ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*consequential*

K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consequential, -consequential-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequential[ADJ] ที่เป็นผลกระทบ
consequential[ADJ] สำคัญ, Syn. important, significant
inconsequential[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: เล็กน้อย, Syn. trivial, unimportant, Ant. consequential, important

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
inconsequential(adj) ไม่สมเหตุผล,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amendment, consequentialการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consequential amendmentการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential loss insuranceการประกันภัยความเสียหายสืบเนื่อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My services are inconsequential to them.การบริการของฉัน ไม่สำคัญต่อ พวกมันหรอก. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What the heck's a chin-wag? A light, inconsequential conversation.จะเรียกไอ้ด่างกันตอนไหน? ก็เป็นคำเรียกเบาๆ ไม่ค่อยทางการอะไรนักหรอก Slight of Hand (2010)
But it can also be a small thing... That seems so inconsequential in the moment, that turns out to be the turning point for your entire life.แต่กระนั้นมันก็สามารถเป็นเพียง เรื่องเล็กๆ ได้เช่นกัน... ซึ่งมันก็ดูไม่ใช่เรื่อง ที่มีความสำคัญอะไร ในช่วงเวลาเช่นนั้น Revelation Zero: Part 1 (2010)
That was inconsequential fluff,Ms.Iwanaga.มันเป็นความเกี่ยวเนื่องที่ไม่ถูกนะ คุณอิวานากะ The Bones on the Blue Line (2010)
Well, whether or not he completed the trial is inconsequential.เอาล่ะ ถึงเขาจะอยู่ไม่จบโปรแกรม แต่มันก็ไม่สำคัญหรอก Concentrate and Ask Again (2011)
Let's just assume for right now that the vegetables are inconsequential.ตอนนี้ให้คิดซะว่า เรื่องผักนี่มันไม่เกี่ยวข้องกัน Concentrate and Ask Again (2011)
I think we've all pissed off enough people to wage a short but consequential war.ฉันคิดว่าเราต่างทำให้หลายคนไม่พอใจ จนทำให้เกิดสงคราม The Ties That Blind (2012)
Russell's inconsequential.รัสเซลไม่สลักสำคัญ Sunset (2012)
That's inconsequential compared--นั่นมันเทียบกันไม่ได้เลย-- Matsya Nyaya (2012)
My name, while inconsequential, is Alistair Wesley.ชื่อผม ซึ่งไม่สำคัญ คือ อลิสตาร์ เวสลีย์ Critical (2012)
Death is inconsequential.การตายเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล Resurrection (2012)
For those who believe in the resurrection, death is inconsequential.ใครก็ตามที่เชื่อในการฟื้นคืนชีพ ความตายไม่สำคัญ Resurrection (2012)
'Cause it was an inconsequential detail.เรื่องมันยาวน่ะ The Serpent (2013)
It's inconsequential.อย่าตอบต่อหน้าผม มันไม่สำคัญหรอก Hassun (2014)
Pretty soon, stocks and savings were almost inconsequential.สวยเร็ว ๆ นี้หุ้นและเงินฝาก ออมทรัพย์เกือบ ไม่สมเหตุผล พวกเขากำลังทำ $ 50, $ 100 The Big Short (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงอิทธิพล[V] be influential, See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful, Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล, Ant. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ, Example: ผู้สมัครส่วนใหญ่ ล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดัง และทรงอิทธิพลด้วยกันทั้งสิ้น
หัวหลักหัวตอ[N] inconsequential person, See also: unimportant person, nobody, Example: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว, Thai definition: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป
หัวหลักหัวตอ[N] inconsequential person, See also: unimportant person, nobody, Example: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว, Thai definition: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSEQUENTIAL    K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L
INCONSEQUENTIAL    IH2 NG K AA2 N S AH0 K W EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequential    (j) kˌɒnsɪkwˈɛnʃl (k o2 n s i k w e1 n sh l)
consequentially    (a) kˌɒnsɪkwˈɛnʃəliː (k o2 n s i k w e1 n sh @ l ii)
inconsequential    (j) ˈɪnkˌɒnsɪkwˈɛnʃl (i1 n k o2 n s i k w e1 n sh l)
inconsequentiall    (a) ˈɪnkˌɒnsɪkwˈɛnʃəliː (i1 n k o2 n s i k w e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeschaden {m} | Folgeschäden {pl}consequential loss; consequential damage | consequential losses [Add to Longdo]
daraus folgend; folglich; sich daraus ergebend; resultierend {adj}consequent; consequential [Add to Longdo]
indirekt; sich indirekt ergebendconsequential [Add to Longdo]
irrelevant; beziehungslos {adj}inconsequential [Add to Longdo]
logisch {adv}consequentially [Add to Longdo]
unlogisch; nicht folgerichtig {adj}inconsequential [Add to Longdo]
unlogisch; nicht folgerichtig {adv}inconsequentially [Add to Longdo]
unwichtig; unbedeutend; unmaßgeblich {adj}inconsequential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうでもいい(P);どうだっていい[, doudemoii (P); doudatteii] (exp) inconsequential; indifferent; not worth worrying about; whatever you do is OK; trivial; (P) [Add to Longdo]
雑魚キャラクター[ざこキャラクター, zako kyarakuta-] (n) inconsequential character in a game, anime, drama or manga; worthless character; mook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequential \Con`se*quen"tial\, a.
   1. Following as a consequence, result, or logical inference;
    consequent.
    [1913 Webster]
 
       All that is revealed in Scripture has a
       consequential necessity of being believed . . .
       because it is of divine authority.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       These kind of arguments . . . are highly
       consequential and concludent to my purpose. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Assuming or exhibiting an air of consequence; pretending
    to importance; pompous; self-important; as, a
    consequential man. See {Consequence}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
       His stately and consequential pace.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Consequential damage} (Law)
    (a) Damage so remote as not to be actionable
    (b) Damage which although remote is actionable.
    (c) Actionable damage, but not following as an immediate
      result of an act.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top