ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鲨-, *鲨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鲨, shā, ㄕㄚ] shark
Radical: Decomposition: 沙 (shā ㄕㄚ)  鱼 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish,  Rank: 3,664

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā yú, ㄕㄚ ㄩˊ, / ] shark, #14,647 [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] shark, #20,284 [Add to Longdo]
大白[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, / ] great white shark (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]
锤头[chuí tóu shā, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄕㄚ, / ] a hammerhead shark [Add to Longdo]
食人[shí rén shā, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄕㄚ, / ] man-eating shark; same as 大白[da4 bai2 sha1], great white shark (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I say, throw him to the sharks![CN] 我说把他丢下去喂 Lifeboat (1944)
Thanks to the sack of meat, fish all around become our friends.[CN] 托鱼的福,跟所在的鱼都成了好伴 The Silent World (1956)
For us, divers, Sharks are mortal enemies.[CN] 很快只鱼包围住了船和小鱼 The Silent World (1956)
Sharks.[CN] Sharks. 有 Strange Cargo (1940)
the lifeboat or the sharks.[CN] 救生艇或 The Big Country (1958)
Ooh, look out. Here comes a big one.[CN] 小心,大白来了 Some Like It Hot (1959)
The boat got the man, but the sharks got the legs.[CN] 船上的人救起了那个男人 但鱼得到了他的双腿 The Big Country (1958)
Blood has attracted a shark. Then 2, then 3. Small and large.[CN] 会引来鱼,两只,三 只 The Silent World (1956)
We often find the, but we have never seen so many at once.[CN] 根据鱼成了最大的人 The Silent World (1956)
You know how I feel about that. I'd rather take my chances with the sharks.[CN] 我宁愿冒被鱼吃掉的危险 Lifeboat (1944)
The cage that protected us against the Sharks will serve you well.[CN] 有好主意 让鱼也参于进来 The Silent World (1956)
Indeed, the man and the fish They are not trusting each other. But he carries a sack of meat.[CN] 事实上,直到放出 The Silent World (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top