Search result for

*medial*

(148 entries)
(0.4207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: medial, -medial-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medial[ADJ] ซึ่งอยู่ตรงกลาง, See also: ตั้งอยู่ตรงกลาง, Syn. mid, median
medially[ADV] โดยอยู่ตรงกลาง
remedial[ADJ] ซึ่งเป็นการรักษา, See also: ซึ่งช่วยบรรเทาอาการ, ซึ่งช่วยเยียวยา, Syn. antidotal, lenitive
remedial[ADJ] ซึ่งช่วยปรับปรุง, See also: ซึ่งช่วยแก้ไข; ซึ่งช่วยแก้ปัญหา, Syn. improving, reformative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
remedial(รีมี'เดียล) adj. เป็นการรักษา,เป็นการแก้ไข,เป็นการเยียวยา,เป็นปรับปรุง.

English-Thai: Nontri Dictionary
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posteromedial-ส่วนใกล้กลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remedial; therapeutic; therapeutical-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submedian; submedialเกือบกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submedial; submedianเกือบกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งกลางธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
medial pterygoid muscleกล้ามเนื้อเทอริกอยด์มัดใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial sectionภาคตัดมัธยะ [มีความหมายเหมือนกับ golden section] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
medial surfaceด้านใกล้กลาง, ด้านใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial๑. -กลาง๒. -ใกล้กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial borderขอบด้านใกล้กลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
medial canthus; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medial margin of orbitขอบเบ้าตาด้านใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
canthus, inner; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, medial; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, nasal; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsomedial-หลังส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inner canthus; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutic; remedial; therapeutical-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutical; remedial; therapeutic-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nasal canthus; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Remedial teachingการสอนซ่อมเสริม [TU Subject Heading]
Alligation Medialแอลลิเกชั่นมีเดียล [การแพทย์]
Angle, Medialมุมแหลมตอนกลาง [การแพทย์]
Anteromedialด้านหน้าเฉียงใน [การแพทย์]
Atrophy, Medialผนังชั้นกลางฝ่อ [การแพทย์]
Calcification, Medialหินปูนเกาะจับในผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Condyle, Medialปุ่มด้านในกระดูกหน้าแข้ง [การแพทย์]
Degeneration, Medial, Advancedการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย [การแพทย์]
Dorsomedial Aspectด้านหลังเยื้องมาตรงกลาง [การแพทย์]
Epicondyle, Medialปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านในสุด,ด้านหน้าข้อศอกบริเวณด้านในอีพิคอนดาย [การแพทย์]
Fibromuscular Hyperplasia, Medialไฟโบรมัสคูลาร์ฮัยเปอร์เพลเซียในชั้นมีเดีย [การแพทย์]
Fibroplasia, Medialไฟโบรเพลเซียในชั้นมีเดีย [การแพทย์]
Fibrosis, Medialไฟโบรซิสของผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Inward and Mediallyเข้าในทางกลางๆ [การแพทย์]
Lemniscus, Medialมีเดียลเลมนิสคัส [การแพทย์]
Ligaments, Collateral, Medialเอ็นยึดข้อเข้าด้านใน [การแพทย์]
Lung Masses, Peripheral Upper Medialก้อนทูมของปอดที่อยู่ด้านในของกลีบปอดบน [การแพทย์]
Malleolus, Medialกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มใน, ปุ่มกระดูกตาตุ่มด้านใน, ตาตุ่มอันใน, ด้านหลังกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Medialด้านใน, ทางข้างใน, ส่วนกลาง, มีเดียล, ตอนกลาง, ในสุด [การแพทย์]
