Search result for

dorsal

(48 entries)
(0.0951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorsal-, *dorsal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dorsal    [ADJ] เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsalด้านล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal exoskeletonกระดองคลุมหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal sutureรอยเชื่อมด้านหลัง [คาร์เพล] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalgia; dorsodynia; notalgiaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsal Columnทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง [การแพทย์]
Dorsal Convexityโค้งด้านบน [การแพทย์]
Dorsal Hornบริเวณด้านบน [การแพทย์]
dorsal horn (of spinal cord)ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง), ส่วนของไขสันหลังที่ต่อกับรากบนของเส้นประสาทไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dorsal Recumbentการทำคลอดในท่านอนหงาย [การแพทย์]
dorsal root (of spinal nerve)รากบน (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกต่าง ๆ เข้าสู่ไขสันหลังที่ดอร์ซัลฮอร์น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dorsal Sideรูปแสดงก้านสมองด้านบน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน

English-Thai: Nontri Dictionary
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the dorsal caudate body.และนี่คือส่วน dorsal caudate body Harbingers in a Fountain (2009)
Dorsal fin from a foxface rabbitfish.ครีบส่วนหลังจากปลาสลิดทะเลโฉมงาม The Predator in the Pool (2010)
Six feet from the tip of the dorsal to the tip of the tail.หกฟุตวัดจากยอดกระโดงถึงปลายหาง Bait (2012)
Based on the width of the greater sciatic notch, and the dorsal margin of the pubic face, this was a female.อ้างอิงจากรอยบากของกระดูกเชิงกราน และขอบด้านหลังของส่วนหัวหน่าว นี่คือเพศหญิง The Method in the Madness (2012)
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
You tell by looking from the dorsal to the tail.ดูที่ช่วงหลังถึงหาง Jaws (1975)
I'm on the port side of the hull, approaching the dorsal heat sink.ผมอยู่ที่ช่องอากาศข้างๆ ตัวยาน ใกล้ช่องความร้อน Event Horizon (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโดง    [N] dorsal fin, See also: fish spine, Syn. ครีบ, Example: ปลาบางชนิดมีกระโดง เช่น ปลากัด, Thai definition: ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางตั้งคล้ายใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับส่วนหลัง[adj.] (kīokap suanlang) EN: dorsal   FR: dorsal
กระโดง[n.] (kradōng) EN: dorsal fin   FR: nageoire dorsale [f]
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūk sanlang) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]   FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
สันหลัง[n.] (sanlang) EN: spine ; backbone ; spinal column   FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DORSAL    D AO1 R S AH0 L
DORSALLY    D AO1 R S AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dorsal    (j) (d oo1 s l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückenwirbel {m}; Wirbelknochen {m} [anat.] | Rückenwirbel {pl}dorsal vertebra | vertebrae; vertebras [Add to Longdo]
dorsal {adv}dorsally [Add to Longdo]
dorsal {adj}; den Rücken betreffend [med.]dorsal [Add to Longdo]
Rückenfinne {f}; Rückenflosse {f} [zool.]dorsal fin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
稲妻横這[いなずまよこばい;イナズマヨコバイ, inazumayokobai ; inazumayokobai] (n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis) [Add to Longdo]
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P) [Add to Longdo]
背屈[はいくつ, haikutsu] (n) dorsiflexion; dorsal flexion [Add to Longdo]
背鰭;背びれ[せびれ, sebire] (n) dorsal fin [Add to Longdo]
蜜柑小実蠅;蜜柑小実蝿[みかんこみばえ;ミカンコミバエ, mikankomibae ; mikankomibae] (n) (uk) Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] dorsal fins; horse's mane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neural \Neu"ral\, a. [Gr. ney^ron nerve.] (Anat. & Zool.)
   relating to the nerves or nervous system; taining to,
   situated in the region of, or on the side with, the neural,
   or cerebro-spinal, axis; -- opposed to {hemal}. As applied to
   vertebrates, neural is the same as {dorsal}; as applied to
   invertebrates it is usually the same as ventral. Cf. {Hemal}.
   [1913 Webster]
 
   {Neural arch} (Anat.), the cartilaginous or bony arch on the
    dorsal side of the centrum of the vertebra in a segment of
    the spinal skeleton, usually inclosing a segment of the
    spinal cord.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posterior \Pos*te"ri*or\ (p[o^]s*t[=e]"r[i^]*[~e]r), a. [L.
   posterior, compar. of posterus coming after, from post after.
   See {Post-}.]
   1. Later in time; hence, later in the order of proceeding or
    moving; coming after; -- opposed to {prior}.
    [1913 Webster]
 
       Hesiod was posterior to Homer.    --Broome.
    [1913 Webster]
 
   2. Situated behind; hinder; -- opposed to {anterior}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) At or toward the caudal extremity; caudal; -- in
    human anatomy often used for {dorsal}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) On the side next the axis of inflorescence; -- said
    of an axillary flower. --Gray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dorsal \Dor"sal\, n. [LL. dorsale, neut. fr. dorsalis. See
   {Dorsal}, a.] (Fine Arts)
   A hanging, usually of rich stuff, at the back of a throne, or
   of an altar, or in any similar position.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dorsal \Dor"sal\, a. [F. dorsal, LL. dorsalis, fr. L. dorsualis,
   fr. dorsum back; cf. Gr. ?, ?, mountain ridge. Cf. {Dorse},
   {Dorsel}, {Dosel}.]
   1. (Anat.) Pertaining to, or situated near, the back, or
    dorsum, of an animal or of one of its parts; notal;
    tergal; neural; as, the dorsal fin of a fish; the dorsal
    artery of the tongue; -- opposed to {ventral}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) Pertaining to the surface naturally inferior, as of a
      leaf.
    (b) Pertaining to the surface naturally superior, as of a
      creeping hepatic moss.
      [1913 Webster]
 
   {Dorsal vessel} (Zool.), a central pulsating blood vessel
    along the back of insects, acting as a heart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dorsal
   adj 1: belonging to or on or near the back or upper surface of
       an animal or organ or part; "the dorsal fin is the
       vertical fin on the back of a fish and certain marine
       mammals" [ant: {ventral}]
   2: facing away from the axis of an organ or organism; "the
     abaxial surface of a leaf is the underside or side facing
     away from the stem" [syn: {abaxial}, {dorsal}] [ant:
     {adaxial}, {ventral}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dorsal [dɔrzaːl]
   dorsal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top