ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

俗名

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -俗名-, *俗名*
Japanese-English: EDICT Dictionary
俗名[ぞくみょう;ぞくめい, zokumyou ; zokumei] (n) common name; popular name; secular name; bad reputation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Gracula Religiosa, commonly known as the hill myna.[CN] "俗名八哥" Episode #1.7 (1990)
The sulphur lily is the common name for the Quidest fetere.[CN] 硫百合是臭不可闻花的俗名 Barbie: The Pearl Princess (2014)
It's belladonna, the devil's cherry.[CN] 这是颠茄 俗名 魔鬼的樱桃 Devil's Cherry (2012)
Yes, I believe that is the popular term for it.[CN] 嗯 我想这应该是该物体的通俗名 I Kissed a Girl (2010)
You do know that's a slang term for coffee?[CN] 你们知道 那是一种咖啡的俗名吧? American Crude (2008)
There are over 200,000 species of molluscs, and right there is a good example of a conch, which is also known as a knobbed whelk.[CN] 全世界有超過二十萬種的軟體動物 那個就是一顆海螺... 俗名娥螺 Long Term Parking (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俗名[ぞくみょう, zokumyou] volkstuemlicher_Name, volkstuemliche_Bezeichnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top