ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-highlight-

HH AY1 L AY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: highlight, *highlight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highlight[VT] เน้น, Syn. emphasize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highlight(ไฮ'ไลทฺ) vt. เน้น,ทำให้เด่น,ฉายแสงจ้าไปที่. n. เหตุการณ์ที่สำคัญ,บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุดบนเวที, Syn. core,crux

English-Thai: Nontri Dictionary
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gone. I'm laughing. This is the highlight of my semester.ผมตายแน่ โดนไล่ออก เป็นจุดผันผวนของเทอมเลย Punchline (1988)
- the social highlight of the season. - Of the season?คนดังของสังคมในช่วงฤดูนี้ / ช่วงฤดูนี้เหรอ? The Notebook (2004)
- I'll just highlight my favorite part. - Wonderful.เดี๋ยวฉันจะขีดตรงที่สรุปเอาไว้เลย Red Eye (2005)
HIGHLIGHT INTEGRITY,เด่นที่ความมั่งคง Poison Ivy (2007)
Because something as simple as pizza night is the highlight of my week.เพราะมีอะไรบ้างอย่างที่ทำให้ ผมเผ้ารอให้ถึงคืนแห่งพิซซ่า All in the Family (2008)
RIGHT NOW I JUST NEED YOU TO HIGHLIGHT A 10-MILE RADIUS AROUND THIS POINT.และเขาฆ่าอัตตลักษณ์ไปแล้ว Normal (2008)
But everyone can agree on one thing-- tans fade, highlights go dark,สอนให้เรารู้ว่า... . คุณต้องรีบก่อไฟ ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า Summer Kind of Wonderful (2008)
HIGHLIGHT OF MY WEEK.ช่วงพิเศษของอาทิตย์นี้ There's Always a Woman (2008)
She only wiped her slit up your thigh for the highlights reel, you chimp.อีนี่แม่งก็แต่เอารูถูๆ มึงเพื่อให้ได้ คะแนนละวะ ไอ้ลิงโง่ Episode #1.5 (2008)
But the refs will see that on our post-game highlight reel.แต่กรรมการจะได้เห็นมัน ในภาพไฮไลท์ของเรา The Love Guru (2008)
First, we must highlight your eyes.อย่างแรก เราต้องไฮไลท์ตรงตาให้ดี The House Bunny (2008)
Come on. It's the highlight of my day.เอาน่า มันเป็นเรื่องพิเศษประจำวันของฉันเลยนะ It's a Terrible Life (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highlightI'd like to hear about black magic. I was only told the highlights in the academy, and it interests me.
highlightSpoilers ahead! If you don't mind that then read after highlighting (colour inverting).

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGHLIGHT HH AY1 L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highlight (v) hˈaɪlaɪt (h ai1 l ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl}highlight | highlights [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強調[きょうちょう, kyouchou] highlight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highlight \highlight\ v. t.
   1. To emphasize or call attention to, by moving into the
    foreground or otherwise making more prominent.
 
   Syn: foreground, spotlight, play up.
     [WordNet 1.5]
 
   2. To make (part of a text or image) more prominent,
    especially by making it of a lighter hue or of a different
    color than the remaining part.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highlight \highlight\ n.
   The part of an image that has the most intense light.
   [PJC]
 
   2. The most memorable or enjoyable part; -- of events or
    activities; as, the highlight of our trip was the tour of
    the Vatican.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 highlight
   n 1: the most interesting or memorable part; "the highlight of
      the tour was our visit to the Vatican" [syn: {highlight},
      {high spot}]
   2: an area of lightness in a picture [syn: {highlight},
     {highlighting}]
   v 1: move into the foreground to make more visible or prominent;
      "The introduction highlighted the speaker's distinguished
      career in linguistics" [syn: {foreground}, {highlight},
      {spotlight}, {play up}] [ant: {background}, {downplay},
      {play down}]
   2: apply a highlighter to one's cheeks or eyebrows in order to
     make them more prominent; "highlight the area above your
     eyebrows"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top