Search result for

*volk*

(139 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: volk, -volk-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volkish essenceปมเด่น (ของชนเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ischemic Contracture, Volkmann'sอีสคิมิคคอนแทรคเจอร์ของโวล์คมานน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A people.Ich habe ein VolkThe Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Denizens!VolkVezir Parmagi (2017)
But you. You, my friend, have balls the size of Volkswagens.แต่คุณ เพื่อนรัก คุณเจ๋ง แมนทั้งแท่ง ไม่มีใครสู้ได้ The Ugly Truth (2009)
The problem with the snake is that it has a thousand heads. Evil bitches just keep piling out of the Volkswagen.มันก็ใช่ แต่ปัญหามันอยู่ที่งูตัวนี้มันมีตั้งพันหัว Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Volker, you've got to be kidding.โวลเกอร์ ล้อกันเล่นใช่มั้นเนี่ย Air: Part 1 (2009)
Volker it is.โวลเกอร์ Darkness (2009)
Mr. volker, i neither need nor want your help,มิสเตอร์โวลเกอร์ ผมไม่อยากหรือต้องให้คุณช่วย Darkness (2009)
It's our problem, volker, it's not just his.มันคือปัญหาของเรา , โวลเกอร์ , เพียงแค่มันไม่ใช่เขา Darkness (2009)
And for god's sake, volker,ให้ตายซิ โวลเกอ Darkness (2009)
Uh, dr. dale volker.เอ่อ ดร.เดล โวลเคอร์ Darkness (2009)
Uh, Volker just puked.วู้ โวลเกอร์เพิ่งอ้วกไป Time (2009)
Uh, that's Chloe, Volker,เออ นั่น โคลอี้ วอลเกอร์ Time (2009)
Volker wasn't killed by the creatures.วอลเกอร์ไม่ได้ถูกฆ่าโดยสิ่งมีชีวิตนั่น Time (2009)
Eli said Volker died because of it.อิไล อกว่า โวลเกรอื ตายเพราะพิษของมัน Time (2009)
And Volker,และวอล์คเกอร์ Time (2009)
You know, Volker was right.ที่จริง วอลเคอร์พูดถูก Justice (2009)
Dr. Volker?ด๊อกเตอร์ โวลเกอร์ ? Life (2009)
A Volkswagen? But it was a truck.รถโฟล์คสวาเกนเหรอ แต่มันเป็นรถกระบะนี่ Roadkill (2009)
I hope she like parks and volkswagens.หวังว่าเธอคงชอบวนอุทยานกับรถโฟล์คนะ You Don't Know Jack (2010)
Volker and his...โวลเกอร์และพวก... Divided (2010)
Dr. Volker detected some kind of a...ดอกเตอร์โวคเกอร์ ค้นพบบางอย่างที่เหมือน... . Faith (2010)
Dr. Volker, you said you found evidenceดร.โวคเกอร์ บอกว่า คุณพบหลักฐานที่บอกว่า Faith (2010)
I'm just on my way to see to Dr. Volker,ผมกำลังไปหาดร.โวลค์เกอร์พอดี Lost (2010)
This is volker.นี้ โวลเกอร์ Sabotage (2010)
Start to Dr. Volker.ถึง ดร.โวคเกอร์ Pain (2010)
Dr. Volker?ดร.โวลเกอร์ ? Pain (2010)
So was Dr. Volker.และ ดร.โวลเกอร์ Pain (2010)
Volker as well.ของ โวลเกอร์ด้วย Pain (2010)
Das herrenvolk.แดส แฮเร็นวอล์ค The Bishop Revival (2010)
Me, volker, kemp and rieder.ฉัน โวลเกอร์ แคมป์ และไรเดอร์ Intervention (2010)
You take Eli, volker, and Greer.นายพาอีไล,โวลเกอร์ และเกรียร์ Aftermath (2010)
