Search result for

*vii*

(66 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vii, -vii-
Possible hiragana form: *う゛ぃい*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factor VIIแฟคเตอร์ VII [TU Subject Heading]
Factor VIIaแฟคเตอร์ VIIa [TU Subject Heading]
Cranial Nerve VII, IX, Xเส้นประสาทนำรสประสาทหัว [การแพทย์]
Factor VIIIแฟคเตอร์VIII [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Although I love henry viii, I prefer sir thomas more.ถึงดิฉันจะรัก Henry ที่7 แต่ฉันปลื้ม Sir thomas มากกว่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
De TocqueviIIe said:เดอ ท็อกเกอวิ กล่าวไว้ว่า 24: Redemption (2008)
He's living with his cousin on some ranch near Riverside, in WineviIIe;เด้กนี่อาศัยอยู่กับลูกพี่ลูกน้องที่ริเวอร์ไซด์ ในไวน์วิลล์ Changeling (2008)
I'm trying to find a place called the Northcott Ranch, up by WineviIIe;ผมพยายามจะไปที่นอร์ทคอร์ท แลนช์อัพ ที่ไวน์วิล Changeling (2008)
I'm still not convinced that her boy is among the victims up in WineviIIe;ผมเองยังไม่เชื่อหรอกว่าลูกชายเธอจะเป็นหนึ่งในเหยื่อ ของคดีนั่น Changeling (2008)
But if, on the other hand, he is, or could be, among those poor boys killed up in WineviIIe, then the inquiries stop;แต่ถ้ามองในอีกมุมนึง มันก็อาจจะ\ โดนฆ่าพร้อมๆกับเด็กพวกนั้น\ ที่ไวน์วิลแล้วก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็จะการถามหาอีก Changeling (2008)
at the Northcott Ranch in WineviIIe;ที่ฟาร์มของนอร์ทคอทท์ ในไวน์วิลล์ไปแล้วก็ได้ Changeling (2008)
- VIII - up 9 ... ... 10- 8 - ลุกขึ้นมา 9 ... Ip Man 2 (2010)
Subtitlesbroughtto youbySecretGardenTeamat viikii.net.ซับอิ้ง โดย ทีม secret garden viikii.net One (2010)
BroughttoyoubySecretGardenTeamat Viikii.netซับไตเติ้ลโดย Secret Garden Team at Viikii.net คัท ใช้ได้ One (2010)
Subtitlesbroughtto youbySGTeamatviikii.net.Subtitles brought to you by SG Team at viikii.net. Episode #1.2 (2010)
With edward viii and made him abdicate the throne.กับ Edward Viii และทำให้เขาสละบัลลังก์ A Night of Neglect (2011)
Okay, how is everyone welcome when this is clearly just a party for you and the two gay Winklevii twins?โอเค ,ยินดีตอนรับทุกคนได้ไงกัน เห็นได้ชัดว่า นี่มันคือปาร์ตี้สำหรับเธอและ แฝดเกย์วิงเคิลไวท์ Prom-asaurus (2012)
Henry VIII's first wife was much older than he was.ราชินีคนแรกของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 ก็แก่กว่าเขามาก I Love You, Tommy Brown (2012)
Se antaa meille neljä, ehkä viisikin päivää.ไม่ภายใน 4วัน ก็ 5วัน. Kingdom of Heaven (2005)
Louis XVIII sold this picture my cousin, my grandfather for 18000 gold.Ludwig XVIII. verkaufte es für 18 000 Goldfranken an meinen Großonkel. Le guignolo (1980)
What's been on your mind, Chris, the fight on Rigel VII ?Woran denken Sie? Das Gefecht auf Rigel VIIThe Cage (1986)
This is Rigel VII.- Das ist Rigel VIIThe Cage (1986)
We're orbiting Relva VII, where Wesley Crusher is about to be tested for entrance into Starfleet Academy.Wir erreichen Relva VII, wo Wesley Crusher seine Aufnahmeprüfung für die Flottenakademie ablegen soll. Coming of Age (1988)
And to my surprise, I've learned that my friend Admiral Gregory Quinn is on Relva VII, and has requested to be beamed aboard the Enterprise immediately.Überraschenderweise befindet sich mein Freund Admiral Gregory Quinn auf Relva VII, und will sofort an Bord der Enterprise gebeamt werden. Coming of Age (1988)
I thought you were on Relva VII.Ich dachte, du wärst auf Relva VIIComing of Age (1988)
Aim the nose of the shuttlecraft directly at Relva VII.Richten Sie den Kurs direkt auf Relva VII aus. Coming of Age (1988)
Remember what you told me at Relva VII, about the threat that you perceived to the Federation?Erinnern Sie sich, was Sie auf Relva VII sagten, über die Bedrohung der Föderation? Conspiracy (1988)
We're en route to Sarona VIII for shore leave. The entire crew is looking forward to it.Wir fliegen nach Sarona VIII, wo die gesamte Besatzung einen lang ersehnten Landurlaub macht. We'll Always Have Paris (1988)
Set course for Sarona VIII.Kurs auf Sarona VIII. We'll Always Have Paris (1988)
I've been there once. There's this club.Auf Sarona VIII ist ein ganz toller Club. We'll Always Have Paris (1988)
Like Atlantis of Ancient Earth, or Neinman of Xerxes VII.Sie ist so etwas wie Atlantis oder wie Neinman auf Xerxes VIIWhen the Bough Breaks (1988)
No, sorry, that was Edward VII. Sorry chaps, no offence.Ach nein, das war Edward VII. Sorry, Jungs, war nicht böse gemeint. Drowning by Numbers (1988)
