Search result for

แช่

(74 entries)
(0.069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แช่-, *แช่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แช่น้ำ[V] soak, See also: be immersed in water, Example: แม่ครัวนำวุ้นเส้นมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนลงมือผัด, Thai definition: จุ่มหรือใส่ลงไปในน้ำชั่วระยะเวลาหนึ่ง
แช่งด่า[V] curse, See also: damn, execrate, denounce, anathematize, Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย, Thai definition: กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แช่ก. ใส่ลงในนํ้าหรือของเหลวอย่างอื่น ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น เอาเท้าแช่น้ำอุ่น แช่ข้าว กุ้งแช่น้ำปลา, ใส่ไว้ในน้ำแข็ง หรือตู้ทำความเย็นเป็นต้น เช่น เอาปลาแช่น้ำแข็ง เอาผักแช่ตู้เย็น, โดยปริยายใช้หมายถึง อาการที่ชักช้าอยู่กับที่เกินสมควรโดยไม่จำเป็น เช่น ไปนั่งแช่อยู่ได้.
แช่ก. กล่าวด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้เขาเป็นเช่นนั้น.
แช่งชักหักกระดูกก. แช่งด่ามุ่งร้ายให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง.
แช่งน้ำน. พิธีทำนํ้าให้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับดื่มปฏิญาณตนในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา.
แช่ว. แจ่มใส, ชื่นบาน, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น แช่มช้อย แช่มชื่น.
แช่มช้อยว. มีกิริยามารยาทนุ่มนวลน่ารัก.
แช่มช้าว. มีกิริยาเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และสง่างาม เช่น นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า (โลกนิติ).
แช่มชื่นว. มีสีหน้าแจ่มใสเบิกบาน.
แช่อิ่มก. แช่ผลไม้เป็นต้นในน้ำเชื่อมเข้มข้น จนอิ่มน้ำตาล เช่น แช่อิ่มมะดัน แช่อิ่มบอระเพ็ด.
แช่อิ่มว. ที่แช่นํ้าตาลเชื่อมจนอิ่มตัว เช่น ผลไม้แช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freezeแช่แข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe his nerves are freezing up.อาจเป็นอาการเส้นประสาทแช่แข็ง Last Resort (2008)
Tristan cursed Camelot to one day suffer his return.ทริสตันได้แช่งเมืองคาเมลอตให้ต้องทุกข์ทนในวันที่เขากลับมา Excalibur (2008)
Try doing that, and I'll smash your skullsก็ลองดูซี่ ข้าจะแช่งชักหักกระดูกเจ้าทุกวัน Portrait of a Beauty (2008)
The cursed thiefเจ้าหัวขโมย เจ้าจะต้องถูกสาปแช่ง Iljimae (2008)
And I was about to make rice cake soup for dinner, so there are rice cakes that I soaked in water.แล้วฉันก็ทำซุปเค้กข้าวไว้เป็นอาหารเย็น เค้กข้าวอ่ะ มันแช่อยู่ในน้ำ Beethoven Virus (2008)
Nature will wreak her revenge and put a curse upon this valley.ธรรมชาติจะมาแก้แค้น และสาปแช่งหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
-Soak.- แช่ไว้น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You could swear, curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณอาจจะสาปแช่งโชคชะตา แต่ในท้ายที่สุด คุณก็ต้องปล่อยมันเป็นไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can swear and curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณด่าและสาปแช่งโชคชะตา... . แต่เมื่อถึงตอนจบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You know, I swear the nurse slipped and said it was a boy.คุณรู้มั้ย,ฉันสาบแช่งพยาบาลคนนั้น ที่บอกว่าเป็นเด็กผู้ชาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Camera two are you gonna move or what? We're here for the summit, not the sideshow.กล้อง 2 จะแช่อีกนานมั้ย เราถ่ายการประชุมนะไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
The gods have cursed us all.พระเจ้าสาปแช่งพวกเรา Outlander (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup   
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blithe[ADJ] แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
dip in[PHRV] จุ่ม, See also: แช่
dip into[PHRV] แช่
drown in[PHRV] ทำให้จมอยู่ใน, See also: แช่อยู่ใน
damn[VT] สาปแช่ง, See also: แช่ง, Syn. curse, doom
deep-freeze[VT] แช่แข็ง, See also: แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำมาก
dip[VT] จุ่ม, See also: แช่, จม, Syn. plunge, sink, collapse, droop, Ant. surface, emerge
execrate[VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate
freeze[VT] แช่แข็ง (อาหาร), Syn. frost, ice, refrigerate
immerse in[PHRV] แช่, See also: จุ่มทิ้งไว้, Syn. soak in, steep in, submerge in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
beshrew(vt) แช่งด่า,สาปแช่
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
corn(vt) แช่เกลือ,ดองเค็ม
curse(vt) สาป,สบถ,แช่ง,แช่งด่า
cursed(adj) ถูกสาป,ถูกแช่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: แช่ในตู้เย็น English: to refrigerate

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
einweichen(vt) |weichte ein, hat eingeweicht| ทำให้นุ่มโดยแช่ไว้ในน้ำ เช่น Klebreis, Gelatine einweichen แช่ข้าวเหนียว, เจลาตินในน้ำ
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top