Search result for

*rheumatoid*

(42 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rheumatoid, -rheumatoid-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rheumatoid[N] เหมือนโรคไขข้ออักเสบ
rheumatoid arthritis[N] โรคไขข้ออักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rheumatoid(รู'มะทอยดฺ) adj. คล้ายโรครูมาติซึม,=rheumatic (ดู)
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rheumatoid๑. รูมาทอยด์๒. คล้ายรูมาติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rheumatoid spondylitis; spondylitis deformansกระดูกสันหลังอักเสบผิดรูปเหตุรูมาทอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylitis deformans; spondylitis, rheumatoidกระดูกสันหลังอักเสบผิดรูปเหตุรูมาทอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylitis, rheumatoid; spondylitis deformansกระดูกสันหลังอักเสบผิดรูปเหตุรูมาทอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ

สาเหตุ
ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค
- พันธุกรรม เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 16 เท่า
- ฮอร์โมน เช่น เพศหญิงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าเพศชายหลายเท่า
- สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศและความเป็นอยู่ในเมืองอาจส่งผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค
- เชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria)

อาการ
ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบ บวมแดง และฝืดแข็ง ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูป ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น นอกจากเกิดอาการอักเสบกับข้อต่างๆ รวมถึงมีอาการตัวร้อน น้ำหนักตัวลด และกล้ามเนื้อลีบ ยังอาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนอกข้อกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนตามผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภาวะโลหิตจาง

การวินิจฉัย
อาศัยการตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมถึงปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติ

การรักษา
ขั้นตอนในการรักษา
1. การวินิจฉัยโรคเร็ว
2. การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
3. การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
4. การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถจำแนกการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
- การรักษาที่ไม่ใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา การออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัวและข้อต่อมีการเคลื่อนไหว การนอนพัก 6-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืนและ 1 ชั่วโมงในตอนบ่ายจะช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น กายภาพบำบัด การผ่าตัดจะทำในกรณีผู้ป่วยมีโครงสร้างข้อเสียหาย
- การรักษาโดยใช้ยา อาจให้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรงอาจให้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ถึงแม้อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. (2553). โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 216-241). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Arthritis, Rheumatoidข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ [TU Subject Heading]
Arthritis, Juvenile Rheumatoidข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ในวัยรุ่น, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก, ข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก [การแพทย์]
Arthritis, Rheumatoidโรคไขข้ออักเสบ, ข้ออักเสบรูมาทอยด์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรครูมาตอยด์, โรครูมาตอยด์อาร์ไธรติส, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ข้ออักเสบเนื่องจากรูมาติซั่ม, ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์ [การแพทย์]
Arthritis, Rheumatoid, Acuteโรครูมาตอยด์ชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rheumatoid arthritis.โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Dying Changes Everything (2008)
Well, I'm a diabetic, and my wife has rheumatoid arthritis.ผมก็เป็นเบาหวาน แฟนผมเป็นโรคไขข้ออักเสบ Farewell Letter (2011)
I'm gonna guess this man was suffering from rheumatoid arthritis.ฉันขอเดาว่าผู้ชายคนนี้กำลังเป็น โรครูมาตอยด์ Red and Itchy (2013)
Rheumatoid arthritis, right?โรคไขข้ออักเสบใช่ไหม? แล้วอะไรอีก? Red and Itchy (2013)
Maybe rheumatoid.- RheumatoidThe Mistake (2005)
The systemic nature suggests Juvenile Rheumatoid Arthritis.Das legt rheumatoide Arthritis nah. All In (2006)
Dr. House believes that Kenny has JRA, juvenile rheumatoid arthritis.Dr. House denkt, dass Kenny JRA hat. Juvenile rheumatoide Arthritis. Ugly (2007)
It's worked for Crohn's disease and rheumatoid arthritis.Es funktioniert bei Crohns und Rheumatoidarthritis. Needle in a Haystack (2007)
He doesn't have Crohn's or arthritis.Er hat aber weder Crohns noch Rheumatoidarthritis. Needle in a Haystack (2007)
Juvenile Rheumatoid Arthritis.Juvenilen rheumatoiden Arthritis. Act Your Age (2007)
Rheumatoid arthritis.Rheumatoide Arthritis. Dying Changes Everything (2008)
Improve mental function, protect against rheumatoid arthritis. Even inhibit certain types of cancer.Verbessert die geistigen Funktionen, schützt gegen rheumatoider Arthritis und hemmt auch bestimmte Arten von Krebs. The Greater Good (2009)
Ruptured spleen. Means it's not M.S.Ich warte darauf, dass Sie Ihre Milz reparieren, damit wir sie auf rheumatoide Arthritis biopsieren könen. Simple Explanation (2009)
either you're a cold-hearted bastard or you're too miserable to face it.Gehen Sie nach Hause und weinen Sie. Es ist keine rheumatoide Arthritis. Ihre Leber ist vernarbt. Simple Explanation (2009)
- Rheumatoid factor is negative.Rheumatoidfaktortest war negativ. Moving the Chains (2010)
-She has rheumatoid arthritis.- Sie hat rheumatoide Arthritis. Please Give (2010)
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, never overweight.Sie litten nicht unter rheumatoider Arthritis, Multipler Sklerose oder Übergewicht. Forks Over Knives (2011)
Well, I'm a diabetic and my wife has rheumatoid arthritis, you don't see us trying to get any special treatment.Nun, ich bin Diabetiker und meine Frau hat Rheumatoidarthritis, und wir bestehen nicht auf eine Sonderbehandlung. Farewell Letter (2011)
Usually, with hyperviscosity syndrome, it's caused by an elevated blood count or protein count, but yours eluded us because it was caused by antibodies from your rheumatoid arthritis.Üblicherweise wird das Hyperviskositätssyndrom durch eine erhöhte Anzahl Blut - oder Proteinkörperchen verursacht Ihre entzogen sich uns, weil es durch Antikörper Ihrer Rheumatoidarthritis verursacht wurde. Risky Business (2011)
It's R. A., isn't it?Rheumatoide Arthritis, oder? Words and Pictures (2013)
She has rheumatoid arthritis.Nein, sie hat rheumatoide Arthritis. Words and Pictures (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RHEUMATOID    R UW1 M AH0 T OY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rheumatoid    (j) (r uu1 m @ t oi d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rheumatoid; rheumaähnlich {adj}rheumatoid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関節リウマチ;関節リューマチ[かんせつリウマチ(関節リウマチ);かんせつリューマチ(関節リューマチ), kansetsu riumachi ( kansetsu riumachi ); kansetsu ryu-machi ( kansetsu ryu-machi )] (n) rheumatoid arthritis [Add to Longdo]
慢性関節リウマチ;慢性関節リューマチ[まんせいかんせつリウマチ(慢性関節リウマチ);まんせいかんせつリューマチ(慢性関節リューマチ), manseikansetsu riumachi ( mansei kansetsu riumachi ); manseikansetsu ryu-machi ( ma] (n) (obs) (See 関節リウマチ) chronic rheumatoid arthritis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
类风湿因子[lèi fēng shī yīn zǐ, ㄌㄟˋ ㄈㄥ ㄕ ㄗˇ, 湿 / ] rheumatoid factor [Add to Longdo]
风湿性关节炎[fēng shī xìng guān jié yán, ㄈㄥ ㄕ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧㄢˊ, 湿 / ] rheumatoid arthritis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rheumatoid
   adj 1: of or pertaining to arthritis; "my creaky old joints";
       "rheumy with age and grief" [syn: {arthritic}, {creaky},
       {rheumatic}, {rheumatoid}, {rheumy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top