Search result for

-bottomless-

(23 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bottomless, *bottomless*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottomless[ADJ] ลึกมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I always liked toplessness. Well, I'm starting... the bottomless trend.จริงเหรอ ฉันชอบให้เปลือยช่วงบนนะ นั่น... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Hence, the bottomless party.เทรนด์เปลือยช่วงล่างกัน ก็เลยมี ปาร์ตี้เปลือยช่วงล่าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We try to power growth like a bottomless oven that demands more and more fuel.เราต้องการพลังงาน เหมือนเตาอบที่มีรูรั่ว ซึ่งต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
A bottomless pit of darkness and indifference, infinite in its nothingness, as if I never existed at all and I never would again.อย่างสุดหยั่งในความมืดมิด และไม่มีความแตกต่างใดๆ ไร้จุดสิ้นสุดในความว่างเปล่า ราวกับผมไม่เคยปรากฎตัวอยู่เลย และผมจะไม่เป็น อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว The Gift (2009)
Egg rolls, dumplings, bottomless wok, and you get your picture taken on the big marble horse out front.ใช่ ปอเปี๊ยะ ซาลาเปา อาหารทอดนับไม่ถ้วน ใช่ และนายได้ถ่ายรูป บนม้าหินอ่อนตัวโตข้างหน้า The Large Hadron Collision (2010)
I'm just saying that at Breadstix they have bottomless salad bowls, they refill your salad until you leave or pass out.ฉันแค่อยากบอกว่าที่ร้านBreadstix พวกเขาเสริฟสลัดไม่อั้น พนักงานจะเติมสลัดให้เะอเรื่อยๆ จนกว่าเธอจะออกจากร้านหรือหมดสติ Duets (2010)
You know, find a bottomless pit and drop it in.รู้ไหม หาหลุมลึกๆ แล้วก็หย่อนมันลงซะ Shut Up, Dr. Phil (2011)
Bottomless pit.หลุมลึกๆ Shut Up, Dr. Phil (2011)
And I promised you bottomless mimosas at that bistro you love downtown.และผมก็สัญญาว่าจะพาไปดื่ม ที่ร้านนั่น คุณรักย่านกลางเมืองจะตาย Masquerade (2012)
And yet, it wasn't the quill itself, but the ink that captured the dark one, harvested from the rarest species of squid from the bottom of a bottomless ocean... impossible to find unless you're a mermaid... or me.และต่อจากนั้น มันไม่ใช่ปากกาขนนกหรอก มันคือหมึกต่างหากที่จับตัวดาร์ควัน Into the Deep (2012)
"twilit by the glow from the bottomless pit...เขารู้สึกถึงความร้อนที่ปะทุจากก้นรู In the Mouth of Madness (1994)
It's a bottomless pit, Veronica.มันยากที่จะหยั่งถึง, เวอโรนิกา Cell Test (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bottomlessHe fell into the bottomless pit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลึก[ADJ] deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTOMLESS    B AA1 T AH0 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottomless    (j) (b o1 t @ m l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无底[wú dǐ, ˊ ㄉㄧˇ, / ] bottomless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unergründlich; unerschöpflich {adj} | unergründlicher; unerschöpflicher | am unergründlichsten; am unerschöpflichstenbottomless | more bottomless | most bottomless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bottomless \Bot"tom*less\, a.
   Without a bottom; hence, fathomless; baseless; as, a
   bottomless abyss. "Bottomless speculations." --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bottomless
   adj 1: extremely deep; "a bottomless pit"; "a bottomless lake"
   2: having no bottom; "bottomless pajamas consisting simply of a
     long top opening down the front" [ant: {bottomed}]
   3: having no apparent limits or bounds; "a bottomless supply of
     money"; "bottomless pockets"
   4: unclothed especially below the waist or featuring such
     nudeness; "bottomless dancers"; "a bottomless bar"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top