ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gratuity*

G R AH0 T UW1 IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gratuity, -gratuity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratuity(n) เงินค่าตอบแทนพิเศษ, See also: เงินทิป, โบนัส, Syn. reward, tip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratuity(กระทู'อิที) n. ของขวัญ, เงินรางวัล

English-Thai: Nontri Dictionary
gratuity(n) ของกำนัล, เงินรางวัล, ของขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratuityเงินรางวัล, เงินบำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
gratuityเงินค่าตอบแทน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said it's your gratuity.เค้าบอกว่ามันเป็นค่าตอบแทนของเธอ Episode #1.2 (2010)
And then if they give you a gratuity or something, แล้วถ้าพวกเขาให้บำเหน็จหรืออะไร Fading Gigolo (2013)
I bet there'd be a pretty handsome gratuity in it if, uh, something popped into your brain.แต่ผมเดาว่ามันน่าจะมี เงินรางวัลตอบแทนให้ ถ้าคุณพอจะนึกอะไรออกได้ Before We Go (2014)
I believe the words were "handsome gratuity."ผมว่ามกำลังพูดถึง "รางวัลตอบแทน" Before We Go (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratuityNo gratuity accepted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี้ยบำเหน็จ(n) reward, See also: remuneration, prize, premium, bonus, gratuity, Syn. เงินรางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
เงินบำเหน็จ[ngoen bamnet] (n, exp) EN: pension ; retirement pay ; gratuity  FR: pension [ f ]
เงินกินเปล่า[ngoen kin plāo] (n, exp) EN: gratuity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRATUITY G R AH0 T UW1 IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratuity (n) grˈətjˈuːɪtiː (g r @1 t y uu1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung { f }; Gratifikation { f } | Abfindungen { pl }gratuity | gratuities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チップ[chippu] (n) (1) gratuity; tip; (2) chip; (P) [Add to Longdo]
酒手[さかて, sakate] (n) (1) drinking money; (2) tip; gratuity [Add to Longdo]
心付け[こころづけ, kokoroduke] (n) gratuity [Add to Longdo]
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratuity \Gra*tu"i*ty\, n.; pl. {Gratuities}. [F. gratuit['e],
   or LL. gratuitas.]
   1. Something given freely or without recompense; a free gift;
    a present. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Something voluntarily given in return for a favor or
    service, as a recompense or acknowledgment.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratuity
   n 1: a relatively small amount of money given for services
      rendered (as by a waiter) [syn: {gratuity}, {tip},
      {pourboire}, {baksheesh}, {bakshish}, {bakshis},
      {backsheesh}]
   2: an award (as for meritorious service) given without claim or
     obligation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top