Did she ever debate at the intergalactic caucuses on Chaya VII?Hat Dr Brahms je an Konferenzen auf Chaya VII teilgenommen? Booby Trap (1989)
Dr Brahms attended the caucuses on the following star dates...Dr Brahms nahm an folgenden Konferenzen auf Chaya VII teil... Booby Trap (1989)
On Thalos VII, they age the beans 400 years.Auf Thalos VII reift man Kakaobohnen 400 Jahre. The Dauphin (1989)
We call it Theta VIII.Theta VIII. The Royale (1989)
We remain in orbit around Theta VIII, still out of contact with the away team.Wir bleiben im Orbit um Theta VIII. Immer noch kein Kontakt zum Außenteam. The Royale (1989)
She was one of the six wives of Henry Vlll.Sie war eine der sechs Frauen von Heinrich VIII. Steel Magnolias (1989)
I'm Henry the Eighth, I am Henry the Eighth I am, I amIch bin Heinrich VIII. Ich bin Heinrich VIII. Jawohl! Ghost (1990)
Henry the Eighth I am, I am Henry the Eighth I amIch bin Heinrich VIII. Jawohl, Heinrich VIII! Ghost (1990)
I'm Henry the Eighth, I am Henry the Eighth I am, I amIch bin Heinrich VIII. Ich bin Heinrich VIII. Jawohl! Ghost (1990)
Pick a horse, kid.SheIbyviIIe Downs. Bart the Murderer (1991)
Vilma Banky did more with one raised eyebrow... than an entire--ViIma Banky konnte mit einer hochgezogenen Augenbraue mehr... Homer Defined (1991)
I want you to meet-- Aristotle Amadopolis... owner of Shelbyville's nuclear power facility.AristoteI AmadopoIis, Eigentümer des Kernkraftwerks SheIbyviIIe. Homer Defined (1991)
Our first caller is from Shelbyville Heights.Der erster Anrufer kommt aus SheIbyviIIe Heights. Like Father, Like Clown (1991)
A colony on Malindi Vll.Eine Kolonie auf Malindi VIIDarmok (1991)
Anne Boleyn was distressed that Henry VIII preferred the company of his huntsmen.Anne Boleyn war betrübt, dass Henry VIII die Gesellschaft der Jäger vorzog. In Theory (1991)
- Henry Vlll assumes throne?- Thronbesteigung Heinrich VIII? School Ties (1992)
Kel, that's, " I'm Henry Vlll, I Am. "Kel, das heißt "Ich bin Heinrich VIII., das bin ich." Christmas (1992)
"The cow was slaughtered in the abattoir."Das Wort wurde abbreviiert. Bart's Friend Falls in Love (1992)
"Paradise Regained, Martin Chuzzlewit... or Herman Melville's twin classics, Omoo and Typee. "Paradise Regained, Martin Chuzzlewit oder MeIviIIes klassiker Omoo und Typee. Brother, Can You Spare Two Dimes? (1992)
Listen, ma'am. My brother owns a radio station in Weevilville... and I'd like to take your C.D. to him.Mein Bruder hat einen Radiosender drüben in WeeviIviIIe... und ich würde ihm gern Ihre CD geben. Colonel Homer (1992)
If we beat Shelbyville, we capture the pennant.Ein Sieg über SheIbyviIIe bringt den Cup. Homer at the Bat (1992)
You will beat Shelbyville.- Ihr werdet SheIbyviIIe schlagen. Homer at the Bat (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viiKing Henry VIII had a tennis court at Hampton Court, his palace on the River Thames not very far from London.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิบ นกพง และนกกระจิ๊ด[n. exp.] (nok krajip nok phong lae nok krajit) EN: Sylviidae   
รัชกาลที่เจ็ด [n. prop.] (Ratchakān thī jet) EN: Rama VII (King)   FR: Rama VII (roi) [m]
รัชกาลที่แปด [n. prop.] (Ratchakān thī paēt) EN: Rama VIII (King)   FR: Rama VIII (roi) [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏帽子鯛[えぼしだい;エボシダイ, eboshidai ; eboshidai] (n) (uk) man-of-war fish (Nomeus gronovii) [Add to Longdo]
海松菜[みるな;ミルナ, miruna ; miruna] (n) (uk) (See 陸鹿尾菜) Salsola komarovii (species of saltwort) [Add to Longdo]
刺椿象;刺亀虫[さしがめ;サシガメ, sashigame ; sashigame] (n) (uk) assassin bug (any insect of family Reduviidae) [Add to Longdo]
陸鹿尾菜[おかひじき;オカヒジキ, okahijiki ; okahijiki] (n) (uk) Salsola komarovii (species of saltwort) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa, #7,626 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta, #17,048 [Add to Longdo]
克娄巴特拉[Kè lóu bā tè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄡˊ ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ, / ] Cleopatra (name); Cleopatra VII Thea Philopator (69-30BC), the last Egyptian pharoah [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vii
   adj 1: being one more than six [syn: {seven}, {7}, {vii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of six and one [syn:
      {seven}, {7}, {VII}, {sevener}, {heptad}, {septet},
      {septenary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top