Search result for

-oak-

(40 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oak, *oak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oak[N] ต้นโอ๊ก
oak[N] ไม้โอ๊ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก

English-Thai: Nontri Dictionary
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oakโอ๊ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What am I supposed to tell our boys up in Oaktown?แล้วฉันจะบอก ทีมงานของเราในโอ๊คทาวน์ยังไง Pilot (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
Twenty minutes outside of Oakland, here.ขับไปยี่สิบนาที นอกโอคแลนด์ ตรงนี้ Pilot (2008)
Marcus Alvarez, president of the Oakland charter.มาคัส อัลวาเรซ ประธานของโอคแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ Pilot (2008)
(SCOFFS) Shady Oaks Retirement. Oh, brother.บ้านพักคนชรา โธ่ เวรกรรม Up (2009)
The guys from Shady Oaks will be by to pick you up in the morning, okay?เจ้าหน้าที่จากบ้านพักคนชรา จะมารับคุณตอนเช้า Up (2009)
Oakley and Potomac.โอ็คลี่ตัดโปโตแม็ค Public Enemies (2009)
For making the long drive down from oakdale.ที่ขับรถทางไกลจากโอคเดลมาที่นี่ Home Is the Place (2009)
But it's not like there aren't sick people in oakdale.แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมืองโอ๊คเดลจะไม่มีคนไข้เสียหน่อย Home Is the Place (2009)
You'd really like oakdale--เธอต้องชอบโอ๊คเดลแน่ๆ Home Is the Place (2009)
Well, I told dr. Hardy you're moving to oakdale.คือ ฉันบอก ดร.ฮาร์ดี้ \ คุณย้ายมาที่ oakdale. Home Is the Place (2009)
They're thinking about moving to oakdale.พวกเขาคิดถึงเรื่องนี้ \ ย้ายมาที่ oakdale. Home Is the Place (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oakHe cut some branches off the oak tree.
oakAre there oak tree on the hill?
oakGreat oaks from little acorns grow.
oakAn old oak is groaning in the storm.
oakWhat kind of tree is an oak?
oakThis table is made of good oak.
oakThe oak tree remained standing after the storm.
oakI visited American friends in Oakland.
oakThe big oak tree breaks the force of the wind.
oakAge brandy in oak casks.
oakThe morning after I arrived there I took a walk into the woods of oaks.
oakThe lovers engraved the oak tree with their initials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ๊ก[N] oak, Syn. ต้นโอ๊ก, Example: ต้นไม้ตระกูลไม้โอ๊กเป็นพันธุ์ไม้สกุลเขตอบอุ่นของจีน และยุโรป, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ๊ก[n.] (ōk) EN: oak   FR: chêne [m]
ต้นโอ๊ก[n.] (ton ōk) EN: oak   FR: chêne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OAK    OW1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oak    (n) (ou1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eiche {f} [bot.] | Eichen {pl}oak | oaks [Add to Longdo]
Gallapfel {m} [bot.]oak apple; gall; gall nut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橡树[xiàng shù, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, / ] oak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oak \Oak\ ([=o]k), n. [OE. oke, ok, ak, AS. [=a]c; akin to D.
   eik, G. eiche, OHG. eih, Icel. eik, Sw. ek, Dan. eeg.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Quercus}. The oaks
    have alternate leaves, often variously lobed, and
    staminate flowers in catkins. The fruit is a smooth nut,
    called an {acorn}, which is more or less inclosed in a
    scaly involucre called the cup or cupule. There are now
    recognized about three hundred species, of which nearly
    fifty occur in the United States, the rest in Europe,
    Asia, and the other parts of North America, a very few
    barely reaching the northern parts of South America and
    Africa. Many of the oaks form forest trees of grand
    proportions and live many centuries. The wood is usually
    hard and tough, and provided with conspicuous medullary
    rays, forming the silver grain.
    [1913 Webster]
 
   2. The strong wood or timber of the oak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among the true oaks in America are:
 
   {Barren oak}, or
 
   {Black-jack}, {Quercus nigra}.
 
   {Basket oak}, {Quercus Michauxii}.
 
   {Black oak}, {Quercus tinctoria}; -- called also {yellow oak}
    or {quercitron oak}.
 
