Search result for

-juncture-

(21 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juncture, *juncture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juncture[N] ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ, Syn. point of time

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union

English-Thai: Nontri Dictionary
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I always urge my clients in this juncture to give it one more day of reflection.ผมจะขอให้ลูกความผม ณ จุดนี้ว่า ขอให้อดทนรอไปอีก 1วัน Burn After Reading (2008)
Please tell my parents that our dark matter research is at a critical juncture, and I can't come home for my cousin Sanjay's wedding.โปรดบอกพ่อแม่ฉันนทีว่า การวิจัยสสารมืออยู่ในช่วงสำคัญ และฉันกลับบ้านไปร่วมงานแต่ง ของซานเจย์ญาติฉันไม่ได้ The Guitarist Amplification (2009)
Which leads us to believe at this juncture we'd only like to use you as a consultant.นี่แหละ เราเลยคิดกันว่าอยากให้นายเป็นแค่ที่ปรึกษา Iron Man 2 (2010)
So I don't really think it's going to have any kind of effect at this particular juncture, right?งั้นชั้นไม่คิดว่ามันจะมีผลต่อ วิกฤตประหลาดๆนี้ใช่มั้ย? Chuck Versus the Beard (2010)
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ The X in the File (2010)
I'm in too much of an awkward situation to discuss the sale at this juncture.ผมเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจในการปรึกษา เรื่องการขายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เหมือนกัน Midas (2011)
Your Honor, I'd like to, at this juncture, step out and call my attorney, if that's all right.ไต้เท้าครับ ผมขออนุญาติ ออกไปนอกห้อง โทรปรึกษาทนาย\ ซักหน่อยได้มั้ยครับ? Real Steel (2011)
Mr. Ewing is at a critical juncture of his treatment.Gіvе іt tо mе. Gіvе іt tо mе, оr Ι ѕwеаr tо Gоd Ι wіll kіll yоu аѕ yоu ѕtаnd! Cloud Atlas (2012)
We've laid employees at key junctures of law enforcement, starting with the 911 call.เราได้ให้คนงานไปอยู่ที่ หน่วยประสานงานกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเริ่มต้นที่การโทรเรียก911 Survival of the Fittest (2012)
Mother, I'm at a critical juncture and--แม่ครับ ตอนนี้ผมกำลัง อยู่ในช่วงวิกฤติของ-- A Dance with Death (2012)
He's at an important juncture right now so all I did was offer him some words of encouragement.เขาค่อนข้างอยู่ในช่วงวิกฤติ ฉันจึงให้กำลังใจเขาน่ะคะ The After-Dinner Mysteries (2013)
well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน Spies Like Us (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNCTURE    JH AH1 NG K CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juncture    (n) (jh uh1 ng k ch @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kritischer Augenblick | in diesem Augenblick; zu diesem Zeitpunktjuncture | at this juncture [Add to Longdo]
Verbindungspunkt {m} | Verbindungspunkte {pl}juncture | junctures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juncture \Junc"ture\ (j[u^][ng]k"t[-u]r; 135), n. [L. junctura,
   fr. jungere to join. See {Jointure}.]
   1. A joining; a union; an alliance. [Obs.] "Devotional
    compliance and juncture of hearts." --Eikon Basilike.
    [1913 Webster]
 
   2. The line or point at which two bodies are joined; a joint;
    an articulation; a seam; as, the junctures of a vessel or
    of the bones. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   3. A point of time; esp., one made critical or important by a
    concurrence of circumstances; hence, a crisis; an
    exigency. "Extraordinary junctures." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       In such a juncture, what can the most plausible and
       refined philosophy offer?       --Berkeley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juncture
   n 1: an event that occurs at a critical time; "at such junctures
      he always had an impulse to leave"; "it was needed only on
      special occasions" [syn: {juncture}, {occasion}]
   2: a crisis situation or point in time when a critical decision
     must be made; "at that juncture he had no idea what to do";
     "he must be made to realize that the company stands at a
     critical point" [syn: {juncture}, {critical point},
     {crossroads}]
   3: the shape or manner in which things come together and a
     connection is made [syn: {articulation}, {join}, {joint},
     {juncture}, {junction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top