Search result for

-stigma-

(26 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stigma, *stigma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stigma[N] รอยด่าง, See also: มลทิน, รอยแผล, ความอัปยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stigma(สทิก'มะ) n.ความอัปยศอดสู,มลทิน,รอยด่างพร้อย,ตราพิมพ์,ตราหน้า,ตรานาบ,แผลเป็น,แต้ม,จุด,ตาของสัตว์เซลล์เดียวจำพวกโปรโตซัว,ทางเข้าระบบหายใจของแมลง,ส่วนของเกสรตัวเมียที่รับละอองเกสร pl. stigmata,stigmas

English-Thai: Nontri Dictionary
stigma(n) จุด,ปาน,มลทิน,แผลเป็น,ความอัปยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stigmaยอดเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stigmaยอดเกสรเพศเมีย, ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I usually don't get the stigmata until Easter.ปกติฉันจะไม่มีรอยตะปูของพระคริสต์จนกระทั่งอีสเตอร์ The Itch (2008)
There's no stigma attached to mental illness. At least, not here.ไม่มีสัญลักษณ์ของอาการป่วยทางจิต อย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่นี่ Frankie & Alice (2010)
There's a stigma in this country about mental illness.ในประเทศนี้มันเหมือนเป็นตราบาป ถ้าเรามีภาวะป่วยทางจิต Born This Way (2011)
Do not stigmatize the vulva. That's the whole problem.อย่ามาว่าฉันเรื่องรสชาติของสวรรค์เลย มันคือปัญหาทั้งหมด Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Yeah, and then avoid the stigma of sitting at the singles' table.ใช่ จะได้ไม่ถูกตราหน้า และนั่งโต๊ะคนโสด Til Death Do Us Part (2012)
I mean, aside from the obvious social stigma,ฉันหมายถึง นอกจากกฎเกณฑ์ ทางสังคมต่างๆนานาแล้ว Argentina (2012)
Stigmata?แผลศักดิ์สิทธิ์เหรอ The Lesson (2012)
DEB: (CHUCKLES) Come on, Mr. Stigman.DEB: [หัวเราะ] Come on, นาย Stigman. 2 Guns (2013)
Come on, Mr. Stigman.Come on, นาย Stigman. 2 Guns (2013)
Thank you, Mr. Stigman.ขอบคุณนาย Stigman. 2 Guns (2013)
Stigman, wanna come with me?Stigman อยากจะมากับผมได้ไหม 2 Guns (2013)
Where you going, Stigman?ที่ที่คุณไป Stigman? 2 Guns (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
STIGMA    S T IH1 G M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stigma    (n) (s t i1 g m @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandmal {n}; Schandmal {n} | Brandmale {pl}; Schandmale {pl}stigma | stigmas [Add to Longdo]
Stigma {n} | Stigmas {pl}; Stigmata {pl}stigma | stigmas [Add to Longdo]
stigmatischstigmatic [Add to Longdo]
stigmatischestigmatical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stigma \Stig"ma\, n.; pl. E. {Stigmas}, L. {Stigmata}. [L., a
   mark, a brand, from Gr. ?, ?, the prick or mark of a pointed
   instrument, a spot, mark, from ? to prick, to brand. See
   {Stick}, v. t.]
   1. A mark made with a burning iron; a brand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any mark of infamy or disgrace; sign of moral blemish;
    stain or reproach caused by dishonorable conduct;
    reproachful characterization.
    [1913 Webster]
 
       The blackest stigma that can be fastened upon him.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       All such slaughters were from thence called
       Bartelmies, simply in a perpetual stigma of that
       butchery.               --Sir G. Buck.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) That part of a pistil which has no epidermis, and
    is fitted to receive the pollen. It is usually the
    terminal portion, and is commonly somewhat glutinous or
    viscid. See Illust. of {Stamen} and of {Flower}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) A small spot, mark, scar, or a minute hole; --
    applied especially to a spot on the outer surface of a
    Graafian follicle, and to spots of intercellular substance
    in scaly epithelium, or to minute holes in such spots.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pathol.) A red speck upon the skin, produced either by
    the extravasation of blood, as in the bloody sweat
    characteristic of certain varieties of religious ecstasy,
    or by capillary congestion, as in the case of drunkards.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) One of the external openings of the tracheae of
      insects, myriapods, and other arthropods; a spiracle.
    (b) One of the apertures of the pulmonary sacs of
      arachnids. See Illust. of {Scorpion}.
    (c) One of the apertures of the gill of an ascidian, and
      of Amphioxus.
      [1913 Webster]
 
   7. (Geom.) A point so connected by any law whatever with
    another point, called an index, that as the index moves in
    any manner in a plane the first point or stigma moves in a
    determinate way in the same plane.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. (R. C. Ch.) Marks believed to have been supernaturally
    impressed upon the bodies of certain persons in imitation
    of the wounds on the crucified body of Christ. See def. 5,
    above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stigma
   n 1: the apical end of the style where deposited pollen enters
      the pistil
   2: a symbol of disgrace or infamy; "And the Lord set a mark upon
     Cain"--Genesis [syn: {mark}, {stigma}, {brand}, {stain}]
   3: an external tracheal aperture in a terrestrial arthropod
   4: a skin lesion that is a diagnostic sign of some disease

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 stigma
   brand
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top