ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reek-

R IY1 K   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reek, *reek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reek[N] กลิ่นเหม็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reek(รีค) n.,v. (ดม,ส่ง) กลิ่นรุนแรงที่ไม่ชวนดม,กลิ่นเหม็น,ไอ,ควัน vt. ใช้ควันอบ,ปล่อยควัน,ปล่อยไอ, See also: reekingly adv. reeky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
reek(n) กลิ่น,ไอ,ควัน
reek(vi) ฟุ้ง,ส่งกลิ่น,มีกลิ่น,มีควัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mmm, it reeks of children.- มันเป็นกลิ่นของเด็ก. Hocus Pocus (1993)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
It's human You reek of humanกลิ่นมนุษย์นี่ กลิ่นมนุษย์คลุ้งไปหมด อย่างนั้นเหรอ? Spirited Away (2001)
I reek of alcohol.กลิ่นแอลกอฮอล์มันแรงมากเลย Almost Love (2006)
Who knows? All I can say is, this reeks of boldness.ผมจะไม่จ้างคนเพิ่ม Alone (2007)
She reeks of alcohol !กลิ่นเหล้าคลุ้งเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You are so close to defeat, till it already reeks of your cheap cologne.คุณจึงอยู่ใกล้กับพ่ายแพ้ จนกระทั่งมันอยู่แล้ว reeks ของราคาถูกโคโลญของคุณ Balls of Fury (2007)
Oh, man, it reeks in here.มึงเอ๊ย ในนี้โคตรเหม็น Disturbia (2007)
The place reeks of booze and pills.ทั้งเหล้าทั้งยาเต็มไปหมด Cassandra's Dream (2007)
Yeah, just like you reek of live bait, have a girl in every port, tell fish stories or so I've heard.หึ เหมือนนายจะเข้าใจชีวิตคนอื่นดีน่ะ เท่าที่ฉันได้ยินมา นายก็หาผู้หญิงทุกที่ ๆ แล่นเรือไป Interference (2007)
And now you reek of them.ตอนนี้แกขโมยมันไป Photo Finish (2007)
It definitely reeks of terrorism.มันต้องมีส่วนของการก่อการร้ายแน่ๆ Resident Evil: Degeneration (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
REEK R IY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reek (v) rˈiːk (r ii1 k)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\ (r[=e]k), n.
   A rick. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, n. [AS. r[=e]c; akin to OFries. r[=e]k, LG. & D.
   rook, G. rauch, OHG. rouh, Dan. r["o]g, Sw. r["o]k, Icel.
   reykr, and to AS. re['o]can to reek, smoke, Icel. rj[=u]ka,
   G. riechen to smell.]
   Vapor; steam; smoke; fume.
   [1913 Webster]
 
      As hateful to me as the reek of a limekiln. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, v. i. [imp. & p. p. {Reeked} (r[=e]kt); p. pr. &
   vb. n. {Reeking}.] [As. r[=e]can. See {Reek} vapor.]
   To emit vapor, usually that which is warm and moist; to be
   full of fumes; to steam; to smoke; to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Few chimneys reeking you shall espy.   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I found me laid
      In balmy sweat, which with his beams the sun
      Soon dried, and on the reeking moisture fed. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The coffee rooms reeked with tobacco.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reek
   n 1: a distinctive odor that is offensively unpleasant [syn:
      {malodor}, {malodour}, {stench}, {stink}, {reek}, {fetor},
      {foetor}, {mephitis}]
   v 1: have an element suggestive (of something); "his speeches
      smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism"
      [syn: {smack}, {reek}, {smell}]
   2: smell badly and offensively; "The building reeks of smoke"
     [syn: {reek}, {stink}]
   3: be wet with sweat or blood, as of one's face [syn: {reek},
     {fume}]
   4: give off smoke, fumes, warm vapour, steam, etc.; "Marshes
     reeking in the sun"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top