Medial Degeneration, Simpleการเสื่อมสภาพของผนังชั้นกลางของหลอดเลือด [การแพทย์]
Medial Posteriorด้านในค่อนไปข้างหลัง [การแพทย์]
Medial Sideด้านในฝ่าเท้า, ด้านใน [การแพทย์]
Mediallyทางส่วนกลาง, ทางด้านใน [การแพทย์]
Medially, Slightlyเอียงเข้าทางกลาง [การแพทย์]
Meniscectomy, Medialการตัดแผ่นกระดูกอ่อนรูปเคียวในข้อเข่า [การแพทย์]
Meniscus, Medialกระดูกอ่อนมินิสคัสด้านใน [การแพทย์]
Moderate Medial Degenerationพยาธิสภาพปานกลาง [การแพทย์]
Muscular Hypertrophy, Medialกล้ามเนื้อของผนังชั้นกลางขยายโต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've heard it's loser college for remedial teens... 20-something dropouts, middle-age divorcees... and old people keeping their minds active as they circle the drain of eternity.เธออาจจะได้ยินว่ามันคือ วิทยาลัยของคนขี้แพ้ สำหรับวัยรุ่นที่ต้องการเยียวยา คนอายุ 20 กว่าๆที่ต้องดรอปออกจากสถานศึกษา หญิงหย่าร้างวัยกลางคน Pilot (2009)
Oh, clean planar cut to the medial condyle.โอ... ถูกตัดขาดจากข้อสะบ้า Bone Voyage (2009)
And anteriomedial aspect of ribs 1 and 4 bilaterally.และตรงด้านหน้าและตอนกลาง ของกระดูกซี่โครงชิ้นที่ 1 และ 4 ทั้งซ้ายและขวา The Witch in the Wardrobe (2010)
Your gait and the contour of your ankle indicate that you've suffered compound fractures to the medial and the lateral malleolus.จากท่าเดินและการเขยื้อน หัวเข่าของคุณ บ่งบอกได้ว่า คุณทรมานจากรอยแตกร้าว จากตรงส่วน ที่อยู่ตรงกลางและส่วน The Bones That Weren't (2010)
Agent Seaver is on loan to us from the academy while she's in remedial training with an injury.สถาบันใ้ห้ยืมตัวเธอมา ช่วงที่เธอรักษาตัว เพราะเธอบาดเจ็บจากการฝึก What Happens at Home... (2010)
Agent Seaver has requested her remedial training be here.จนท.ซีเวอร์ขอมาฝึกงานที่นี่ค่ะ 25 to Life (2010)
You know, I have some remedial magic tricks that might be more your speed.รู้ไหม ฉันมีอีกมายากลนึง ซึ่งอาจเหมาะกับระดับสติปัญญานายมากกว่า The Prestidigitation Approximation (2011)
Well, I'm glad you're not cheating with anyone, but, dude, you seriously need some remedial honesty training.เอาล่ะ ฉันดีใจที่เธอจะไม่โกงใครอีก แต่เพื่อน เธอต้องการ เธอต้องฝึกที่จะซื่อสัตย์ The End of the Affair? (2012)
Or don't they teach you that in remedial medical school? ♪ Isabeau--ตอนเรียนเขาไม่สอนเหรอไง อิซซาโบ อลาสเตอร์บอกข้าเรื่อง รอสเซเคร เสียใจด้วย Flesh and Blood (2012)
I'm failing a remedial biology class on a technicality all because you don't know how to run a school.ฉันกำลังจะตกวิชาชีวฯจากความบกพร่องทางวิชาการ เพราะคุณบริหารวิทยาลัยไม่เป็น Course Listing Unavailable (2012)
Coupled with the torn cartilage on the talus and medial malleolus, it means she was hung upside down, which also explains the blood staining on the inside of the sternum.ควบคู่ไปกับการฉีกขาดกระดูกอ่อน ที่ตาตุ่มด้านใน มันหมายความว่าเธอถูกแขวนให้ห้อยหัวลง The Future in the Past (2012)
"inserted into bacteria and domesticated animals for medial purposes."ใส่เข้าไปในแบคทีเรีย และสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ Big Feet (2012)
Well, the assignment seemed a bit remedial.ผมเพียงแค่ให้แนวคิด 2 Pi R (2013)
It created a compression of the medial nerve inside.มันสร้างแรงกดดัน ให้กับเส้นประสาทส่วนกลางข้างใน Red and Itchy (2013)
If you put pressure in just the right areas above the forearm, like I did to you, an embolism will form in the medial antebrachial vein.ถ้าคุณฉีดความดันนี้เข้าไปที่แขนของคุณ เหมือนที่ฉันกำลังทำอยู่ สิ่งที่อุดตันเส้นเลือดจะก่อตัวขึ้น ในหลอดเลือดดำในแขนคุณ Home Invasion (2013)
The carbon emissions are a red herring, and we are past the point of no return no matter what remedial actions we take.การปล่อนก๊าซคาร์บอนทำให้ เราหลงประเด็น และเราผ่านจุดนั้นมาแล้ว เราไม่สามารถเยียวยาแก้ไขอะไรได้ Kingsman: The Secret Service (2014)
