ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sanctify*

S AE1 NG K T AH0 F AY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sanctify, -sanctify-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanctify(vt) ทำให้พ้นบาป, See also: ทำให้บริสุทธิ์
sanctify(vt) อวยพร
sanctify(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify(vt) ทำให้ยุติธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanctify(แซงคฺ'ทิไฟ) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้พ้นบาป,อวยพร,ทำให้ยุติธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
sanctify(vt) ล้างบาป,ทำให้ศักดิ์สิทธิ์

CMU English Pronouncing Dictionary
SANCTIFY S AE1 NG K T AH0 F AY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanctify (v) sˈæŋktɪfaɪ (s a1 ng k t i f ai)
sanctifying (v) sˈæŋktɪfaɪɪŋ (s a1 ng k t i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣化[shèng huà, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] sanctify; sanctification; consecrate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heiligen | heiligend | geheiligt | heiligtto sanctify | sanctifying | sanctified | sanctifies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanctify \Sanc"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Sanctified}; p. pr.
   & vb. n. {Sanctifying}.] [F. sanctifier, L. sanctificare;
   sanctus holy + -ficare (in comp.) to make. See {Saint}, and
   {-fy}.]
   1. To make sacred or holy; to set apart to a holy or
    religious use; to consecrate by appropriate rites; to
    hallow.
    [1913 Webster]
 
       God blessed the seventh day and sanctified it.
                          --Gen. ii. 3.
    [1913 Webster]
 
       Moses . . . sanctified Aaron and his garments.
                          --Lev. viii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   2. To make free from sin; to cleanse from moral corruption
    and pollution; to purify.
    [1913 Webster]
 
       Sanctify them through thy truth.   --John xvii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. To make efficient as the means of holiness; to render
    productive of holiness or piety.
    [1913 Webster]
 
       A means which his mercy hath sanctified so to me as
       to make me repent of that unjust act. --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
   4. To impart or impute sacredness, venerableness,
    inviolability, title to reverence and respect, or the
    like, to; to secure from violation; to give sanction to.
    [1913 Webster]
 
       The holy man, amazed at what he saw,
       Made haste to sanctify the bliss by law. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Truth guards the poet, sanctifies the line. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanctify
   v 1: render holy by means of religious rites [syn: {consecrate},
      {bless}, {hallow}, {sanctify}] [ant: {deconsecrate},
      {desecrate}, {unhallow}]
   2: make pure or free from sin or guilt; "he left the monastery
     purified" [syn: {purify}, {purge}, {sanctify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top