ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*excretion*

IH0 K S K R IY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excretion, -excretion-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excretion(n) ของเสียที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, See also: ขี้, อุจจาระ, สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมา, Syn. excreta, feces, waste matter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก, สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
excretion(n) การขับถ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyelography, excretionการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretion๑. การขับถ่าย๒. สิ่งขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ excrement ๒ และ excreta ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excretion pyelographyการทำไพอีโลแกรมขับถ่าย [ มีความหมายเหมือนกับ pyelography, intravenous ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drug Excretionการขับยาออกจากร่างกาย [การแพทย์]
Excretionการขับถ่าย, สิ่งขับถ่าย, การขับถ่ายออกจากร่างกาย, การขับทิ้ง, น้ำคัดถ่าย, ขับถ่ายของเสีย, การขับถ่ายออกจากร่างกาย, ขับถ่าย [การแพทย์]
excretionการขับถ่าย, การกำจัดของเสีย, การกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and excretion by "C".ก่อนจะขับถ่ายผ่าน C The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The Skunk Ape excretions seem to be jacking up my hormones.สกั๊งค์คงทำให้ฮอร์โมนฉันรวน Caged Fae (2013)
Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed and produce less excretions.ซูเปอร์หมูของเรา จะไม่ใช่แค่ตัวใหญ่และสวยงาม พวกมันจะทิ้งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมไว้น้อยที่สุด กินอาหารน้อยลง และขับถ่ายน้อยลง Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกูล(n) refuse, See also: dirt, excretion, rubbish, Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ, Example: แม่น้ำเน่าเสียเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
ขี้เต่า(n) underarm odor, See also: excretions from armpit, Syn. กลิ่นเต่า, Example: ฉันเหม็นขี้เต่าเด็กๆ ที่เพิ่งขึ้นรถมา เหม็นจะเป็นลม, Thai Definition: เมือกเหงื่อไคลที่ติดอยู่ตามซอกรักแร้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[khī] (n) EN: secretion  FR: secrétion [ fpl ] ; excrétion [ f ]
ขี้ตา[khītā] (n) EN: excretions from the eye ; gums  FR: chassie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCRETION IH0 K S K R IY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excretion (n) ˈɪkskrˈiːʃən (i1 k s k r ii1 sh @ n)
excretions (n) ˈɪkskrˈiːʃənz (i1 k s k r ii1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausscheidungen { pl } [ med. ]excretions [Add to Longdo]
Exkretion { f }; Ausscheidung { f } [ med. ]excretion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
排泄[はいせつ, haisetsu] (n, vs, adj-no) excretion [Add to Longdo]
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement [Add to Longdo]
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excretion \Ex*cre"tion\, n. [Cf. F. excr['e]tion.]
   1. The act of excreting.
    [1913 Webster]
 
       To promote secretion and excretion.  --Pereira.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is excreted; excrement. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excretion
   n 1: the bodily process of discharging waste matter [syn:
      {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
      {voiding}]
   2: waste matter (as urine or sweat but especially feces)
     discharged from the body [syn: {body waste}, {excretion},
     {excreta}, {excrement}, {excretory product}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top