Search result for

*isaac*

(67 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: isaac, -isaac-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isaac.IsaacDe-Void (2014)
They were etched by the Mount's founding priest, Isaac Fowler.งานพวกนี้แกะโดยพระผู้ค้นพบ ของเดอะเม้านท์ ไอแซค ฟาวเลอร์ The Lazarus Project (2008)
He has Isaac's gift.เขามีพลังของไอแซค Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Isaacs.ไอแซค. 2012 (2009)
Äȼ§ÑÅ blackeyepea Isaac lucinda µÚ¶þ¼¾ µÚÊ®Î弯Credit: ฤศผงัล blackeyepea Isaac lucinda Credit: Gone with the Will (2009)
- Isaac?ไอแซค? Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
You're not the only one with special abilities, isaac.คุณไม่ได้เป็นเพียงคนเดียว ที่มีพลังพิเศษ ไอแซค Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Isaac, this is my daughter we're talking about.ไอแซค นี่คือลูกสาวของผม คนที่เรากำัลังพูดถึง Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Um, Isaac Newton, Madame Curie and Niels Bohr.ไอแซ็ค นิวตัน มาดาม คูรี่ และนีลส์ บอห์ร The Guitarist Amplification (2009)
This is the beginning of a 2600-year journey we're going to take together from the ancient Greeks through Isaac Newton to Niels Bohr to Erwin Schrödinger to the Dutch researchers that Leonard is currently ripping off.งานของเลียวนาร์ดไหม นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ การเดินทางกว่า 2600 ปี ซึ่งเรากำลังจะเริ่ม The Gorilla Experiment (2009)
It's a bust of Sir Isaac Newton.มันคือรูปปั้นครึ่งตัว ของเซอร์ไอแซค นิวตัน The Maternal Congruence (2009)
Julian calendar, Sir Isaac Newton is born.ในปฎิทินจูเลี่ยน, เซอร์ไอแซค นิวตันเพิ่งเกิด The Maternal Congruence (2009)
No. Isaac goes at the top of the tree.ไม่ ไอแซ็คต้องแขวนบนยอด The Maternal Congruence (2009)
Shall we switch topics to Isaac Newton v. Gottfried Leibniz?เปลี่ยนเรื่องเป็น ไอแซ็ค นิวตันกับก๊อดผรี้ด ไซบ์นิซไหม The Maternal Congruence (2009)
The tread pattern is exclusive to shoes produced at the Isaacson Orthopaedic Institute here in the city."มันเป็นแบบเฉพาะ ที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยสถาบันโรคกระดูกไอแซคสันที่อยู่ในเมืองนี้ The International (2009)
We got Dr. Isaacson.เรารู้จัก ดร.ไอแซคสัน The International (2009)
- Dr. Isaacson?-ดร.ไอแซคสันใช่มั้ย? The International (2009)
Dr. Isaacson, please.ดร.ไอแซคสัน,ได้โปรด The International (2009)
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)
She said to me, "Where is Isaac?เธอถามผมว่า อีซัคอยู่ไหน The Bang Bang Club (2010)
Isaac, my spotter.ไอแซค คนระบุเป้า Predators (2010)
The melty guy, the mechanic, isaac mendez, my mother,ผู้ชายที่ละลาย, ช่างเครื่อง, isaac mendez, แม่ของผม Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Isaac asimov wrote,Isaac asimov เขียนไว้ว่า The Uncanny Valley (2010)
"my great friend Isaac once said,"ไอแซค เพื่อนรักของผมเคยพูดไว้ว่า" The Box (2010)
OBEYING ISAAC NEWTON'S LAWS OF GRAVITY.วงรอบนี้กระพุ้งกลาง Beyond the Darkness (2010)
Isaac, your knife skills are better than that.ไอแซค ฝีมือหั่นของคุณดีกว่านั้น Consumed (2010)
- Leave me in peace, Isaac.- ให้ฉันอยู่สงบๆน่า ไอแซค Final Destination 5 (2011)
- Or Isaac Palmer. - He just said my name?หรือ ไอแซก ปามเมอร์/เขาเพิ่งเรียกชื่อฉัน Final Destination 5 (2011)
First Candice and now Isaac. It can't be a coincidence.ตอนแรกกแคนดิสตอนนี้ก็ไอแซ็ค มันไม่น่าจะเป็นแค่ความบังเอิญ Final Destination 5 (2011)
Maybe that's why Candice and Isaac are dead.บางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่แคนดิส กับไอแซ็คตายก็ได้ Final Destination 5 (2011)
And the bus flipped over and Isaac, he never got off the bus, he went with it.แล้วรถก็ดีดไปมา แล้วไอแซ็ค เขาไม่ได้ลงจากรถ เขาไปกับเรา Final Destination 5 (2011)
Then Isaac and then Olivia.แล้วก็ไอแซค หลังจากนั้นก็โอลีเวีย Final Destination 5 (2011)
Olivia and Isaac are dead.โอลิเวียกับไอแซ็คตายแล้ว Final Destination 5 (2011)
- Who's Isaac? - Isaac, textport. (? )ใครคือไอแซ็ค? Final Destination 5 (2011)
Isaac died on a massage table!ไอแซคตายบนโต๊ะนวด Final Destination 5 (2011)
Greenwich Mean Time is our best approximation of time as described by sir Isaac Newton -- a steady beat pounding behind the scenes of the Universe.เวลากรีนิช เป็นประมาณการที่ดีที่สุด ของเราเวลา ตามที่อธิบายไว้โดยเซอร์ไอแซกนิว ตัน จังหวะคงห้ำหั่น Does Time Really Exist? (2011)
Albert Einstein's relational time over Isaac Newton's absolute time.อัลเบิร์เวลาสัมพันธ์ของ ไอสไตน์ ในช่วงเวลาที่แน่นอน ไอแซก นิ วโทน ของ Does Time Really Exist? (2011)
The laws handed down to us by Isaac Newton,กฎหมายส่งลงมาให้เราโดยไอ แซกนิวตัน Does Time Really Exist? (2011)
Isaac Jeffries found me.ไอแซ็ค เจฟฟรีย์พบผม Dentist of Detroit (2011)
Cassie isn't like other witches, Isaac.แควซี่ไม่เหมือน แม่มดคนอื่น ไอแซค Masked (2011)
Cassie isn't like other witches, Isaac.แคซซี่ไม่เหมือนแม่มดคนอื่น ไอแซค Beneath (2011)
You seem nervous, Isaac. - Do I make you nervous? - No.Ι mеаn, dоn't gеt mе wrоng, іt-іt іѕ а fеіѕty mаgаzіnе, but... Cloud Atlas (2012)
He got Sachs. Isaac?Τhіѕ іѕ thе muѕіс Ι hеаrd іn my hеаd, ѕоmеhоw Ι gаvе іt tо yоu. Cloud Atlas (2012)
Now... if I was holding the skull of an Isaac Newton or Galileo, these three dimples would be found in the area of the skull most associated with...ทีนี้ มาเปรียบเทียบกับ กระโหลกของ ไอแซค นิวตัน หรือ กาลิเลโอ ไอ้สามรอยบุบตรงนี้ แทบจะไม่มี Django Unchained (2012)
Isaac from killing you.ทำให้ไอแซค เลิกล้มความคิดที่จะฆ่าเธอ Witness (2012)
From Isaac.ก็เฉพาะ จากไอแซค Witness (2012)
Isaac didn't even know.ไอแซค ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไป Witness (2012)
All these years, I believed Isaac when he said the witches were the ones who started the fire that night.ที่ผ่านมาหลายปีนี้ ฉันเชื่อไอแซคมาตลอด เวลาเขาบอกว่าพวกแม่มด คือคนที่เริ่มต้น /Nเพลิงในคืนนั้น Witness (2012)
That's why it was so easy for Isaac to manipulate me.มันคือเหตุผลที่ง่ายมากเพื่อที่ ไอแซคจะจัดการกับฉัน Witness (2012)
You wouldn't be lying to me, would you, Isaac?แกคงไม่คิดจะโกหกพ่อหรอกนะ ไอแซค Shape Shifted (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton

