ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stigma

S T IH1 G M AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stigma-, *stigma*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stigma(n) รอยด่าง, See also: มลทิน, รอยแผล, ความอัปยศ
stigmatize(vt) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มีมลทิน, Syn. defame, denounce, discredit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stigma(สทิก'มะ) n.ความอัปยศอดสู, มลทิน, รอยด่างพร้อย, ตราพิมพ์, ตราหน้า, ตรานาบ, แผลเป็น, แต้ม, จุด, ตาของสัตว์เซลล์เดียวจำพวกโปรโตซัว, ทางเข้าระบบหายใจของแมลง, ส่วนของเกสรตัวเมียที่รับละอองเกสร pl. stigmata, stigmas
stigmatise(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา, ประทับตรา, ตราหน้า, ประณาม, ทำให้มีมลทิน, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis z ation n.
stigmatize(สทิก'มะไทซ) vt. ตีตรา, ประทับตรา, ตราหน้า, ประณาม, ทำให้มีมลทิน, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: stigmatis z ation n.
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia

English-Thai: Nontri Dictionary
stigma(n) จุด, ปาน, มลทิน, แผลเป็น, ความอัปยศ
stigmatic(adj) มีมลทิน, อัปยศ, มีแผลเป็น
stigmatize(vt) ตราหน้า, ติเตียน, ประณาม, ตีตรา, ทำให้มีมลทิน
astigmatism(n) อาการตาพร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stigmaยอดเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stigma (เอก.); stigmata (พหู.)๑. จุดเด่นช่วยวินิจฉัย๒. แต้ม, ดวง๓. ยอดเกสรตัวเมีย๔. จุดรับแสง [ มีความหมายเหมือนกับ eyespot ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stigmata (พหู.); stigma (เอก.)๑. จุดเด่นช่วยวินิจฉัย๒. แต้ม, ดวง๓. ยอดเกสรตัวเมีย๔. จุดรับแสง [ มีความหมายเหมือนกับ eyespot ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stigmaยอดเกสรเพศเมีย, ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I see this beautiful, innocent baby sitting in this bloody mess, and I can't imagine this child growing up with a stigma around her neck, so I omit her from the report, I drive her to another town, กับเหตุการณ์ที่มีผู้หญิง นามสกุลไมเออร์ฆ่าตัวตาย ผมก็เห็นความสวยงาม ความไร้สาเดียงสา ของเด็กน้อยที่นั่งอยู่ในกองเลือด และผมก็คิดไม่ออกเลยว่าเด็กคนนี้ จะโตมายังไงกับเรื่องเศร้าพวกนี้ Halloween (2007)
There's no stigma attached to mental illness. At least, not here.ไม่มีสัญลักษณ์ของอาการป่วยทางจิต อย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่นี่ Frankie & Alice (2010)
There's a stigma in this country about mental illness.ในประเทศนี้มันเหมือนเป็นตราบาป ถ้าเรามีภาวะป่วยทางจิต Born This Way (2011)
Yeah, and then avoid the stigma of sitting at the singles' table.ใช่ จะได้ไม่ถูกตราหน้า และนั่งโต๊ะคนโสด Til Death Do Us Part (2012)
You know, they don't want to look at somebody that's all falling apart, typical stigma of being a positive.พวกเขาไม่อยากมอง ใครที่กำลังจะล้มเหลว มลทินของการมีผลเลือดเป็นบวกโดยปกติ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลกบาตร[thalokbāt] (n) EN: Tetrastigma campylocarpum

