ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*dismissal*

D IH0 S M IH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismissal, -dismissal-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismissal(n) การไล่ออก, See also: การปลดออก, Syn. discharge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission

English-Thai: Nontri Dictionary
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal of actionการยกฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal with prejudiceการยกฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal without prejudiceการยกฟ้องโดยไม่ห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair dismissalการให้ออกโดยชอบ (จากงาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voluntary dismissalการยกฟ้องโดยโจทก์สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair dismissalการไล่ออกโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Dismissalsการเลิกจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissalBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
dismissalThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.
dismissalThe manager threatened him with dismissal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอดถอน(n) demotion, See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn, Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก, Example: การถอดถอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากตำแหน่งงานต่างๆ ต้องกระทำโดยความชอบธรรม, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
การขับ(n) dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่(n) expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การเลิกจ้าง[kān loēk jāng] (n) EN: dismissal  FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[kān loēk jāng dōi mai pen tham] (n, exp) EN: unfair dismissal  FR: licenciement abusif [m]
การยกฟ้อง[kān yokføng] (n) EN: acquittal ; dismissal of action
การยกฟ้องคดีแพ่ง[kān yokføng khadī phaeng] (n, exp) EN: dismissal of a civil action
ซองขาว[søng khāo] (n, exp) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMISSAL D IH0 S M IH1 S AH0 L
DISMISSALS D IH0 S M IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismissal (n) dˈɪzmˈɪsl (d i1 z m i1 s l)
dismissals (n) dˈɪzmˈɪslz (d i1 z m i1 s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweisung {f}dismissal [Add to Longdo]
Abweisung {f}; Einstellung {f}dismissal [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Entlassung {f}dismissal [Add to Longdo]
Entlassung {f}; Kündigung {f} | Entlassungen {pl}; Kündigungen {pl}dismissal | dismissals [Add to Longdo]
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal [Add to Longdo]
Massenentlassung {f}mass dismissals [Add to Longdo]
Niederschlagung {f} (eines Verfahrens) [jur.]dismissal [Add to Longdo]
Verabschiedung {f}dismissal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P) [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal [Add to Longdo]
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P) [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P) [Add to Longdo]
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P) [Add to Longdo]
御役御免;お役御免[おやくごめん, oyakugomen] (n) dismissal; firing; retirement; being relieved from one's post; being relieved of a burden [Add to Longdo]
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal [Add to Longdo]
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P) [Add to Longdo]
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P) [Add to Longdo]
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation [Add to Longdo]
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal [Add to Longdo]
懲戒免職[ちょうかいめんしょく, choukaimenshoku] (n) disciplinary dismissal (discharge) [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
任免[にんめん, ninmen] (n,vs) appointments and dismissal [Add to Longdo]
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment) [Add to Longdo]
罷免[ひめん, himen] (n,vs) dismissal; discharge; (P) [Add to Longdo]
放課[ほうか, houka] (n) (See 放課後) dismissal of a class [Add to Longdo]
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P) [Add to Longdo]
[めん, men] (n) dismissal [Add to Longdo]
免官[めんかん, menkan] (n,vs) dismissal; discharge [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] (n,vs) dismissal; sacking; discharge; (P) [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]
免黜[めんちゅつ, menchutsu] (n,vs) dismissal [Add to Longdo]
馘首[かくしゅ, kakushu] (n,vs) beheading; dismissal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismissal \Dis*miss"al\, n.
   Dismission; discharge.
   [1913 Webster]
 
      Officeholders were commanded faithfully to enforce it,
      upon pain of immediate dismissal.    --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismissal
   n 1: a judgment disposing of the matter without a trial [syn:
      {judgment of dismissal}, {judgement of dismissal},
      {dismissal}]
   2: official notice that you have been fired from your job [syn:
     {dismissal}, {dismission}, {pink slip}]
   3: permission to go; the sending away of someone
   4: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top