ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丕*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丕-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胚, pēi, ㄆㄟ] embryo; an unfinished thing
Radical: Decomposition: 丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 2,928
[丕, pī, ㄆㄧ] great, grand, glorious, distinguished
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,748
[坯, pī, ㄆㄧ] clay; unburnt earthenware
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 3,788
[呸, pēi, ㄆㄟ] to spit at
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 3,868
[苤, piě, ㄆㄧㄝˇ] kohlrabi
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 5,404
[邳, pī, ㄆㄧ] a department in the state of Lu
Radical: Decomposition: 丕 (pī ㄆㄧ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place,  Rank: 6,080
[伾, pī, ㄆㄧ] mighty
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [ideographic] A great 丕 man 亻; 丕 also provides the pronunciation
[狉, pī, ㄆㄧ] fox cub
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  丕 (pī ㄆㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄧ, ] grand, #44,609 [Add to Longdo]
[Cáo Pī, ㄘㄠˊ ㄆㄧ, ] Cao Pi (187-226), second son of Cao Cao 曹操, king then emperor of Cao Wei 曹魏 from 220, ruled as Emperor Wen 魏文帝, also a noted calligrapher, #49,147 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pi, come forward.[CN] 儿 你往前走两步 The Assassins (2012)
The Pig knows you're alive, so does Hessler.[CN] The Pig knows you're alive, so does Hessler. 格知道你活着,还有赫斯勒 Strange Cargo (1940)
But the Count is not just a fucking Ronaldo or Jappe.[CN] 但是康特不是什么鬼罗纳德或贾 Kraftidioten (2014)
Pig, wait a minute.[CN] Pig, wait a minute. 等一下,格,等一下 Strange Cargo (1940)
The Eastern Han Dynasty came to an end, and Cao Pi became the second Wei emperor.[CN] 曹逼献帝让位,东汉亡 曹改元为魏黄初纪年 The Assassins (2012)
Cao Pi![CN] 曹 The Assassins (2012)
Who told you and Jappe to kill Finn and Ingvar?[CN] 谁告诉你和贾去杀了芬恩和尹格瓦的 Kraftidioten (2014)
Julie put on an act with Cochon for my benefit, so I wouldn't throw a slug into him.[CN] Julie put on an act with Cochon for my benefit, 朱莉为了救我和格演一出戏, so I wouldn't throw a slug into him. 这样以免我给他吃枪子儿 Strange Cargo (1940)
Jappe is the only I have had contact with.[CN] 贾是我唯一联系的人 Kraftidioten (2014)
I have killed a Jappe, a Ronaldo and a Strike.[CN] 我杀了一个贾 一个罗纳德和一个斯泰克 Kraftidioten (2014)
- Not the Pig, Julie, Verne.[CN] - Not the Pig, Julie, Verne. - 救格干什么? - 不是格,朱莉,是维恩 Strange Cargo (1940)
I am changing my style[CN] 從今起我的風格 Vicky Donor (2012)
Ronaldo, Jappe, Strike.[CN] 罗纳德 贾 斯泰克 Kraftidioten (2014)
Jappe is one of my employees. You know what?[CN] 贾是我的一个员工 你知道吗, Kraftidioten (2014)
Jappe?[CN] 你是贾 Kraftidioten (2014)
General Cao Pi seeks a royal audience![CN] 臣 曹参见皇上 The Assassins (2012)
You're the one man in the world I could never get low enough to touch.[CN] 记住,格 You're the one man in the world I could never get low enough to touch. 你是世上唯一一个就算我再堕落 也不会去接触的人 Strange Cargo (1940)
I want Cao Pi, himself,[CN] 想请曹将军 亲自 The Assassins (2012)
It's Poppy's favorite, it's P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-[CN] 这是我最喜欢的水果, 水果... ... ABCs of Death 2 (2014)
"Astratta."[CN] ˉˉl可斯牛寺士苔,, Evil Dead (2013)
Yeah, the Sapir-Whorf Hypothesis.[CN] 我刚才在看些东西 嗯 关于一个想法 You know, I was doing some reading, um, about this idea that... 如果你让自己沉浸在一门外语中 那么实际上你可能会 if you immerse yourself into a foreign language, then you can actually... 把思维重构 对 那是萨 Arrival (2016)
You'd like to buy in that way, wouldn't you, Monsieur Pig.[CN] You'd like to buy in that way, wouldn't you, Monsieur Pig. 你想用这种方式收买人心, 是不是,格先生? Strange Cargo (1940)
Just what is it you're after?[CN] Just what is it you're after? 世界真小,是不是,格? 你到底找什么? Strange Cargo (1940)
Son, come here.[CN] 儿 你过来 The Assassins (2012)
I only know Jappe.[CN] 我只认识贾 Kraftidioten (2014)
Jappe disappeared.[CN] 贾消失了 Kraftidioten (2014)
And she'd rather go back with the Pig than go on with me.[CN] And she'd rather go back with the Pig than go on with me. 可是现在她宁可跟格回去, 而不愿继续和我在一起 Strange Cargo (1940)
But no matter how you color it up, you go with the proposition, don't you, Pig?[CN] But no matter how you color it up, you go with the proposition, don't you, Pig? 不管你说得多好听,你终究不怀好意, 是不是,格? Strange Cargo (1940)
General Cao Pi seeks an audience.[CN] 曹将军觐见 The Assassins (2012)
Come on, Pig, where's Grideau?[CN] Come on, Pig, where's Grideau? 得了,格,克里朵在哪? Strange Cargo (1940)
Until the day you die, you're going to be sorry you turned her over to the Pig.[CN] Until the day you die, you're going to be sorry you turned her over to the Pig. 你将为你使她落到格手里而抱恨终生 Strange Cargo (1940)
Why will she, Monsieur Pig?[CN] Why will she, Monsieur Pig? 何以见得,格先生? Strange Cargo (1940)
Cain and Abel were brothers.[CN] 曹和曹植也是兄弟 Spy Kids (2001)
The boys home, want this fixed.[CN] 奠他太都回去了,可我j是想看看这个 The Objective (2008)
So, you made a mistake, Pig.[CN] So, you made a mistake, Pig. 是你的失误, Strange Cargo (1940)
Cao Pi, surrender![CN] 曹 投降吧 The Assassins (2012)
Julie won't let him.[CN] 赫斯勒不会说出来,格也不会说, 朱莉会阻止他 Strange Cargo (1940)
Maybe I didn't like the idea of you going with the Pig.[CN] Maybe I didn't like the idea of you going with the Pig. 大概我不愿意你和格在一起 Strange Cargo (1940)
The Chinese, The Count, Dirty Harry, Bullit, Jappe.[CN] 国人 康特 贱哈利 布里特 贾 Kraftidioten (2014)
Pi,[CN]  The Assassins (2012)
Who is Jappe?[CN] 贾是谁 Kraftidioten (2014)
Of course, the facts are, she's always hated the Pig.[CN] Of course, the facts are, she's always hated the Pig. 那当然了,事实是,他向来讨厌 Strange Cargo (1940)
- Go away, Pig.[CN] - Go away, Pig. - 你好,朱莉 - 滚开, Strange Cargo (1940)
Our master's domain was abolished and 12,000 innocent retainers of his household were suddenly deprived of means of livelihood.[CN] 主人则的封地被取消 他家里一万二千名无辜的武士家臣 突然被夺去生计 Harakiri (1962)
Yes, sir.[CN] - 叫格进来 - 是,长官 Strange Cargo (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top