หรือคุณหมายถึง %unlikelineß%?
Search result for

*unlikeliness*

(6 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unlikeliness, -unlikeliness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. difference
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าเป็นจริง, See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikeliness[N] ที่ไม่เหมาะสม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต่างกัน[N] difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwahrscheinlichkeiten {pl}unlikeliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unlikeliness \Un*like"li*ness\, n.
     The quality or state of being unlikely.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top