That is why I am moving forward with plans to turn the recently renovated Arkham Asylum... into a remedial facility...นั่นแหละทำไม ผมจึงมีแผน ที่จะเปลี่ยนสถานพักพิงอาร์คัมปัจจุบัน ให้เป็นหน่วยงานทางการแพทย์.. Harvey Dent (2014)
Algebra I. Remedial moron.พีชคณิต 1 วิธีแก้ความงี่เง่า Pilot (2015)
If the source of the signal is so sophisticated... why the remedial math?อธิบายเรื่องนี้กับฉัน หากแหล่งที่มาของสัญญาณเป็นดังนั้น ที่มีความซับซ้อนทำไมคณิตศาสตร์แก้ไข? Contact (1997)
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B. The Last King of Scotland (2006)
Maybe it's because the school's got you placed on the remedial track and your teachers are really good at making you feel like an idiot.บางทีอาจเป็นเพราะโรงเรียน เอานายไปอยู่ในโปรแกรมบำบัดรักษา และครูของนายก็เก่งจริง ๆ ที่ทำให้นายรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่ Charlie Bartlett (2007)
Or you can take the 30-hour remedial course, unpaid, and on your own time.หรือนายจะ จ่ายเงินค่าคอสช่วยชีวิต 30 ชั่วโมง ที่เรียนไปแล้ว Chuck Versus the Ex (2008)
My mother had it, and her mother. They both had the gift.Meine Mutter und Großmutter hatten die mediale Gabe. Ghost (1990)
I'm hoping for a big media success.Ich setze auf den medialen Erfolg. Riens du tout (1992)
It involves increasing the activity of the medial-temporal region using short-term synapses to retrieve long-term memory.Die Aktivität der medial-temporalen Gehirnregion muss erhöht werden. Durch Kurzzeitsynapsen wird das Langzeitgedächtnis aktiviert. Conundrum (1992)
And maybe put a positive spin on what is decidedly a PR nightmare.Und kann medial etwas zugutekommen, was im Moment ein PR-Alptraum ist. Virtuosity (1995)
You'll be able to read the unknown past and sense the immediate future, and we'll be able to determine the depth of your psychic skill, or lack of it.Sie lesen Ihre unbekannte Vergangenheit und spüren die nahe Zukunft, und wir können dadurch den Umfang Ihrer medialen Fähigkeiten beurteilen. Warum geht er nicht rein? The Siamese Dream (1995)
The closer we are in time to the actual psychic event, the more likely we are to capture the reason for it.Je näher wir zeitlich am medialen Vorgang bleiben, umso eher finden wir den Grund dafür. The Siamese Dream (1995)
He's a very powerful psychic, and, given what you two know, I don't want him in your heads.Er hat ernorme mediale Kräfte. Ich will nicht, dass er in euren Köpfen rumspukt. The Siamese Dream (1995)
I threw myself at a man because you said he was my soul mate.Weil meine Wohnungseinrichtung mehr mediale Fähigkeiten hat als Sie. The Curse of Zoey (1995)
It felt like a psychic power entering the world, a thousand times more profound than anything I've ever felt before.Es war, als wäre eine mediale Macht zur Erde gekommen, 1000 Mal stärker, als alles, was ich bisher kannte. Alone (1995)
Inside his brain, his psychic energy, his soul, has been trying to heal.Seine mediale Kraft, seine Seele, versuchte sein Gehirn zu heilen. Alone (1995)
We had a multimedia performance-art partnership before she moved on.Wir hatten eine multimediale Aktionskunst-Partnerschaft, bevor sie weiter zog. Art (1999)
I'm moving into multimedia pastures - installations, a platter of organic processes mixed with a pinch of irony and a side helping of self-deprecation.Ich weitete meinen Bereich aus auf multimediale Landschaften, Installationen, Platten voller biologischer Prozesse, gemischt mit einem Schuss Ironie und ein klein bisschen Selbst-Zerfleischung. Art (1999)
