ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphoteric

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphoteric-, *amphoteric*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphoteric(แอมฟะเทอ' ริค) adj. ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง (as an acid or as a base)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amphoteric Oxideแอมโฟเทอริกออกไซด์ [การแพทย์]
Amphotericin Bแอมโฟเทอริซิน บี, ยา; แอมโฟเทอริซิน บี; แอมโฟเทอริซินบี; แอมโฟเตอริซินบี [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アムホテリシン;アンホテリシン[, amuhoterishin ; anhoterishin] (n) amphotericin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amphoteric \am`pho*ter"ic\ ([a^]m`f[-o]*t[e^]r"[i^]k), a. [Gr.
   'amfo`teros both.]
   1. Partly one and partly the other
    [1913 Webster]
 
   2. Especially: (Chem.) Having both acidic and basic groups
    within the same molecule, and consequently neither acid
    nor alkaline; neutral. [R.] --Smart.
    [PJC] amphotericin

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphoteric
   adj 1: having characteristics of both an acid and a base and
       capable of reacting as either [syn: {amphoteric},
       {amphiprotic}] [ant: {acidic}, {alkalic}, {alkaline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top