ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*therein*

DH EH0 R IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: therein, -therein-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
therein(adv) ในที่นี้ (ศัพท์ทางกฎหมาย), See also: ณ ที่นี้, Syn. internally
therein(adv) ซึ่งในเรื่องนั้น, Syn. within
thereinto(adv) โดยเข้าไปในสถานการณ์นั้น
thereinafter(adv) ตั้งแต่นั้นต่อมา, See also: ภายหลังจากนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
therein(แธร์อิน') adv. ในเรื่องนั้น,ในนั้น,ในที่นั้น
thereinafteradv. ตั้งแต่นั้นต่อมา,ภายหลังจากนั้น, Syn. afterward
thereinbeforeadv. อยู่ในภาคต้น,อยู่ในตอนต้น
thereintoadv. เข้าไปในที่นั้น,เข้าไปในสิ่งนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายในนั้น[phāinai nan] (adv) EN: therein

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREIN DH EH0 R IH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
therein (a) ðˈɛəʳrˈɪn (dh e@1 r i1 n)
thereinafter (a) ðˌɛəʳrɪnˈaːftər (dh e@2 r i n aa1 f t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个中[gè zhōng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ, / ] therein; in this, #21,980 [Add to Longdo]
在其中[zài qí zhōng, ㄗㄞˋ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] therein; wherein [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
darintherein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Therein \There*in"\, adv.
   In that or this place, time, or thing; in that particular or
   respect. --Wyclif.
   [1913 Webster]
 
      He pricketh through a fair forest,
      Therein is many a wild beast.      --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Bring forth abundantly in the earth, and multiply
      therein.                 --Gen. ix. 7.
   [1913 Webster]
 
      Therein our letters do not well agree.  --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 therein
   adv 1: (formal) in or into that thing or place; "they can read
       therein what our plans are" [syn: {therein}, {in this},
       {in that}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top