ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*neighbouring*

N EY1 B ER0 IH0 NG   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neighbouring, -neighbouring-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neighbouring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neighbouring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป

English-Thai: Nontri Dictionary
neighbouring(adj) อยู่ใกล้กัน,อยู่ถัดไป,อยู่ข้างเคียงกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน " ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วย เหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศ โดยเงินกู้ที่ รัฐบาลไทยปล่อยให้กู้นี้ จะต้องเป็นเงินสกุลบาท และส่วนหนึ่งของ เงินกู้จะต้องนำไปซื้อสินค้าและบริการจากภาคเอกชนไทย " [การทูต]
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (อพบ.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีคำสั่งที่ 4 / 2547 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2547 จัดตั้ง อพบ. แล้ว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนเป็นอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ อพบ. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะนโยบาย แผนงานและโครงการตามแผนงานการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน ACMECS ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ ACMECS มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วย งานหลักในการประสานกับหน่วยงานภายในของไทยให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ และกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับประเทศ สมาชิก ACMECS [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the prince, who's been missing from the neighbouring kingdom.ผมคือเจ้าชาย ที่หายไปของอาณาจักรเพื่อนบ้าน Howl's Moving Castle (2004)
Ask the neighbouring kingdoms for help.ขอความช่วยเหลือจากเมืองถัดไป The Labyrinth of Gedref (2008)
Ten acres of land up near Connery, neighbouring my pit.ที่ดินใกล้คอนเนอรี่ 10 เอเคอร์ ติดเหมืองของผม The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Vickerdale Enterprises have patented terminator seeds that kill the crops of neighbouring farms and then take root in that farm's soil.Vickerdale Enterprises เป็นเจ้าของสิทธิบัครเมล็ดพันธุ์พืช มันการทำลายพืชจากฟาร์มใกล้เคียง และปลูกเมล็ดพันธุ์ของตนเองลงไปแทน Family Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neighbouringThe neighbouring house was destroyed, but mine survived just a bit of cost for repair.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIGHBOURING    N EY1 B ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neighbouring    (v) nˈɛɪbərɪŋ (n ei1 b @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachbarland {n}; Nachbarstaat {m} | Nachbarländer {pl}; Nachbarstaaten {pl}neighbouring country; neighbouring state | neighbouring countries; neighbouring states [Add to Longdo]
Nachbarrecht {n}neighbouring rights [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart {adj}neighboring [Am.]; neighbouring [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
近郷[きんごう, kingou] (n) neighboring districts; neighbouring districts; countryside [Add to Longdo]
近県[きんけん, kinken] (n) neighboring prefectures; neighbouring prefectures [Add to Longdo]
近郊都市[きんこうとし, kinkoutoshi] (n) neighboring towns; neighbouring towns [Add to Longdo]
近国[きんごく, kingoku] (n) (1) neighboring country; neighbouring country; (2) lands outlying Kyoto [Add to Longdo]
近在[きんざい, kinzai] (n) neighboring villages; neighbouring villages; suburban districts [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
近隣諸国[きんりんしょこく, kinrinshokoku] (n) neighboring countries; neighbouring countries; surrounding countries [Add to Longdo]
最寄り(P);最寄(io)[もより, moyori] (n,adj-no) nearest; neighbouring; neighboring; nearby; (P) [Add to Longdo]
周辺国[しゅうへんこく, shuuhenkoku] (n) neighboring or surrounding country; neighbouring or surrounding country [Add to Longdo]
周辺諸国[しゅうへんしょこく, shuuhenshokoku] (n) surrounding countries; neighboring countries; neighbouring countries [Add to Longdo]
隣家[りんか, rinka] (n,adj-no) neighbouring house; neighboring house; (P) [Add to Longdo]
隣国[りんごく(P);りんこく, ringoku (P); rinkoku] (n) neighbouring country; neighboring country; neighbouring state; neighboring state; (P) [Add to Longdo]
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent [Add to Longdo]
隣接県[りんせつけん, rinsetsuken] (n) neighboring prefecture; neighbouring prefecture [Add to Longdo]
隣村[りんそん;となりむら, rinson ; tonarimura] (n) neighboring village; neighbouring village [Add to Longdo]
隣町[となりまち, tonarimachi] (n) neighboring (adjacent) town; neighbouring town [Add to Longdo]
隣保[りんぽ, rinpo] (n) neighbouring house; neighboring house; neighbors; neighbours [Add to Longdo]
隣邦[りんぽう, rinpou] (n) neighboring country; neighbouring country [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  neighbour \neighbour\, neighbouring \neighbouring\,
  neighbourhood \neighbourhood\, neighbourly \neighbourly\
     Same as {neighbor}, {neighboring}, {neighborhood},
     {neighborly}. [Chiefly Brit.]
     [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top