ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palliates

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palliates-, *palliates*, palliate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา palliates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *palliates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palliate[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ลดน้อยลง, ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, vindicate, justify
palliation[N] การทำให้บรรเทา, Syn. alleviation, abatement, moderation
palliative[ADJ] ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. alleviative, mitigative, Ant. intensifying
palliative[N] ยาบรรเทาปวด, Syn. alleviation, mitigation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palliate(แพล'ลิเอท) vt. ทำให้บรรเทา, See also: palliation n.
palliative(แพล'ลิเอทิฟว) n.,adj. (สิ่ง) ซึ่งบรรเทา

English-Thai: Nontri Dictionary
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative treatmentการรักษาบรรเทา, การรักษาประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviative; palliative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medication, palliativeโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, palliativeการรักษาบรรเทา, การรักษาประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palliative treatmentการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paging palliative services, extension 3609.ศูนย์กายภาพบำบัด ต่อ 3609 The Axeman Cometh (2013)
Oncology, we're paging palliative services...เนื้องอก เรากำลังติดต่อ ศูนย์กายภาพบำบัด The Axeman Cometh (2013)
- No. Palliative treatment. Narcotics.Nein, eine Palliativtherapie. TB or Not TB (2005)
Why a physician with your experience would wanna work in palliative care?Warum will ein Arzt mit Ihrer Erfahrung in der palliativen Pflege arbeiten? Truth Will Out (2008)
To relocate the patient to a hospice who will manage his palliative care.Den Patienten in ein Hospiz zu überführen... das sich um seine Palliativpflege kümmern wird. The X Files: I Want to Believe (2008)
I want to specialize in palliative treatment.Ich will mich spezialisieren auf palliative Betreuung. Moscow, Belgium (2008)
- Palliative treatment?Palliativ? Moscow, Belgium (2008)
No treatment, just palliative meds at this point.Keine Behandlung. Im Moment nur Palliativmedizin. New Year's Eve (2011)
He was in an induced coma for a while, then palliative care.Er wurde in ein künstliches Koma versetzt und danach palliativ behandelt. Declaration of War (2011)
No. I think I've got palliative.Nein, ich glaube, ich mache es Palliativ. Risky Business (2011)
I told your Mom a lot about palliative care in the hospital.Ich habe lange mit Ihrer Mutter über Palliativpflege geredet. A Few Hours of Spring (2012)
There is very efficient palliative care with specialized personnel trained to dispense it.Es gibt äußerst wirksame Palliativmaßnahmen, die von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. A Few Hours of Spring (2012)
But this is palliative care.Aber das hier ist die Palliativstation. Second Skin (2013)
My study is falling apart, and I have a palliative surgery later today.Meine Studie geht in die Binsen, und ich habe heute noch eine Palliativ-OP. Somebody That I Used to Know (2013)
Clinical oncology and palliative care.- Klinische Onkologie und Palliativpflege. Lethe (2013)
And you've done palliative amputations before...Und du hast schon vorher palliative Amputationen durchgeführt... Throwing It All Away (2014)
There's a family who needs advice on palliative care.Diese Familie hier benötigt eine Palliativpflege. Post-agression (2014)
Palliative treatment, then.Okay. Nur Palliativmaßnahmen. Béatrice et la responsabilité (2014)
The Governor has advised that your prognosis is now final-stage palliative care.Dem Gouverneur wurde deine Prognose übermittelt, letztes Stadium der Palliativbetreuung. Episode #1.1 (2015)
A Terminal Care ward?Eine Palliativstation? Our Little Sister (2015)
You know about the new terminal care ward in the hospital?Kennen Sie die neue Palliativstation im Krankenhaus? Our Little Sister (2015)
She could have nine months to a year, but these treatments are usually palliative.Sie hat noch neun bis zwölf Monate zu leben,... aber diese Behandlungen sind meistens palliativ. The Milk and Honey Route (2015)
_Techniken für palliative Versorgung. Q & A (2015)
Surgical, palliative, you name ii. Oh?Chirurgie, Palliativmedizin und so weiter. Episode #6.2 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PALLIATIVE    P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V
PALLIATIVES    P AE1 L IY0 AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palliate    (v) pˈælɪɛɪt (p a1 l i ei t)
palliated    (v) pˈælɪɛɪtɪd (p a1 l i ei t i d)
palliates    (v) pˈælɪɛɪts (p a1 l i ei t s)
palliating    (v) pˈælɪɛɪtɪŋ (p a1 l i ei t i ng)
palliation    (n) pˌælɪˈɛɪʃən (p a2 l i ei1 sh @ n)
palliative    (n) pˈælɪəʳtɪv (p a1 l i@ t i v)
palliations    (n) pˌælɪˈɛɪʃənz (p a2 l i ei1 sh @ n z)
palliatives    (n) pˈælɪəʳtɪvz (p a1 l i@ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschönigung {f}palliation [Add to Longdo]
Linderungsmittel {n} | Linderungsmittel {pl}palliative | palliatives [Add to Longdo]
Schönfärber {m}palliator [Add to Longdo]
beschönigen | beschönigend | beschönigt | beschönigteto palliate | palliating | palliates | palliated [Add to Longdo]
gelindertpalliated [Add to Longdo]
lindern | linderndto palliate | palliating [Add to Longdo]
linderndpalliative [Add to Longdo]
lindernd {adv}palliatively [Add to Longdo]
lindertpalliates [Add to Longdo]
palliativ; krankheitsmildernd {adj} [med.]palliative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩和ケア[かんわケア, kanwa kea] (n) palliative care [Add to Longdo]
待期療法[たいきりょうほう, taikiryouhou] (n) (obsc) palliative treatment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top