ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-consequential-

K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: consequential, *consequential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequential[ADJ] ที่เป็นผลกระทบ
consequential[ADJ] สำคัญ, Syn. important, significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important,eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think we've all pissed off enough people to wage a short but consequential war.ฉันคิดว่าเราต่างทำให้หลายคนไม่พอใจ จนทำให้เกิดสงคราม The Ties That Blind (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSEQUENTIAL K AA2 N S AH0 K W EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequential (j) kˌɒnsɪkwˈɛnʃl (k o2 n s i k w e1 n sh l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folgeschaden {m} | Folgeschäden {pl}consequential loss; consequential damage | consequential losses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequential \Con`se*quen"tial\, a.
   1. Following as a consequence, result, or logical inference;
    consequent.
    [1913 Webster]
 
       All that is revealed in Scripture has a
       consequential necessity of being believed . . .
       because it is of divine authority.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       These kind of arguments . . . are highly
       consequential and concludent to my purpose. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. Assuming or exhibiting an air of consequence; pretending
    to importance; pompous; self-important; as, a
    consequential man. See {Consequence}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
       His stately and consequential pace.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Consequential damage} (Law)
    (a) Damage so remote as not to be actionable
    (b) Damage which although remote is actionable.
    (c) Actionable damage, but not following as an immediate
      result of an act.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consequential
   adj 1: having important issues or results; "the year's only
       really consequential legislation"; "an eventful decision"
       [syn: {consequential}, {eventful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top