ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

近隣諸国

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -近隣諸国-, *近隣諸国*
Japanese-English: EDICT Dictionary
近隣諸国[きんりんしょこく, kinrinshokoku] (n) neighboring countries; neighbouring countries; surrounding countries [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.あの国は近隣諸国との外交関係を絶った。
We must promote commerce with neighboring countries.我が国は近隣諸国との貿易を促進させねばならない。
The neighboring countries never submitted to his terrorism.近隣諸国は決して彼の恐怖政治に屈服しなかった。
We should keep up friendly relations with neighboring countries.私達は近隣諸国との友好関係を維持すべきである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not just in Londinium. Across the whole country.[JA] ロンディニウムだけでなく 近隣諸国 King Arthur: Legend of the Sword (2017)
First of all, rest easy in the knowledge that wherever Nikita Mears is hiding, she is nowhere near the United States.[JA] なぜなら、ニキータ・ミアーズの 潜伏先は、我が国では無く... 近隣諸国の何れかと 思われるからです Wanted (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top