ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

internally

IH2 N T ER1 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -internally-, *internally*, internal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
internally(adv) ภายใน, See also: โดยอยู่ภายใน, Syn. innerly, inside, interiorly

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internallyด้านใน [การแพทย์]
Internally displaced personsผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's been bleeding internally and there's been some clotting, so there's a high risk of gangrene.เธอมีเลือดออกภายใน และมีบางส่วนแข็งตัว ซึ่งมีความเสี่ยงมากที่เนื้อจะตาย Babel (2006)
He's been internally decapitateD.Holy crap.ความจริงแล้วเค้าบาดเจ็บระดับร้ายแรง โอ แย่จัง A Change Is Gonna Come (2007)
But with saltpeter, he could have bled internally from even minor soft tissue damage.แต่ด้วยดินประสิว เขาสามารถตกเลือด จากภายในได้ แม้การฉีกขาดเล็กๆ ของเนื้อเยื่อภายใน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง Lochan Mor (2010)
I will pit these Glee Clubbers against one another... rupturing the group internally until it explodes like a ripe zit.ฉันจะขุดหลุมให้พวกเด็กกลีคลับ สู้กันเอง ให้พวกนั้นแตกแยก แล้วทุกอย่างก็จะระเบิด เหมือนนรกกำลังพินาศ Comeback (2011)
Uh, Mr. President, maybe we should discuss this internally before putting anything in motion.ท่าน ปธน. ครับ บางทีเราน่าจะปรึกษาเรื่องนี้เป็นการภายใจ You Bury Other Things Too (2011)
The N.S.A. refers to it internally as E-3175.สภาความมั่นคงฯ เรียกมันภายในว่า E-3175 The Beginning of the End (2011)
I was going through old tribal enforcement records for the past 20 years, basically minor violations the reservation handled internally without the FBI.ฉันเพิ่งจะตรวจ บันทึกเก่าๆของเจ้าหน้าที่พื้นเมือง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงเล็กน้อย Alchemy (2013)
Bleeding internally from what?เลือดออกภายในจากตรงไหนเหรอ Route 66 (2013)
You are haemorrhaging internally and if I don't Cauterize this, you bleed.คุณจะมีเลือดตกในนะ ถ้าผมไม่ห้ามเลือดและฆ่าเชื้อด้วยความร้อน Man of Steel (2013)
It's internally wired.- ยาก มันเดินสายถึงในแขน Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือดตกใน[leūat toknai] (v, exp) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage  FR: avoir une hémorragie interne
ตกใน[toknai] (v) EN: flow inside ; bleed internally
ตกใน[toknai] (adv) EN: internally

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERNALLY IH2 N T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
internally (a) ˈɪntˈɜːʳnəliː (i1 n t @@1 n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内転[ないてん, naiten] (n,vs) adduction (anatomy); rolling internally; intorsion [Add to Longdo]
内服薬[ないふくやく, naifukuyaku] (n) medicine taken internally [Add to Longdo]
内用薬[ないようやく, naiyouyaku] (n) medicine taken internally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Internally \In*ter"nal*ly\, adv.
   1. Inwardly; within the enveloping surface, or the boundary
    of a thing; within the body; beneath the surface.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Mentally; spiritually. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 internally
   adv 1: on or from the inside; "an internally controlled
       environment" [ant: {externally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top