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STIGMA S T IH1 G M AH0
STIGMATA S T IH0 G M AA1 T AH0
STIGMATISM S T IH1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M
STIGMATIZE S T IH1 G M AH0 T AY2 Z
STIGMATIZED S T IH1 G M AH0 T AY2 Z D
STIGMATIZING S T IH1 G M AH0 T AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stigma (n) stˈɪgmə (s t i1 g m @)
stigmas (n) stˈɪgməz (s t i1 g m @ z)
stigmatize (v) stˈɪgmətaɪz (s t i1 g m @ t ai z)
stigmatized (v) stˈɪgmətaɪzd (s t i1 g m @ t ai z d)
stigmatizes (v) stˈɪgmətaɪzɪz (s t i1 g m @ t ai z i z)
stigmatizing (v) stˈɪgmətaɪzɪŋ (s t i1 g m @ t ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandmal { n }; Schandmal { n } | Brandmale { pl }; Schandmale { pl }stigma | stigmas [Add to Longdo]
Stigma { n } | Stigmas { pl }; Stigmata { pl }stigma | stigmas [Add to Longdo]
stigmatischstigmatic [Add to Longdo]
stigmatischestigmatical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナスチグマート[anasuchiguma-to] (n) anastigmat (compound lens corrected for astigmatism) (ger [Add to Longdo]
コビトイソハゼ[kobitoisohaze] (n) twospot pygmy goby (Eviota distigma) [Add to Longdo]
スティグマ[suteiguma] (n) stigma [Add to Longdo]
ラスボラ[rasubora] (n) rasbora (small minnow-like fish of genera Boraras, Microrasbora, Rasbora, and Trigonostigma) [Add to Longdo]
リュウキュウヒメジ[ryuukyuuhimeji] (n) sidespot goatfish (Parupeneus pleurostigma) [Add to Longdo]
ワカウツボ;ハナビラウツボ[wakautsubo ; hanabirautsubo] (n) whitemouth moray eel (Gymnothorax meleagris, was Gymnothorax chlorostigma) [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P) [Add to Longdo]
焼きごて;焼き鏝;焼鏝[やきごて, yakigote] (n) (1) soldering iron; hot iron; (2) brand; mark; stigma [Add to Longdo]
聖痕[せいこん, seikon] (n) stigmata [Add to Longdo]
賊名[ぞくめい, zokumei] (n) (the stigma of) the name of "rebel" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stigma \Stig"ma\, n.; pl. E. {Stigmas}, L. {Stigmata}. [L., a
   mark, a brand, from Gr. ?, ?, the prick or mark of a pointed
   instrument, a spot, mark, from ? to prick, to brand. See
   {Stick}, v. t.]
   1. A mark made with a burning iron; a brand.
    [1913 Webster]
 
   2. Any mark of infamy or disgrace; sign of moral blemish;
    stain or reproach caused by dishonorable conduct;
    reproachful characterization.
    [1913 Webster]
 
       The blackest stigma that can be fastened upon him.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       All such slaughters were from thence called
       Bartelmies, simply in a perpetual stigma of that
       butchery.               --Sir G. Buck.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) That part of a pistil which has no epidermis, and
    is fitted to receive the pollen. It is usually the
    terminal portion, and is commonly somewhat glutinous or
    viscid. See Illust. of {Stamen} and of {Flower}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) A small spot, mark, scar, or a minute hole; --
    applied especially to a spot on the outer surface of a
    Graafian follicle, and to spots of intercellular substance
    in scaly epithelium, or to minute holes in such spots.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pathol.) A red speck upon the skin, produced either by
    the extravasation of blood, as in the bloody sweat
    characteristic of certain varieties of religious ecstasy,
    or by capillary congestion, as in the case of drunkards.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) One of the external openings of the tracheae of
      insects, myriapods, and other arthropods; a spiracle.
    (b) One of the apertures of the pulmonary sacs of
      arachnids. See Illust. of {Scorpion}.
    (c) One of the apertures of the gill of an ascidian, and
      of Amphioxus.
      [1913 Webster]
 
   7. (Geom.) A point so connected by any law whatever with
    another point, called an index, that as the index moves in
    any manner in a plane the first point or stigma moves in a
    determinate way in the same plane.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. (R. C. Ch.) Marks believed to have been supernaturally
    impressed upon the bodies of certain persons in imitation
    of the wounds on the crucified body of Christ. See def. 5,
    above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stigma
   n 1: the apical end of the style where deposited pollen enters
      the pistil
   2: a symbol of disgrace or infamy; "And the Lord set a mark upon
     Cain"--Genesis [syn: {mark}, {stigma}, {brand}, {stain}]
   3: an external tracheal aperture in a terrestrial arthropod
   4: a skin lesion that is a diagnostic sign of some disease

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 stigma
  brand

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top