ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*augury*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: augury, -augury-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
augury(n) การทำนาย, See also: การพยากรณ์, ศิลปในการพยากรณ์
augury(n) ลางสังหรณ์, See also: ลาง, นิมิต, Syn. omen, portent, indication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augury(ออ'เกอะรี) n. ศิลปะในการทำนาย, พิธีทำนาย, ลางสังหรณ์. -augural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
augury(n) การพยากรณ์, การทำนาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't put much stock in augury.ผมไม่ค่อยอยากเถียงหรอก The Offer (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำทำนาย(n) prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์(n) forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
บุพนิมิต(n) prognostication, See also: sign, omen, augury, presage, Example: ก่อนเกิดเหตุพระองค์พบบุพนิมิตเลือนลางในพระสุบิน, Thai Definition: ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาง[lāng] (n) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign  FR: présage [ m ] ; augure [ m ] ; signe [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
augury (n) ˈɔːgjuriː (oo1 g y u r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophezeiung { f } | Prophezeiungen { pl }augury | auguries [Add to Longdo]
Weissagung { f } | Weissagungen { pl }augury | auguries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]
卜占[ぼくせん, bokusen] (n) augury; fortune-telling; divination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augury \Au"gu*ry\, n.; pl. {Auguries}. [L. aucurium.]
   1. The art or practice of foretelling events by observing the
    actions of birds, etc.; divination.
    [1913 Webster]
 
   2. An omen; prediction; prognostication; indication of the
    future; presage.
    [1913 Webster]
 
       From their flight strange auguries she drew.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       He resigned himself . . . with a docility that gave
       little augury of his future greatness. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A rite, ceremony, or observation of an augur.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 augury
   n 1: an event that is experienced as indicating important things
      to come; "he hoped it was an augury"; "it was a sign from
      God" [syn: {augury}, {sign}, {foretoken}, {preindication}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top