ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*palliate*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: palliate, -palliate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palliate[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, vindicate, justify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palliate(แพล'ลิเอท) vt. ทำให้บรรเทา, See also: palliation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palliate    (v) pˈælɪɛɪt (p a1 l i ei t)
palliated    (v) pˈælɪɛɪtɪd (p a1 l i ei t i d)
palliates    (v) pˈælɪɛɪts (p a1 l i ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschönigen | beschönigend | beschönigt | beschönigteto palliate | palliating | palliates | palliated [Add to Longdo]
gelindertpalliated [Add to Longdo]
lindern | linderndto palliate | palliating [Add to Longdo]
lindertpalliates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palliate \Pal"li*ate\, a. [L. palliatus, fr. pallium a cloak.
   See {Pall} the garment.]
   1. Covered with a mantle; cloaked; hidden; disguised. [Obs.]
    --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. Eased; mitigated; alleviated. [Obs.] --Bp. Fell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palliate \Pal"li*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Palliated}; p. pr. &
   vb. n. {Palliating}.]
   1. To cover with a mantle or cloak; to cover up; to hide.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Being palliated with a pilgrim's coat. --Sir T.
                          Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with excuses; to conceal the enormity of, by
    excuses and apologies; to extenuate; as, to palliate
    faults.
    [1913 Webster]
 
       They never hide or palliate their vices. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To reduce in violence; to lessen or abate; to mitigate; to
    ease without curing; as, to palliate a disease.
    [1913 Webster]
 
       To palliate dullness, and give time a shove.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cover; cloak; hide; extenuate; conceal.
 
   Usage: To {Palliate}, {Extenuate}, {Cloak}. These words, as
      here compared, are used in a figurative sense in
      reference to our treatment of wrong action. We cloak
      in order to conceal completely. We extenuate a crime
      when we endeavor to show that it is less than has been
      supposed; we palliate a crime when we endeavor to
      cover or conceal its enormity, at least in part. This
      naturally leads us to soften some of its features, and
      thus palliate approaches extenuate till they have
      become nearly or quite identical. "To palliate is not
      now used, though it once was, in the sense of wholly
      cloaking or covering over, as it might be, our sins,
      but in that of extenuating; to palliate our faults is
      not to hide them altogether, but to seek to diminish
      their guilt in part." --Trench.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top