ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-expostulate-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: expostulate, *expostulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expostulate[VI] แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: ติง, ท้วง, ทักท้วง, คัดค้าน, Syn. dissuade, oppose, remonstrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn

English-Thai: Nontri Dictionary
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expostulateI expostulated with him on his dishonesty.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expostulate (v) ˈɪkspˈɒstʃulɛɪt (i1 k s p o1 s ch u l ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expostulate \Ex*pos"tu*late\ (?; 135), v. i. [imp. & p. p.
   {Expostulated}; p. pr. & vb. n. {Expostulating}.] [L.
   expostulatus, p. p. of expostulare to demand vehemently; ex
   out + postulare to ask, require. See {Postulate}.]
   To reason earnestly with a person on some impropriety of his
   conduct, representing the wrong he has done or intends, and
   urging him to make redress or to desist; to remonstrate; --
   followed by with.
   [1913 Webster]
 
      Men expostulate with erring friends; they bring
      accusations against enemies who have done them a wrong.
                          --Jowett
                          (Thuc. ).
 
   Syn: To remonstrate; reason. See {Remonstrate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expostulate \Ex*pos"tu*late\, v. t.
   To discuss; to examine. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      To expostulate
      What majesty should be, what duty is.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expostulate
   v 1: reason with (somebody) for the purpose of dissuasion

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top