CMU English Pronouncing Dictionary
ISAAC    AY1 Z AH0 K
ISAACS    AY1 Z IH0 K S
ISAACKS    IH1 S AA0 K S
MCISAAC    M AH0 K AY1 Z AH0 K
ISAACSON    AY1 Z IH0 K S AH0 N
MACISAAC    M AH0 CH IH1 S AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Isaac    (n) (ai1 z @ k)
Isaacson    (n) (ai1 s i k s @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isaacsons Schneehöschen {n} [ornith.]Isaacson's Puffleg [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートン[, nyu-ton] (n) (1) newton (N) (SI unit of force); (2) Newton (Sir Isaac); (P) [Add to Longdo]
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以撒[Yǐ sǎ, ㄧˇ ㄙㄚˇ, ] Isaac (son of Abraham) [Add to Longdo]
牛顿[Niú dùn, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Newton (name); Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]
艾萨克・牛顿[Ài sà kè, ㄞˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ· Niu2 dun4, / ] Sir Isaac Newton (1642-1727), British mathematician and physicist [Add to Longdo]
萨克[Sà kè, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Zaku (animated robot character in a computer game); sax; saxophone; (used as phonetic for za-ke or sack, e.g. in Saxon, Isaac) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Isaac
   n 1: (Old Testament) the second patriarch; son of Abraham and
      Sarah who was offered by Abraham as a sacrifice to God;
      father of Jacob and Esau

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top