Brody, Volker, you are on the away team.โบลดี้,โวคเกอร์ พวกนายไปเตรียมทีมซะ Awakening (2010)
With all due respect to Brody and Volker...โดยความเคารพนะ ต่อโบลดี้และโวคเกอร์... Awakening (2010)
Brody and Volkerโบลดี้และโวลเกอร์ Awakening (2010)
Lieutenant Scott, this is Volker.หมวดสก๊อตนี้ นี้โวคเกอร์ Awakening (2010)
Hey, Mr. Volker!เฮ้ คุณโวคเกอร์ Cloverdale (2010)
Mr. Volker was stalling.คุณโวคเกอร์แค่ถ่วงเวลาสินะ Cloverdale (2010)
Mr. Volker?คุณโวคเกอร์? Resurgence (2010)
Mr. Volker--คุณโวคเกอร์... Resurgence (2010)
Uh, this is Volker.อ่า นี่โวลเกอร์พูด Visitation (2010)
I'm going to try and remove the cover. Rush, this is Volker. Can you hear me?ผมจะพยายามเอาเปลือกนอกออก รัช นี้โวคเกอร์ ได้ยินผมมั้ย? Malice (2010)
Volkoff Industries' handheld EMP generator.กลุ่มโวคอฟมี เครื่องผลิตแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมือถือ Chuck Versus the Anniversary (2010)
Volkoff's upping the ante.ฝีมือพวกโวคอฟงั้นเหรอ Chuck Versus the Anniversary (2010)
Mr. Volkoff's agents will be here in minutes.ตัวแทนคุณโวคคอฟจะมาในนึงนาที Chuck Versus the Anniversary (2010)
She wants us to find out where Volkoff's building it so we can blow the place up.เธอต้องการให้เราหาที่อยู่โวคคอฟ อยู่ที่ไหน เราจะได้ระเบิดมันทิ้งซะ Chuck Versus the Anniversary (2010)
The emblem? That's Volkoff's.สัญลักษณ์ นั้นมัน วอลคอฟ Chuck Versus the Anniversary (2010)
EMP- uh, manufactured in Venezuela at the Corta Verona facility, which is a subsidiary of Volkoff Industries.เครื่องEMP ถูกผลิตที่เวเนซูเอล่า ที่โรงงาน คอร์ต้า เวโรนา เป็นสาขานึง Chuck Versus the Anniversary (2010)
Who's Volkoff?ใครคือ วอลลอฟ? Chuck Versus the Anniversary (2010)
Alexei Volkoff- arms dealer, recluse.อเล็กซี่ โวคคอฟ พ่อค้าอาวุธ, กบดานอยู่ Chuck Versus the Anniversary (2010)
Maybe she was after Volkoff just like Casey and Sarah.บางทีแม่ฉันอาจจะตามสืบโวคคอฟ เหมือนเคซี่ กับ ซาร่าก็ได้ Chuck Versus the Anniversary (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLK    V OW1 L K
VOLKER    V OW1 L K ER0
VOLKMER    V OW1 L K M ER0
VOLKMAR    V OW1 L K M ER0
VOLKMAN    V OW1 L K M AH0 N
VOLKERT    V OW1 L K ER0 T
VOLKERS    V OW1 L K ER0 Z
VOLKMANN    V OW1 L K M AH0 N
VOLKSBANK    V OW1 L K S B AE2 NG K
VOLKOGONOV    V OW0 L K AO1 G AH0 N AO2 V
VOLKSWAGEN    V OW1 L K S W AE2 G AH0 N
VOLKSWAGENS    V OW1 L K S W AE2 G AH0 N Z
VOLKSWAGEN'S    V OW1 L K S W AE2 G AH0 N Z
VOLKSFUERSORGE    V OW0 L K S F Y UW1 R S AO0 R JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Volkswagen    (n) (v o1 l k s w a g @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Volk(n) |das, pl. Völker| ผู้คน, ประชาชน เช่น Noch nie zuvor in der Geschichte Thailands ist das Volk so gespalten gewesen.
