ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*anfang*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anfang, -anfang-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fame hits hard at first, but you'll get so you love it... or wind up at Menninger's.Ruhm ist anfangs schwer, aber du wirst ihn bald lieben oder zum Psychiater gehen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Well, now, to be a great lover, you must start with a lady's hand.Damit man ein guter Liebhaber wird, muss man mit der Hand einer Lady anfangen. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It's obvious.Sie war von Anfang an gegen mich. Witness for the Prosecution (1957)
It's very nice, but I wouldn't know what to do with it.Sie ist schön, aber ich kann damit nichts anfangen. Montparnasse 19 (1958)
- You could start over.- Du kannst neu anfangen. The Night Heaven Fell (1958)
It always starts out like that, but afterwards...So heißt es anfangs immer. Und später? Premier mai (1958)
You had to start again!Musst du wieder damit anfangen? Inspector Maigret (1958)
We could not have both been wrong from the start, sir. Not both of us.Wir können uns doch nicht beide von Anfang an geirrt haben. Inspector Maigret (1958)
My name is Richmond. But I don't think that would mean much to Mr. Gild.Ich heiße Richmond, aber Mr. Gild wird nicht viel damit anfangen können. Disappearing Trick (1958)
She's loved you from the start, Terry.Sie hat dich von Anfang an geliebt. Little White Frock (1958)
Now, if you'll just sign here, I'll tell the men to start digging.Wenn Sie hier unterschreiben, sage ich den Männern, dass sie anfangen können. Post Mortem (1958)
I'll tell the men to start digging.Ich sage den Männern, dass sie jetzt anfangen können. Post Mortem (1958)
Now we'll collect that money and start living.Jetzt sollten wir das Geld holen und anfangen zu leben, oder? Post Mortem (1958)
It is useless to them.Sie können nichts damit anfangen. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
That's only the beginning.Das war erst der Anfang. Another Time, Another Place (1958)
Please let her go ahead.Bitte, sie soll nur anfangen. The Barbarian and the Geisha (1958)
Of course, I imagine it'll be a little strange at first.Natürlich stelle ich es mir am Anfang etwas seltsam vor. Bell Book and Candle (1958)
- Can we get on with it, please?- Können wir bitte anfangen? Bell Book and Candle (1958)
Greenhorns always have to get knocked around a little.Greenhorns kriegen am Anfang immer Einiges ab. The Big Country (1958)
Now, I don't hold mine so precious, so, if you want to start, here!Ich bin mir nicht zu schade. Wenn Sie damit anfangen wollen, dann hier! The Big Country (1958)
A good foreman to run things for you while you learn the ropes.Einen guten Vorarbeiter, der am Anfang die Dinge regelt. The Big Country (1958)
The beginning of a good cow herd, couple hundred to start with.Der Grundstock für eine gute Herde, zweihundert für den Anfang. The Big Country (1958)
The police assume I was lying from the start and they're investigating the other leads instead.Auch die Polizei hat mir von Anfang an nichts geglaubt. Sie gehen nimmer nur anderen Spuren nach. The H-Man (1958)
At first, we did not realize that the liquid had such capabilities either.Wir wussten anfangs nicht, dass die Flüssigkeit diese Fähigkeit hat... The H-Man (1958)
For a little while, I thought that "shooting star" business wasn't just part of your line.Anfangs war ich überzeugt, dass die Sache mit den Sternschnuppen nicht nur deine Masche wären... The Blob (1958)
We've got to stop being a baby-sitting service and start being a police department.Wir sollten aufhören, den Babysitter zu spielen, und anfangen, uns wie Polizisten zu verhalten. The Blob (1958)
Will I ever be happy again as I was at the beginning of that wonderful summer on the Riviera just a year ago?Werde ich je wieder glücklich sein... so wie am Anfang dieses schönen Sommers an der Riviera... v or gerade mal einem Jahr? Bonjour Tristesse (1958)
