ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-counterpoised-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: counterpoised, *counterpoised*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpoised    (v) kˈauntəpɔɪzd (k au1 n t @ p oi z d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpoise \Coun"ter*poise`\ (koun"t?r-poiz`; 277), v. t.
   [imp. & p. p. {Counterpoised} (-poizd`); p. pr. & vb. n.
   {Counterpoising}.] [OE. countrepesen, counterpeisen, F.
   contrepeser. See {Counter}, adv., and {Poise}, v. t. ]
   1. To act against with equal weight; to equal in weight; to
    balance the weight of; to counterbalance.
    [1913 Webster]
 
       Weights, counterpoising one another. --Sir K.
                          Digby.
    [1913 Webster]
 
   2. To act against with equal power; to balance.
    [1913 Webster]
 
       So many freeholders of English will be able to beard
       and counterpoise the rest.      --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterpoised
   adj 1: brought into equipoise by means of a weight or force that
       offsets another [syn: {counterbalanced}, {counterpoised}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-counterpoised -

 


  

 
counterpoised
 • (v) /k'auntəpɔɪzd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top