N-not... er... multimedia... platters... irony and self-deprecation.N-Nein..., multimediale... Platten,... Ironie und Selbstzerfleischung. Art (1999)
You're blinking again. - Oh, that's just a ventromedial anomaly. - Can I just...-Wissen Sie, das ist nur eine... ventromediale Anomalie. ich... Bandits (2001)
I have been endowed with a misterious gift. Retracting the aura of the cosmos and transmitting its rays back to people who are gifted... mediums.Ich besitze die rätselhaften Gabe, die Aura des Kosmos an mich zu ziehen und sie wieder an andere medial begabte Menschen abzustrahlen. Invincible (2001)
And, are we not all in reality endowed with a medial gift?Aber haben wir in Wahrheit nicht alle diese mediale Begabung? Invincible (2001)
Help me! Ok Yes, just like this!-Wissen Sie, das ist nur eine... ventromediale Anomalie. ich... Dave Matthews Band: The Videos 1994-2001 (2001)
It was the first great multimedia merchandising barrage.Es war die 1. große multimediale Vermarktung. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
- Ooh. There are also fractures along the tibia and fibula at the medial and lateral malleoli.Hinzu noch Frakturen entlang der Tibia und Fibula der medialen und lateralen Malleoli. Mr. Monk Goes to the Circus (2003)
Did everyone hear what he just said?Medialine. Super Size Me (2004)
Seagram, Welch's, Wise, Anheuser-Busch, Birds Eye,Medialine. Super Size Me (2004)
No shakes?Medialine. Super Size Me (2004)
The power of this system is deeply ingrained. So is the educational and media silence on the subject.Die Macht dieses Systems ist tief verwurzelt, genauso wie das erzieherische und mediale Schweigen zu diesem Thema. Money as Debt (2006)
If sensory information got misinterpreted by the medial forebrain bundle, it's possible for bad to feel good, and good to feel bad.Bei einer Fehlinformation durch das mediale Vorderhirnbündel kann sich Unangenehmes angenehm anfühlen. Distractions (2006)
There's something else that's important to me and Jogi. What's in store for you ideally, for all of you, has never taken place the way it does now.Was anderes liegt mir ganz persönlich am Herzen, und dem Jogi, ähm, was da medial auf euch zukommt, oder auf alle zukommt, ist in der Form noch nie da gewesen. Deutschland. Ein Sommermärchen (2006)
You know all these things that are taking the copyright industry totally by surprise - and they're scrambling with and not able to deal with - for the next generation it's just part of the media landscapeAll das trifft die Copyright-Industrie vollkommen überraschend. Und sie sind nicht fähig damit umzugehen. Für die nächste Generation ist es einfach Teil der medialen Landschaft. Steal This Film II (2007)
Trans-fobo-meet-io.TransfobalmedialMartian Child (2007)
Trans-fobo-meet-io.TransfobalmedialMartian Child (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้ตัว[V] re-sit, See also: take a remedial exam, try again, Syn. แก้มือ, Example: ครูให้โอกาสนักเรียนแก้ตัวในการสอบอีกครั้ง
สอบซ่อม[V] take a remedial exam, See also: retest, retake the exam, Example: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบซ่อมที่หอประชุมใหญ่, Thai definition: สอบใหม่เพื่อแก้ไขคะแนนที่ได้สอบไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again   
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIAL    M IY1 D IY0 AH0 L
MEDIAL    M IY1 D Y AH0 L
REMEDIAL    R AH0 M IY1 D IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medial    (j) (m ii1 d i@ l)
medially    (a) (m ii1 d i@ l ii)
remedial    (j) (r i1 m ii1 d i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förderklasse {f}remedial class [Add to Longdo]
