ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mildew-

M IH1 L D UW2   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mildew, *mildew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildew[N] โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น, Syn. fungus, smut
mildew[VI] เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil
mildew[VT] ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง, Syn. mold, spoil

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trillacheerytune inthetub as you scrub a stubborn mildew stain# Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain Enchanted (2007)
Please ignore the stench of mildew and jock strap and focus your attention on the screen.โปรดมองข้ามกลิ่นเหม็นของช้ารา และกระจับป้องกันอวัยวะเพศของนักกีฬาชายไปซะ แล้วตั้งใจดูสิ่งที่อยู่ในจอนี่ให้ดีๆ Props (2012)
No, doubtful. The mildew damage is significant.ไม่น่าจะได้นะ คงโดนเชื้อราทำลายไปหมดแล้ว Divining Rod (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
MILDEW M IH1 L D UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildew (v) mˈɪldjuː (m i1 l d y uu)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimmel {m}; Schimmelpilz {m} | Schimmelpilze {pl}mildew | mildews [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mildew \Mil"dew\, v. t. [imp. & p. p. {Mildewed}; p. pr. & vb.
   n. {Mildewing}.]
   To taint with mildew; as, mildewed clothing.
   [1913 Webster]
 
      He . . . mildews the white wheat.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mildew \Mil"dew\, v. i.
   To become tainted with mildew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mildew \Mil"dew\, n. [AS. melede['a]w; akin to OHG. militou, G.
   mehlthau, mehltau; prob. orig. meaning, honeydew; cf. Goth.
   milip honey. See {Mellifluous}, and {Dew}.] (Bot.)
   A growth of minute powdery or webby fungi, whitish or of
   different colors, found on various diseased or decaying
   substances.
   [1913 Webster]
 
   {powdery mildew} a fungal disease of plants caused by an
    ascomycete of the order {Erysiphales}, characterized by a
    powdery white film on the surface of the affected plants.
    It is damaging to, e.g., roses and lilacs. Also, a fungus
    that causes such a disease.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mildew
   n 1: the process of becoming mildewed [syn: {mildew}, {mold},
      {mould}]
   2: a fungus that produces a superficial (usually white) growth
     on organic matter
   v 1: become moldy; spoil due to humidity; "The furniture molded
      in the old house" [syn: {mold}, {mildew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top