Later they told us that was the seventh accident at that spot since the beginning of summer.Später sagten sie, es sei der siebte Unfall an der Stelle gewesen... seit Anfang des Sommers. Bonjour Tristesse (1958)
You're back like you started, Lafitte, with no one to take your orders but the mosquitoes.Du bist wieder ganz am Anfang, Lafitte, nur du und die Moskitos, die deine Befehle hören. The Buccaneer (1958)
It'll be dark before they can get started.Es wird dunkel, bevor sie anfangen können. The Defiant Ones (1958)
I don't care when they start!Ist mir egal, wann sie anfangen! The Defiant Ones (1958)
You could start a whole new life.Du könntest ein neues Leben anfangen. The Defiant Ones (1958)
They didn't mean a thing to them.Sie konnten nichts damit anfangen. The Fly (1958)
But instead of getting married at once...Aber anstatt am Anfang zu heiraten... Gigi (1958)
But we can do something with the rest of you.Aber mit dem Rest lässt sich was anfangen. Gigi (1958)
Not if it's ruined at the beginning through lack of tact.Möglich, wenn du nicht alles gleich am Anfang verdirbst. Gigi (1958)
For $100 a month to start?Für 100 $ im Monat Anfangsgehalt? Houseboat (1958)
What can you do in this awful city by yourself?Was kannst du in dieser furchtbaren Stadt allein anfangen? Houseboat (1958)
- I'd better start to study.- Ich sollte besser anfangen zu lernen. - In Ordnung. Houseboat (1958)
I START TO WEAVE, AND THEN I BLACK OUT. THIS IS SOMETHING NEW.Gehen wir lieber wieder rein bevor sie noch anfangen, Geld zu sammeln, um mir einen Rollstuhl kaufen. How to Make a Monster (1958)
THEY'RE RETIRED POLICEMEN LOOKING FOR A SOFT TOUCH. BUT NOT ME, THOUGH.Ist Ihnen klar, dass ich bereits morgens um sechs Uhr hier anfangen muss um einen Darsteller für seine erste Szene vorzubereiten? How to Make a Monster (1958)
They can't start without him. She needs coaxing.Ohne ihn können sie nicht anfangen. Indiscreet (1958)
At least you're assured it for the first two weeks in July.Vielleicht überlässt er sie dir für Anfang Juli. Indiscreet (1958)
We couldn't budge her then.Da kann man nichts mit dir anfangen. Indiscreet (1958)
It isn't much, but it is a beginning.Es ist nicht viel, aber doch ein Anfang. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
What shall we do now?Was sollen wir bloß anfangen? Was können wir bloß machen? The Hidden Fortress (1958)
I don't know what to do with her Highness.Ich weiß nicht, was ich mit der Prinzessin anfangen soll. The Hidden Fortress (1958)
What's the use of buying a woman who won't take customers?Du weißt nicht, wovon du sprichst. Was soll ich mit einem Mädchen anfangen, von dem jeder weiß, dass sie keine Kunden annimmt? The Hidden Fortress (1958)
Let's pack it up.Wir müssen anfangen zu packen. The Hidden Fortress (1958)
Why didn't you go to the head of the canyon?Warum wartest du nicht am Anfang der Schlucht? The Law and Jake Wade (1958)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梅兰芳[Méi Lán fāng, ㄇㄟˊ ㄌㄢˊ ㄈㄤ,    /   ] Mei Lanfang (1894-1961), famous master of Beijing opera, specialist in female roles #28,624 [Add to Longdo]
孙传芳[Sūn Chuán fāng, ㄙㄨㄣ ㄔㄨㄢˊ ㄈㄤ,    /   ] Sun Chuanfang (1885-1935) one of the northern warlord, murdered in Tianjin in 1935 #86,588 [Add to Longdo]
梅派[méi pài, ㄇㄟˊ ㄆㄞˋ,  ] the Mei Lanfang School #113,989 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangskurzschlusswechselstrom im [ electr. ]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; Start { m }; Auftakt { m }start [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; erster Schrittfirst step [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m } | Anfänge { pl }commencement | commencements [Add to Longdo]
Anfang { m }entrie [Add to Longdo]
Anfang { m } | Anfänge { pl }incipience | incipiencies [Add to Longdo]
Anfang { m }init [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m } | zu Anfang; am Anfang | von Anfang an; von Anbeginnoutset | at the outset | from the outset [Add to Longdo]
Anfang { m }top [Add to Longdo]
