ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rheumatoid arthritis

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rheumatoid arthritis-, *rheumatoid arthritis*, rheumatoid arthriti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rheumatoid arthritis[N] โรคไขข้ออักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rheumatoid arthritisโรคเรื้อรังที่มีอาการอักเสบตามข้อต่อ,รูปสัณฐานผิดปกติและอื่น ๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ

สาเหตุ
ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค
- พันธุกรรม เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 16 เท่า
- ฮอร์โมน เช่น เพศหญิงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าเพศชายหลายเท่า
- สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศและความเป็นอยู่ในเมืองอาจส่งผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค
- เชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria)

อาการ
ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบ บวมแดง และฝืดแข็ง ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูป ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น นอกจากเกิดอาการอักเสบกับข้อต่างๆ รวมถึงมีอาการตัวร้อน น้ำหนักตัวลด และกล้ามเนื้อลีบ ยังอาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนอกข้อกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนตามผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภาวะโลหิตจาง

การวินิจฉัย
อาศัยการตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมถึงปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติ

การรักษา
ขั้นตอนในการรักษา
1. การวินิจฉัยโรคเร็ว
2. การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
3. การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
4. การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถจำแนกการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
- การรักษาที่ไม่ใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา การออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัวและข้อต่อมีการเคลื่อนไหว การนอนพัก 6-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืนและ 1 ชั่วโมงในตอนบ่ายจะช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น กายภาพบำบัด การผ่าตัดจะทำในกรณีผู้ป่วยมีโครงสร้างข้อเสียหาย
- การรักษาโดยใช้ยา อาจให้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรงอาจให้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ถึงแม้อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. (2553). โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 216-241). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rheumatoid arthritis.โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ Dying Changes Everything (2008)
Well, I'm a diabetic, and my wife has rheumatoid arthritis.ผมก็เป็นเบาหวาน แฟนผมเป็นโรคไขข้ออักเสบ Farewell Letter (2011)
I'm gonna guess this man was suffering from rheumatoid arthritis.ฉันขอเดาว่าผู้ชายคนนี้กำลังเป็น โรครูมาตอยด์ Red and Itchy (2013)
Rheumatoid arthritis, right?โรคไขข้ออักเสบใช่ไหม? แล้วอะไรอีก? Red and Itchy (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风湿性关节炎[fēng shī xìng guān jié yán, ㄈㄥ ㄕ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ ㄧㄢˊ, 湿 / ] rheumatoid arthritis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関節リウマチ;関節リューマチ[かんせつリウマチ(関節リウマチ);かんせつリューマチ(関節リューマチ), kansetsu riumachi ( kansetsu riumachi ); kansetsu ryu-machi ( kansetsu ryu-machi )] (n) rheumatoid arthritis [Add to Longdo]
慢性関節リウマチ;慢性関節リューマチ[まんせいかんせつリウマチ(慢性関節リウマチ);まんせいかんせつリューマチ(慢性関節リューマチ), manseikansetsu riumachi ( mansei kansetsu riumachi ); manseikansetsu ryu-machi ( ma] (n) (obs) (See 関節リウマチ) chronic rheumatoid arthritis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arthritis \Ar*thri"tis\ ([aum]r*thr[imac]"t[i^]s), n. [L., fr.
   Gr. 'arqri^tis (as if fem. of 'arqri`tis belonging to the
   joints, sc. no`sos disease) gout, fr. 'a`rqron a joint.]
   (Med.)
   Any inflammation of the joints, including the gout. A variety
   of forms of arthritis are recognized, some of which (such as
   {rheumatoid arthritis}, also called {arthritis deformans} and
   {arthritis nodosa}) are chronic and progressive, and lead to
   incapacitation and deformity.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rheumatoid arthritis
   n 1: a chronic autoimmune disease with inflammation of the
      joints and marked deformities; something (possibly a virus)
      triggers an attack on the synovium by the immune system,
      which releases cytokines that stimulate an inflammatory
      reaction that can lead to the destruction of all components
      of the joint [syn: {rheumatoid arthritis}, {atrophic
      arthritis}, {rheumatism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top