Search result for

*prevailing*

(40 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prevailing, -prevailing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevailing[ADJ] ซึ่งมีอยู่ทั่วไป, Syn. general, current, common

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevailing-torque fastenersตัวยึดกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevailing-torque nutแป้นเกลียวกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Second, that steps be taken to investigate a change in the prevailing laws and procedures by which a citizen of this city can be subjected to incarceration in the county's mental facilities;ประการที่สอง, ในขั้นตอนการสอบสวน in the prevaiIing Iaws and procedures by which a citizen of this city can be subjected to incarceration Changeling (2008)
And there was a prevailing wind out of the northeast yesterday.ผ่านลมที่พัดจากเหนือไปตะวันออก Amplification (2009)
Science prevailing over your ungodly magic.วิทยาศาสตร์สามารถ ควบคุมมนต์ดำได้ Masked (2011)
But you're like a weathervane, spinning, spinning whichever way the prevailing wind blows.แต่นายเหมือนกับกังหันชี้ทิศทางลม หมุนไป หมุนไปตามทิศทางที่ลมพัด I've Got You Under Your Skin (2012)
Prevailing blue mixed with yellow of the sand.สีน้ำเงินที่ครองอยู่เป็นส่วนใหญ่ผสมผสานกับสีเหลืองของทราย Upstream Color (2013)
The prevailing theory was that the hijacking was a cover for the acquisition and sale of classified intelligence.ทฤษฎีที่เกิดขึ้น ก็คือว่าการหักหลังเป็นหนังสือสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และการขายของหน่วยสืบราชการลับลับ Captain America: The Winter Soldier (2014)
The prevailing belief was that the complexity and variety of life must be the work of an intelligent designer who created each of these millions of different species separately.ความเชื่อที่เกิดขึ้นคือการที่ซับซ้อน และความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตจะต้องทำงาน ของนักออกแบบที่ ชาญฉลาดที่สร้างขึ้นในแต่ละ Some of the Things That Molecules Do (2014)
And the symbols he devised for indicating prevailing winds are still in use today.และสัญลักษณ์ที่เขาวางแผน สำหรับการแสดงให้เห็นลมพัด ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน When Knowledge Conquered Fear (2014)
But there was one piece of evidence that convinced Wegener that the prevailing scientific view must be wrong... the Earth itself.ที่มุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นที่ไม่ถูกต้อง โลกของตัวเอง ทำไมเทือกเขาจะข้ามมหาสมุทรหาร The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Unfortunately, that was the prevailing view among his fellow scientists.แต่น่าเสียดายที่เป็นมุมมองที่เกิดขึ้น The Electric Boy (2014)
The prevailing economic systems, no matter what their ideologies, have no built-in mechanisms for protecting our descendants of even 100 years from now, let alone, 100,000.ระบบเศรษฐกิจในขณะนั้น, ไม่ว่าสิ่งที่เจตนารมณ์ของพวกเขา ไม่มีในตัวกลไก The Immortals (2014)
We've also run several computer models on the neurotoxin itself, making certain assumptions based on prevailing wind speed, humidity, smog -- as many factors as the model allows.เรายังได้รันรูปแบบ คอมพิวเตอร์หลายๆ แบบ เรื่องความเป็นพิษ ต่อระบบประสาท ตั้งสมมติฐานที่แน่นอน บนพื้นฐาน Cain and Gabriel (2014)
Well, based on prevailing sentiment of the market and banks in popular culture, yes, it's a foolish investment.ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น แลกเปลี่ยน ของตลาดและธนาคารนิยมใน วัฒนธรรม ใช่มันเป็นการลงทุนที่โง่เขลา The Big Short (2015)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก An Inconvenient Truth (2006)
The prevailing theory is that it would have been born with an incipient...ทฤษฏีเหนือกว่าบอกว่า มันจะเกิดขึ้น กับสิ่งมีชีวิตที่เริ่มจาก... Teeth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prevailingBad cold is prevailing throughout the country.
prevailingIt might be discreet of you to bend a little to the prevailing wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธารณะ[ADJ] general, See also: public, in public, common, usual, customary, prevailing, , Syn. ทั่วไป, สาธารณะ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVAILING    P R IH0 V EY1 L IH0 NG
PREVAILING    P R IY0 V EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevailing    (v) (p r i1 v ei1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedingung {f}; Voraussetzung {f} | Bedingungen {pl}; Voraussetzungen {pl} | angemessene Bedingung {f} | gegebene Bedingung | unter dieser Bedingung | unter einer Bedingung; unter einer Voraussetzung | unter keiner Bedingung | zu den gleichen Bedingungen | Bedingungen erfüllencondition | conditions | reasonable term and condition | prevailing condition | on that condition | on one condition | on no condition | under the same conditions | to comply with conditions [Add to Longdo]
Grundton {m}; Grundstimmung {f}basic tone; prevailing mood [Add to Longdo]
Rahmenbedingung {f} | Rahmenbedingungen {pl}general conditions; prevailing circumstance | general conditions; prevailing circumstance [Add to Longdo]
herrschend {adv}prevailingly [Add to Longdo]
überwiegen; vorherrschen; herrschen; sich durchsetzen; weit verbreitet sein; prävalieren | überwiegend; vorherrschend; herrschend; sich durchsetzend; prävalierend | überwiegtto prevail | prevailing | prevails [Add to Longdo]
überwiegend; vorwiegend; vorherrschend {adj}prevailing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration [Add to Longdo]
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district [Add to Longdo]
卓越風[たくえつふう, takuetsufuu] (n) prevailing wind [Add to Longdo]
通説[つうせつ, tsuusetsu] (n) (obs) prevailing view; common opinion [Add to Longdo]
物情騒然[ぶつじょうそうぜん, butsujousouzen] (adj-t,adv-to) unrest prevailing; turmoil reigning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevail \Pre*vail"\, v. i. [imp. & p. p. {Prevailed}; p. pr. &
   vb. n. {Prevailing}.] [F. pr['e]valoir, OF. prevaleir, L.
   praevalere; prae before + valere to be strong, able, or
   worth. See {Valiant}.]
   1. To overcome; to gain the victory or superiority; to gain
    the advantage; to have the upper hand, or the mastery; to
    succeed; -- sometimes with over or against.
    [1913 Webster]
 
       When Moses held up his hand, Israel prevailed, and
       when he let down his hand, Amalek prevailed. --Ex.
                          xvii. 11.
    [1913 Webster]
 
       So David prevailed over the Philistine. --1 Sam.
                          xvii. 50.
    [1913 Webster]
 
       This kingdom could never prevail against the united
       power of England.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in force; to have effect, power, or influence; to be
    predominant; to have currency or prevalence; to obtain;
    as, the practice prevails this day.
    [1913 Webster]
 
       This custom makes the short-sighted bigots, and the
       warier skeptics, as far as it prevails. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To persuade or induce; -- with on, upon, or with; as, I
    prevailedon him to wait.
    [1913 Webster]
 
       He was prevailed with to restrain the Earl.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       Prevail upon some judicious friend to be your
       constant hearer, and allow him the utmost freedom.
                          --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevailing \Pre*vail"ing\, a.
   1. Having superior force or influence; efficacious;
    persuasive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Saints shall assist thee with prevailing prayers.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. Predominant; prevalent; most general; as, the prevailing
    disease of a climate; a prevailing opinion.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Syn. See {Prevalent}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top