Förderkurs {m}remedial course [Add to Longdo]
Förderunterricht {m}; Zusatzunterricht {m}; Hilfsunterricht {m}remedial teaching; remedial education [Add to Longdo]
Heilbehandlung {f}remedial treatment [Add to Longdo]
Hilfsmaßnahmen {pl}; Abhilfemaßnahmen {pl}remedial action; remedial measures [Add to Longdo]
Krankengymnastik {f}remedial gymnastics; medical gymnastics; physiotherapy [Add to Longdo]
Krankengymnastin {f}remedial gymnast; medical gymnast; physiotherapist [Add to Longdo]
Mittel...medial; median [Add to Longdo]
Nachbesserungsverpflichtung {f}obligation for remedial work [Add to Longdo]
Sanierungsmaßnahme {f}restoration; remedial action [Add to Longdo]
abhelfend {adj}; Hilfs...; Heil...remedial [Add to Longdo]
abhelfend {adv}remedially [Add to Longdo]
durchschnittlich; mittleremedial [Add to Longdo]
fallweise Wartung {f}remedial maintenance [Add to Longdo]
mittlere {adv}medially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
介音[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese) [Add to Longdo]
開口音[かいこうおん, kaikouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji without a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "a" and "u" sounds [Add to Longdo]
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n,vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P) [Add to Longdo]
語中音[ごちゅうおん, gochuuon] (n) {ling} medial (in phonics) [Add to Longdo]
合口音[ごうこうおん, goukouon] (n) (1) (of Chinese) pronunciation of kanji with a medial between the initial consonant and center vowel; (2) (of Japanese) the long "o" vowel arising from combination of the "o" and "u" or "e" and "u" sounds [Add to Longdo]
善後策[ぜんごさく, zengosaku] (n) remedial measure; countermeasure; counter-measure; relief measure; remedy [Add to Longdo]
善後処置[ぜんごしょち, zengoshochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
善後措置[ぜんごそち, zengosochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]
善後対策[ぜんごたいさく, zengotaisaku] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, / ] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel) [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] beautiful sound; appeal; charm; vowel; rhyme; in Chinese phonetics, the medial and final sound of a syllable (i.e. excluding the initial consonant) [Add to Longdo]
韵尾[yùn wěi, ㄩㄣˋ ㄨㄟˇ, / ] the rhyming part of a syllable; in a Chinese syllable, the medial vowel plus final consonant (if any) [Add to Longdo]
韵书[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] rhyming dictionary; traditional Chinese phonetic dictionary with words ordered first by four tones 四聲|四声 then rhyme 韻|韵 (i.e. medial consonant and final) [Add to Longdo]
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, / ] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medial \Me"di*al\, n. (Phonetics)
   See 2d {Media}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medial \Me"di*al\ (m[=e]"d[i^]*al), a. [L. medialis, fr. medius
   middle: cf. F. m['e]dial. See {Middle}.]
   Of or pertaining to a mean or average; mean; as, medial
   alligation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Media \Me"di*a\, n.; pl. {Mediae} (-[=e]). [NL., fr. L. medius
   middle.]
   1. (Phonetics) One of the sonant mutes [beta], [delta],
    [gamma] (b, d, g), in Greek, or of their equivalents in
    other languages, so named as intermediate between the
    tenues, [pi], [tau], [kappa] (p, t, k), and the aspiratae
    (aspirates) [phi], [theta], [chi] (ph or f, th, ch). Also
    called {middle mute}, or {medial}, and sometimes {soft
    mute}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top