ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*avarice*

AE1 V ER0 AH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: avarice, -avarice-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avarice[N] ความโลภ, See also: ความเห็นแก่ได้, ความละโมบ, Syn. cupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)

English-Thai: Nontri Dictionary
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avariceความโลภ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avariceYoung men are apt to fall a victim to their own avarice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
ความโลภ[N] greed, See also: eagerness, avarice, cupidity, Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก, Ant. ความมักน้อย, Example: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness   FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice   FR: avidité [f] ; cupidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVARICE    AE1 V ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avarice    (n) ˈævərɪs (a1 v @ r i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, / ] greed; avarice; rapacious; avid, #37,103 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geiz {m}avarice [Add to Longdo]
Geldgier {f}avarice; greed for money [Add to Longdo]
Habgier {f}; Habsucht {f}avarice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強欲;強慾[ごうよく, gouyoku] (adj-na,n) greed; avarice [Add to Longdo]
乞食根性[こじきこんじょう, kojikikonjou] (n) mercenary spirit; greed; avarice; base nature [Add to Longdo]
大欲[たいよく, taiyoku] (n) avarice [Add to Longdo]
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P) [Add to Longdo]
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice [Add to Longdo]
欲の奴隷[よくのどれい, yokunodorei] (n) slave to avarice [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
利欲[りよく, riyoku] (n) greed; avarice [Add to Longdo]
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avarice \Av"a*rice\ ([a^]v"[.a]*r[i^]s), n. [F. avaritia, fr.
   avarus avaricious, prob. fr. av[=e]re to covet, fr. a root av
   to satiate one's self: cf. Gr. 'a`menai, 'a^sai, to satiate,
   Skr. av to satiate one's self, rejoice, protect.]
   1. An excessive or inordinate desire of gain; greediness for
    wealth; covetousness; cupidity.
    [1913 Webster]
 
       To desire money for its own sake, and in order to
       hoard it up, is avarice.       --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   2. An inordinate desire for some supposed good.
    [1913 Webster]
 
       All are taught an avarice of praise. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 avarice /avaʀis/ 
  avarice; miserliness; stinginess

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top