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,
Volk(n) |das, pl. Völker| กลุ่มชน, ชนเผ่า เช่น Als einen Vielvölkerstaat bezeichnet man einen Staat, der von mehreren Völkern bewohnt wird, wie z.B. den Irak oder die Republik Indonesien.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Allgemeinheit; das gemeine Volkcommonality; commonalty; commons [Add to Longdo]
Aufruhr {m}; Volksaufruhr {m}riot [Add to Longdo]
(arme) Bauernschaft {f}; Landvolk {n}peasantry [Add to Longdo]
Bienenvolk {n}; Bienenschwarm {m}hive [Add to Longdo]
Bruttovolkseinkommen {m}gross national income [Add to Longdo]
Ceilidh (schottischer Volkstanz)Ceilidh [Add to Longdo]
Folklorist {m}; Folkloristin {f}; Volkskundler {m}folklorist [Add to Longdo]
Fußvolk {n}; Infanterie {f}infantry [Add to Longdo]
Inselvolk {n}insular race [Add to Longdo]
Jig {m}; lebhafter Volkstanzjig [Add to Longdo]
Leute {pl}; Volk {n}folks [Add to Longdo]
Lynchjustiz {f}; Volksjustiz {f}lynch law; lynchlaw [Add to Longdo]
Plebiszit {n}; Volksabstimmung {f}plebiscite; national referendum [Add to Longdo]
Seevolk {n}maritime-nation [Add to Longdo]
Stamm {m}; Sippe {f}; Volksstamm {m} | Stämme {pl}; Sippen {pl}; Volksstämme {pl}tribe | tribes [Add to Longdo]
Stammvolk {n}aborigines [Add to Longdo]
Urvolk {n}original people [Add to Longdo]
Volk {n} | Völker {pl} | alle Völker der Erdepeople | peoples | all the peoples of the world [Add to Longdo]
Volk {n}; Nation {f}nation [Add to Longdo]
Volksaufstand {m}national uprising [Add to Longdo]
Volksausgabe {f}popular edition [Add to Longdo]
Volksbefragung {f}public opinion poll [Add to Longdo]
Volksbegehren {n}; Referendum {n}referendum [Add to Longdo]
Volksbibliothek {f} | Volksbibliotheken {pl}public library | public libraries [Add to Longdo]
Volksbildung {f}national education [Add to Longdo]
Volksbrauch {m}popular custom; national custom [Add to Longdo]
Volkscharakter {m}national character [Add to Longdo]
Volksdichter {m}popular poet [Add to Longdo]
Volkseinkommen {n}aggregate income [Add to Longdo]
Volkseinkommen {n}social income [Add to Longdo]
Volksentscheid {m} (über)referendum (on) [Add to Longdo]
Volkserhebung {f} [pol.]national uprising [Add to Longdo]
Volksfest {n}; Kirmes {f}funfair [Br.]; carnival [Am.] [Add to Longdo]
Volksfest {n}public festival [Add to Longdo]
Volksgemeinschaft {f}national community [Add to Longdo]
Volksgruppe {f}ethnic group [Add to Longdo]
Volksherrschaft {f}popular government [Add to Longdo]
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center [Add to Longdo]
Volksküche {f}public soup kitchen [Add to Longdo]
Volkskunde {f}folklore [Add to Longdo]
Volkslied {n}; Folksong {m}folk song [Add to Longdo]
Volksmusik {f} [mus.]folk music [Add to Longdo]
Volksmusikfest {n} | Volksmusikfeste {pl}hootenanny | hootenannies [Add to Longdo]
Volksredner {m}popular speaker [Add to Longdo]
Volkssage {f} | Volkssagen {pl}folk tale | folk tales [Add to Longdo]
Volksschicht {f}social class [Add to Longdo]
Volksschule {f}elementary school [Add to Longdo]
Volksschullehrer {m}elementary teacher [Add to Longdo]
Volkssprache {f}popular speech [Add to Longdo]
Volksstimme {f}voice of the people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォルクスワーゲン[, forukusuwa-gen] (n) Volkswagen; VW; (P) [Add to Longdo]
民族大移動[みんぞくだいいどう, minzokudaiidou] (n) Volkerwanderung (great migration in Europe during the Migration Age) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普桑轿车[pǔ sāng jiào chē, ㄆㄨˇ ㄙㄤ ㄐㄧㄠˋ ㄔㄜ, 轿 / ] Passat; a car model of Volkswagen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] VR China, Volksrepublik_China [Add to Longdo]
人民[じんみん, jinmin] Volk, Buerger [Add to Longdo]
俗名[ぞくみょう, zokumyou] volkstuemlicher_Name, volkstuemliche_Bezeichnung [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]
君臣[くんしん, kunshin] Fuerst_und_Untertan, Herrscher_und_Volk [Add to Longdo]
国民[こくみん, kokumin] Nation, Volk, Buerger [Add to Longdo]
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]
庶民[しょみん, shomin] -Volk, -Masse [Add to Longdo]
[たみ, tami] Volk, Nation [Add to Longdo]
民俗[みんぞく, minzoku] -Volk, -Stamm, -Rasse [Add to Longdo]
民芸[みんげい, mingei] Volkskunst [Add to Longdo]
民衆[みんしゅう, minshuu] Volk [Add to Longdo]
民謡[みんよう, minyou] Volkslied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 volk [vɔlk]
   people
   nation
   folk; nation; people
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Volk [fɔlk] (n) , s.(n )
   folks; nation; people
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top