ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in public

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in public-, *in public*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in public[ADV] ต่อสาธารณะ, See also: ต่อชุมชน, ต่อคนจำนวนมาก, Syn. in full view, in the foreground

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in publicในที่สาธารณะ, ต่อสาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that why you slapped my brother around in public?Is that why you slapped my brother around in publicThe Godfather (1972)
Never shed a tear in public.ไม่หลั่งน้ำตาในที่สาธารณะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ Clue (1985)
Why would he want to kill you in public?ทำไมเขาจะต้องการที่จะฆ่าคุณในที่สาธารณะล่ะ? Clue (1985)
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า Clue (1985)
In public restrooms, you're always standing in piss.คุณจะเสร็จเมื่อไร ฉันไม่รู้ คุณมันอันธพาล Hero (1992)
I never remove my mask in public.ผมไม่มีวันถอดหน้ากากในที่สาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
I'm afraid Mr. Morgan does so like to discuss one's private matters in public.คุณมอร์แกนจะชอบพูด เรื่องส่วนตัวคนอื่นในที่สาธารณะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You dissed them in public!แกทำให้มันไม่พอใจต่อหน้าคนอื่น! American History X (1998)
- Bianca, wait. - Please do not address me in public.บิอังก้า รอเดี๋ยว อย่ามาสั่งสอนฉันต้อหน้าคนอื่นนะ 10 Things I Hate About You (1999)
We're in public. Can we elevate the level of conversation?เราอยู่ในที่สาธารณะนะ เราควร จะยกระดับเรื่องที่พวกเรากำลังพูดกันดีไหม? The Story of Us (1999)
In public, it is the world's leading supplier... of computer technology, medical products and health care.สำหรับคนทั่วไป แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น คือทุกสิ่งที่ต้องการ เป็นผู้นำการส่งออก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เวชภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพ Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in publicActors are used to appearing in public.
in publicAmerican parents are willing to say good things about their children in public.
in publicAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
in publicA poor singer, he doesn't like to sing in public.
in publicA sensible man wouldn't say such a thing in public.
in publicBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
in publicDon't be afraid of speaking in public.
in publicDon't do such a shameful thing in public.
in publicDon't hang all over her like that in public.
in publicDon't make a scene in public.
in publicDon't speak ill of him in public.
in publicDon't swear in public.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อหน้าธารกำนัล[ADV] in public, See also: before a big crowd, in front of other people, Syn. ต่อหน้าสาธารณะชน, Ant. ลับหลัง, Example: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล, Thai definition: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่
กลางเมือง[ADJ] in public, See also: internal

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลางเมือง[adj.] (klāngmeūang) EN: in public ; internal   FR: public
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā thārakamnan) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public   FR: déclarer publiquement
สวนสาธารณะ[n.] (sūan sāthārana) EN: public park ; park   FR: parc [m] ; jardin public [m]
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing   
ต่อหน้าธารกำนัล[adv.] (tønā thārakamnan) EN: in public ; before a big crowd ; in front of other people ; publicly ; openly   FR: publiquement ; en public
ต่อหน้าต่อตา[adv.] (tønātøtā) EN: before ; in front of ; in the presence of ; before one's very eyes ; in public eye ; under the watchful eyes of the people   FR: devant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当众[dāng zhòng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥˋ, / ] in public; in front of everybody, #16,251 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
株が下がる[かぶがさがる, kabugasagaru] (exp,v5r) to fall in public esteem; to fall in value (stocks) [Add to Longdo]
株が上がる[かぶがあがる, kabugaagaru] (exp,v5r) to rise in public esteem; to rise in value (stocks) [Add to Longdo]
勤務医[きんむい, kinmui] (n) (See 開業医) doctor working in a hospital; physician working in public practice [Add to Longdo]
公開の席[こうかいのせき, koukainoseki] (n) in public [Add to Longdo]
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works [Add to Longdo]
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter) [Add to Longdo]
人気失墜[にんきしっつい, ninkishittsui] (n) decline in public favor; fall in popularity [Add to Longdo]
人心一新[じんしんいっしん, jinshin'isshin] (n,vs) complete change in public sentiment; leading the thought of the people to an entirely different channel [Add to Longdo]
人前で[ひとまえで, hitomaede] (exp) in public; in company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Public \Pub"lic\, n.
   1. The general body of mankind, or of a nation, state, or
    community; the people, indefinitely; as, the American
    public; also, a particular body or aggregation of people;
    as, an author's public.
    [1913 Webster]
 
       The public is more disposed to censure than to
       praise.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A public house; an inn. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {In public}, openly; before an audience or the people at
    large; not in private or secrecy. "We are to speak in
    public." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in public
   adv 1: in a manner accessible to or observable by the public;
       openly; "she admitted publicly to being a communist"
       [syn: {publicly}, {publically}, {in public}] [ant: {in
       camera}, {in private}, {privately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top