ขบวนการสนับสนุน, การสนับสนุน, การค้ำจุน, การยังชีพ, Syn. food, support

English-Thai: Nontri Dictionary
sustenance(n) อาหาร, ความช่วยเหลือ, การยังชีพ, การสนับสนุน, การค้ำจุน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUSTENANCE S AH1 S T AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustenance (n) sˈʌstɪnəns (s uh1 s t i n @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhalt { m } | Unterhalte { pl }sustenance | sustenances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustenance \Sus"te*nance\, n. [OF. sustenance, sostenance,
   soustenance: cf. L. sustenentia endurance. See {Sustain}.]
   1. The act of sustaining; support; maintenance; subsistence;
    as, the sustenance of the body; the sustenance of life.
    [1913 Webster]
 
   2. That which supports life; food; victuals; provisions;
    means of living; as, the city has ample sustenance. "A man
    of little sustenance." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For lying is thy sustenance, thy food. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustenance
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   2: the financial means whereby one lives; "each child was
     expected to pay for their keep"; "he applied to the state for
     support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn:
     {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
     butter}, {sustenance}]
   3: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top