   {Bur oak} (see under {Bur}.), {Quercus macrocarpa}; -- called
    also {over-cup} or {mossy-cup oak}.
 
   {Chestnut oak}, {Quercus Prinus} and {Quercus densiflora}.
 
   {Chinquapin oak} (see under {Chinquapin}), {Quercus
    prinoides}.
 
   {Coast live oak}, {Quercus agrifolia}, of California; -- also
    called {enceno}.
 
   {Live oak} (see under {Live}), {Quercus virens}, the best of
    all for shipbuilding; also, {Quercus Chrysolepis}, of
    California.
 
   {Pin oak}. Same as {Swamp oak}.
 
   {Post oak}, {Quercus obtusifolia}.
 
   {Red oak}, {Quercus rubra}.
 
   {Scarlet oak}, {Quercus coccinea}.
 
   {Scrub oak}, {Quercus ilicifolia}, {Quercus undulata}, etc.
    
 
   {Shingle oak}, {Quercus imbricaria}.
 
   {Spanish oak}, {Quercus falcata}.
 
   {Swamp Spanish oak}, or
 
   {Pin oak}, {Quercus palustris}.
 
   {Swamp white oak}, {Quercus bicolor}.
 
   {Water oak}, {Quercus aquatica}.
 
   {Water white oak}, {Quercus lyrata}.
 
   {Willow oak}, {Quercus Phellos}.
    [1913 Webster] Among the true oaks in Europe are:
 
   {Bitter oak}, or
 
   {Turkey oak}, {Quercus Cerris} (see {Cerris}).
 
   {Cork oak}, {Quercus Suber}.
 
   {English white oak}, {Quercus Robur}.
 
   {Evergreen oak},
 
   {Holly oak}, or
 
   {Holm oak}, {Quercus Ilex}.
 
   {Kermes oak}, {Quercus coccifera}.
 
   {Nutgall oak}, {Quercus infectoria}.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among plants called oak, but not of the genus
      {Quercus}, are:
 
   {African oak}, a valuable timber tree ({Oldfieldia
    Africana}).
 
   {Australian oak} or {She oak}, any tree of the genus
    {Casuarina} (see {Casuarina}).
 
   {Indian oak}, the teak tree (see {Teak}).
 
   {Jerusalem oak}. See under {Jerusalem}.
 
   {New Zealand oak}, a sapindaceous tree ({Alectryon
    excelsum}).
 
   {Poison oak}, a shrub once not distinguished from poison ivy,
    but now restricted to {Rhus toxicodendron} or {Rhus
    diversiloba}.
 
   {Silky oak} or {Silk-bark oak}, an Australian tree
    ({Grevillea robusta}).
    [1913 Webster]
 
   {Green oak}, oak wood colored green by the growth of the
    mycelium of certain fungi.
 
   {Oak apple}, a large, smooth, round gall produced on the
    leaves of the American red oak by a gallfly ({Cynips
    confluens}). It is green and pulpy when young.
 
   {Oak beauty} (Zool.), a British geometrid moth ({Biston
    prodromaria}) whose larva feeds on the oak.
 
   {Oak gall}, a gall found on the oak. See 2d {Gall}.
 
   {Oak leather} (Bot.), the mycelium of a fungus which forms
    leatherlike patches in the fissures of oak wood.
 
   {Oak pruner}. (Zool.) See {Pruner}, the insect.
 
   {Oak spangle}, a kind of gall produced on the oak by the
    insect {Diplolepis lenticularis}.
 
   {Oak wart}, a wartlike gall on the twigs of an oak.
 
   {The Oaks}, one of the three great annual English horse races
    (the Derby and St. Leger being the others). It was
    instituted in 1779 by the Earl of Derby, and so called
    from his estate.
 
   {To sport one's oak}, to be "not at home to visitors,"
    signified by closing the outer (oaken) door of one's
    rooms. [Cant, Eng. Univ.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oak
   n 1: the hard durable wood of any oak; used especially for
      furniture and flooring
   2: a deciduous tree of the genus Quercus; has acorns and lobed
     leaves; "great oaks grow from little acorns" [syn: {oak},
     {oak tree}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OAK
     Object Application Kernel (Java, predecessor, Sun)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top