ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-acidic-

AH0 S IH1 D IH0 K   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acidic, *acidic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acidic[ADJ] ซึ่งเป็นกรด, See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. acid, biting, corrosive, erosive;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acidic-กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the soil is too acidic for beets."แต่ดินจะเป็นกรดเกินไปสำหรับบีท Family Remains (2009)
That, combined with the acidic groundwater, turned the calcium in the bones green.ซึ่งเมื่อรวมกับภาวะความเป็นกรดของน้ำแล้ว จะเปลี่ยนแคลเซียมในกระดูกเป็นสีเขียว The Dwarf in the Dirt (2009)
We have to be in a certain environment that's not too acidic and not too basic, and yet there are organisms that can live down incredibly acidic conditions.และมีชีวิตอยู่เหนืออุณหภูมิ เดือดของน้ำ และต่ำกว่าอุณหภูมิแช่แข็ง เราจะต้องอยู่ในสภาพ แวดล้อมบางอย่าง Are We Alone? (2010)
It looks like toxic, are acidic decomposition it's as it this body has been in the water for weeksเหมือนกับว่า เน่าเปื่อยจากสารพิษอะไรสักอย่าง เหมือนกับว่าอยู่ในน้ำเป็นสัปดาห์แล้ว Piranha 3D (2010)
They neutralize the acidic factor of the blood and they harvest what they need.หลังปรับกรดในเลือดให้ไม่เป็นอันตราย และเก็บอวัยวะที่ต้องการ Pacific Rim (2013)
The CO2's gonna delay the acidic reaction, yes.จะชะลอปฏิกิริยาของกรด Pacific Rim (2013)
All very acidic above-the-shoulders mustard shit.ทั้งหมดเป็นกรดมากดังกล่าว ข้างต้นที่ไหล่มัสตาร์ดอึ The Wolf of Wall Street (2013)
We used to think that life was finicky, that it would only take hold where it was not too hot, not too cold not too dark or salty or acidic or radioactive.เราเคยคิดว่าชีวิตจะเป็นจู้จี้จุกจิก ว่ามันจะใช้เวลาเพียงถือมันอยู่ที่ไหน ไม่ร้อนเกินไป, ไม่หนาวเกินไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
Keenser's leaking some kind of highly acidic green goo and Scotty's terrified that he's going to sneeze on the warp core and kill us all.คีนเสอ ของการรั่วไหลชนิดของ สารที่หนาสีเขียวปลอดเชื้อบางอย่าง และสุนัขกลัวว่าเขาจะจามใน หลักวิปริต และฆ่าพวกเราทุกคน Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acidicLemons and limes are acidic fruits.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACIDIC AH0 S IH1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acidic (j) ˈəsˈɪdɪk (@1 s i1 d i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acidic \A*cid"ic\, a. (Min.)
   1. Containing a high percentage of silica; -- opposed to
    {basic}.
    [1913 Webster]
 
   2. of or relating to acid; having the character of an acid,
    as an acidic solution.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acidic
   adj 1: being or containing an acid; of a solution having an
       excess of hydrogen atoms (having a pH of less than 7)
       [ant: {alkalic}, {alkaline}, {amphiprotic}, {amphoteric}]
   2: being sour to the taste [syn: {acidic}, {acid}, {acidulent},
     {acidulous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top