Anfang { m }; Beginn { m }; Anbruch { m } | Anfänge { pl }; Anbrüche { pl } | am Anfangbeginning | beginnings | in the beginning; at the beginning [Add to Longdo]
Anfangs...initial; start [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
Anfangsadresse { f } [ comp. ]start address [Add to Longdo]
Anfangsbedingung { f } | Anfangsbedingungen { pl }initial condition | initial conditions [Add to Longdo]
Anfangsbuchstabe { m }initial letter [Add to Longdo]
Anfangsdurchgangswiderstand { m } [ electr. ]initial contact resistance [Add to Longdo]
Anfangserfolg { m }initial success [Add to Longdo]
Anfangsetikett { n }; Dateianfangskennsatz { m }header label [Add to Longdo]
Anfangsfehler { m }inherent error [Add to Longdo]
Anfangsgehalt { n } | Anfangsgehälter { pl }starting salary | starting salaries [Add to Longdo]
Anfangsgründe { pl }rudiments [Add to Longdo]
Anfangsgeschwindigkeit { f }initial velocity [Add to Longdo]
Anfangskapital { n }opening capital [Add to Longdo]
Anfangslage { f }start position [Add to Longdo]
Anfangsphase { f }; Anfangsstadium { n }initial phase; first phase; early stage [Add to Longdo]
Anfangssaldo { m }opening balance [Add to Longdo]
Anfangsschwierigkeiten { pl }initial problems [Add to Longdo]
Anfangsseite { f }welcome page [Add to Longdo]
Anfangsspalte { f }begin column [Add to Longdo]
Anfangsspannung { f }initial stress [Add to Longdo]
Anfangsstadium { n }initial stage [Add to Longdo]
Anfangsunterricht { m }elementary instruction [Add to Longdo]
Anfangswert { m }initial value [Add to Longdo]
Anfangswiderstand { m }initial resistance [Add to Longdo]
Bandanfang { m }beginning of tape [Add to Longdo]
Beginn { m }; Anfang { m }; Anbruch { m }; Einführung { f }advent [Add to Longdo]
Benutzeranfangskennsatz { m }user header label [Add to Longdo]
Bereichsanfang { m }area start [Add to Longdo]
Dateianfangskennsatz { m }beginning file label [Add to Longdo]
Einschulung { f }; Schulanfang { m }enrollment [ Am. ]; enrolment [ Br. ]; first day at school [Add to Longdo]
Formularanfang { m }top of form [Add to Longdo]
Herbstanfang { m }; Herbstbeginn { m }beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Laden { n } | Laden { n } der Anfangsgrößenloading | preloading [Add to Longdo]
Minuskel { f }; kleiner Anfangsbuchstabeminuscule [Add to Longdo]
Monatsanfang { m }; Monatsbeginn { m } | am Monatsanfang; am Monatsbeginnbeginning of the month | at the beginning of the month [Add to Longdo]
Neuanfang { m }; Wiederanfang { m }recommencement [Add to Longdo]
Streit anfangen mitto start (pick) a quarrel with [Add to Longdo]
Titelanfang { m }initial title element [Add to Longdo]
Ursprung { m }; Herkunft { f }; Anfang { m } | Ursprünge { pl }origin | origins [Add to Longdo]
an { prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ } | am (= an dem) Fenster stehen | ans (= an das) Fenster gehen | am Anfang; an dem Anfang | das Bild an der Wand | an eine andere Schule versetzt werden | etw. an meinen Freund sendenat; on; by; to | to stand at/by the window | to go to the window | at the beginning | the picture on the wall | to be moved to another school | to send sth. to my friend [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒頭[ぼうとう, boutou] Anfang, Eingang, Eroeffnung [Add to Longdo]
初め[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
始まる[はじまる, hajimaru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
始める[はじめる, hajimeru] anfangen, beginnen [Add to Longdo]
[じょ, jo] ANFANG, VORWORT, ORDNUNG [Add to Longdo]
最初[さいしょ, saisho] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
皮切り[かわきり, kawakiri] Anfang, Beginn [Add to Longdo]
立春[りっしゅん, risshun] Fruehlingsanfang [Add to Longdo]
糸口[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
起源[きげん, kigen] Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
開始[かいし, kaishi] Anfang, Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
首尾[しゅび, shubi] Anfang_und_Ende, A_und_O, Ergebnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Anfang /anfaŋ/ 
   beginning; commencement; entrie; incipience; init; initial; origin; outset; start; top

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top