ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjuncture

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjuncture-, *conjuncture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjuncture[N] เหตุการณ์ที่สำคัญ, Syn. crisis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjuncture (n) kˈənʤˈʌŋktʃər (k @1 n jh uh1 ng k ch @ r)
conjunctures (n) kˈənʤˈʌŋktʃəz (k @1 n jh uh1 ng k ch @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjuncture \Con*junc"ture\ (?; 135), n. [Cf. F. conjoncture,
   LL. conjunctura.]
   1. The act of joining, or state of being joined; union;
    connection; combination.
    [1913 Webster]
 
       The conjuncture of philosophy and divinity.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
       A fit conjuncture or circumstances.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A crisis produced by a combination of circumstances;
    complication or combination of events or circumstances;
    plight resulting from various conditions.
    [1913 Webster]
 
       He [Chesterfield] had recently governed Ireland, at
       a momentous conjuncture, with eminent firmness,
       wisdom, and humanity.         --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjuncture
   n 1: a critical combination of events or circumstances

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top