Search result for

-posterior-

(27 entries)
(0.1323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: posterior,-posterior-, *posterior*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posterior    [ADJ] ภายหลัง, See also: สมัยหลัง, ต่อมา, Syn. later, coming after, next
posterior    [ADJ] ด้านหลัง, Syn. dorsal, in back of, at the rear
posterior    [N] ส่วนหลัง, See also: ก้น, สะโพก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterior-หลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posterior-หลัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
posterior(โพสเทีย'เรีย) adj.,n. ภายหลัง,ข้างหลัง,ด้านหลัง,ก้น,สมัยหลัง,ส่วนก้น,ตะโพก., See also: posteriority n., Syn. hinder,later,back

English-Thai: Nontri Dictionary
posterior(adj) ภายหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง,อยู่ในสมัยหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
With a posterior approach.ด้วยการเข้าทางด้านหลัง Invasion (2009)
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Posterior and lateral cricoarytenoid musclesสะโพกและกล้ามเนื้อด้านข้าง Brown Betty (2010)
Okay, I found stab marks on the posterior and right lateral side.โอเค ผมพบรอยแทงด้านหลัง และที่ด้านข้าง The Death of the Queen Bee (2010)
Posterior iliac spine, L-1 and T-10 vertebrae, and here on the inferior angle of the scapula.ด้านหลังกระดูกสันหลัง L-1 และ T-10 และนี่อยู่ในมุมที่ต่ำลงมาของกระดูกสะบัก The Death of the Queen Bee (2010)
These are perimortem fractures, bilaterally on the fifth, sixth and seventh ribs on the posterior axillary lines.พวกนี้เป็นรอยแตก ของกระดูกหลังจากตาย ปรากฎทั้งสองข้างของกระดูกซี่โครง ชิ้นที่ห้า หก และเจ็ด ในกระดูกสันหลัง The Boy with the Answer (2010)
Most of the fractures on the female are localized to the left posterior side.รอยแตกร้าวส่วนใหญ่ ของซากศพเพศหญิงจะอยู่ตรง ด้านข้างแผ่นหลังทางซ้าย The Couple in the Cave (2010)
The injuries on the female indicate that the left posterior ribs eight through 11 shattered, piercing the heart, lungs and kidneys.รอยที่ได้รับบาดเจ็บของเพศหญิง บ่งบอกว่าเกิดขึ้นตรงแผ่นหลัง ตรงกระดูกชิ้นที่ 8-11 เกิดรอยแตก และทะลุผ่าน เข้าไปตรงหัวใจ ปอด และไต The Couple in the Cave (2010)
There are nicks on the lateral and posterior surfaces.ยังมีรอยบากตรงด้านข้าง และตรงผิวกระดูกด้านหลัง The Bones That Weren't (2010)
"The impact on the posterior of the victim's cranium..."แรงกระทบกระเทือนบนส่วนหลังหัวกะโหลกของเหยื่อ... Save the Date (2011)
Apparent gunshot wound to the posterior chest cavity.มีแผลถูกยิง ที่โพรงอกด้านหน้า Alaheo Pau'ole (2011)
You may strategically place your wonderful lips upon my posterior... and kiss it repeatedly!จูบก้นของข้าก็แล้วกัน Dark Shadows (2012)
Also the fractures to the acetabulum anterior wall and posterior column... from the heads of the femur being pushed upwards.เหมือนกับการแตกของกระดูกเชิงกรานส่วนหน้า และส่วนด้านหลัง จากส่วนหัวไปจนถึงหน้าแข้งเลย The Partners in the Divorce (2012)
The cascading horizontal lacerations to the ribs, femurs, tibias on both the anterior and posterior planes, like he was falling head over heels, down stairs.ความเร็วของการตกลงมาในแนวตั้งที่กระดูกซี่โครง กระดูกต้นขา,หน้าแข้ง ทำให้เส้นเลือดฉีกขาดและตกเลือด เหมือนกับว่าเขากลิ้งเอาหัวลงมาจากบันได The Partners in the Divorce (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTERIOR    P AO2 S T IH1 R IY0 EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posterior    (n) (p o1 s t i@1 r i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
posterior {adj}posterior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posterior \Pos*te"ri*or\ (p[o^]s*t[=e]"r[i^]*[~e]r), a. [L.
   posterior, compar. of posterus coming after, from post after.
   See {Post-}.]
   1. Later in time; hence, later in the order of proceeding or
    moving; coming after; -- opposed to {prior}.
    [1913 Webster]
 
       Hesiod was posterior to Homer.    --Broome.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated behind; hinder; -- opposed to {anterior}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) At or toward the caudal extremity; caudal; -- in
    human anatomy often used for {dorsal}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) On the side next the axis of inflorescence; -- said
    of an axillary flower. --Gray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posterior
   adj 1: located at or near or behind a part or near the end of a
       structure [ant: {anterior}]
   2: coming at a subsequent time or stage; "without ulterior
     argument"; "the mood posterior to" [syn: {later(a)},
     {ulterior}, {posterior}]
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   2: a tooth situated at the back of the mouth [syn: {back tooth},
     {posterior}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top