ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

近国

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -近国-, *近国*
Japanese-English: EDICT Dictionary
近国[きんごく, kingoku] (n) (1) neighboring country; neighbouring country; (2) lands outlying Kyoto [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as lord, you now have even greater access to the king.[CN] 款且,你是领主,更有机会接近国 Black Knight (2001)
They would never let me near the King.[CN] 他们不会让我接近国王的 -为什么 A Royal Affair (2012)
he was into backwoods stuff back when we met, but that was way up along the border.[CN] 我们刚认识那会儿 但那已经很靠近国界了 Reckoning (2013)
The radioactivity released contaminated the atmosphere over all nearby countries and parts of Europe.[CN] 核能发电厂释放出来非常大量的辐射线 污染了大气 遍及附近国家 还有部分的欧洲 Red Eagle (2010)
You know what I find very interesting is Interpol was attacked recently as well.[CN] 我发现一个巧合 · · · 最近国际刑警总部也遭到攻击 Fast & Furious 6 (2013)
Those are located, as you can see in this footage, right near the Capitol Building.[CN] 它们的位置,正如你看到的, 靠近国会大厦。 Alpha Alert (2013)
When coming closer to the national one 1[CN] 当越来越接近国家1 1 Cocaine Cowboys (2006)
The U.S. Government obtained permission from Indian authorities to administer the T-virus vaccine to the nearby communities.[CN] 美国政府得到印度专家的许可 向邻近国家销售T病毒疫苗 Resident Evil: Degeneration (2008)
Never approach more than five steps. Never look him in the eye.[CN] 别接近国王的五步之内 别直视他的眼睛 The Physician (2013)
Dukes and viscounts sit nearest the king... unless there is a marquis present.[CN] 公爵和子爵坐的最靠近国王 除非现场还有侯爵 Cinderella 2: Dreams Come True (2002)
Son, you know I like to keep you out of domestic affairs...[CN] 孩子 你知道我不想把你搅近国内事务 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 (2013)
Our problem has always been... to get close enough to the King... so that the bomb we use is 100% effective.[CN] 我们的难题一直是如何... ...足够接近国王... ...以便我们使用的炸弹万无一失 Deadlier Than the Male (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top